775/2004

Given i Helsingfors den 20 augusti 2004

Lag om ändring av 16 och 17 § i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattningsförfarande av den 18 december 1995 (1558/1995) 16 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1122/1996, och

fogas till 17 §, sådan den lyder i lag 565/2004, ett nytt 6 mom., varvid det nuvarande 6 mom. blir 7 mom., som följer:

16 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter om utgifter och avdrag

En arbetsgivare skall tillställa skatteförvaltningen uppgifter om arbetstagares pensionsavgift, arbetslöshetsförsäkringsavgift samt premier enligt 96 och 96 a § i inkomstskattelagen som denne har uppburit.


17 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna andra uppgifter

En arbetsgivare och andra i 54 d § avsedda försäkringstagare skall till skatteförvaltningen lämna uppgifter om de skattskyldiga för vilkas del de under skatteåret har betalat premier för en frivillig individuell pensionsförsäkring. En arbetsgivare skall dessutom till skatteförvaltningen lämna uppgifter om de premier för kollektivt tilläggspensionsskydd som denne har betalat för varje arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 80/2004
FiUB 9/2004
RSv 110/2004

Helsingfors den 20 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.