788/2004

Given i Helsingfors den 20 augusti 2004

Lag om ändring av 4 kap. 3 a § i utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utsökningslagen av den 3 december 1895 (37/1895) 4 kap. 3 a §, sådan den lyder i lag 679/2003, som följer:

4 kap.

Om utmätning

3 a §

Om utmätning har verkställts för den avlidnes skuld och borgenären inte hade panträtt eller retentionsrätt till den utmätta egendomen, får egendomen inte säljas förrän en månad har förflutit från bouppteckningen eller från utgången av den tid inom vilken bouppteckning skall förrättas eller, om boet förvaltas av en boutredningsman, förrän avtal har ingåtts om betalning av skulderna eller boutredningsmannen fattat ett i 19 kap. 12 a § i ärvdabalken (40/1965) avsett beslut. Egendomen kan dock säljas om boförvaltningen samtycker till försäljningen eller om egendomen är sådan att den snabbt sjunker i värde eller medför höga skötselkostnader. Angående lyftande av de influtna medlen bestäms i 6 kap.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2004.

Denna lag tillämpas inte, om arvlåtaren har avlidit före lagens ikraftträdande.

RP 14/2004
LaUB 6/2004
RSv 100/2004

Helsingfors den 20 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.