758/2004

Given i Helsingfors den 13 augusti 2004

Lag om arbetstagarinflytande i europabolag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att ordna arbetstagarinflytandet i europabolag.

Arbetstagarinflytandet ordnas i första hand genom förhandlingar och avtal i enlighet med 3 och 4 kap. i denna lag eller, om avtal inte träffas, i enlighet med referensbestämmelserna i 5 kap.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på ordnandet av arbetstagarinflytandet i europabolag som registreras i Finland. Bestämmelserna i denna lag om hur platserna i det särskilda förhandlingsorganet och i representationsorganet fördelas i Finland samt bestämmelserna om hur de ledamöter som representerar arbetstagarna i det särskilda förhandlingsorganet, representationsorganet och europabolagets förvaltningsorgan eller tillsynsorgan utses i Finland tillämpas dock oavsett i vilken medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet europabolaget registreras.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) europabolag ett bolag som bildats i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag,

2) deltagande bolag de bolag som direkt deltar i bildandet av ett europabolag,

3) dotterbolag till ett bolag ett företag över vilket bolaget i fråga utövar ett bestämmande inflytande enligt artikel 3.2―3.7 i rådets förordning 94/45/EG om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare,

4) berörda dotterbolag eller driftställen dotterbolag eller driftställen knutna till ett deltagande bolag som föreslagits bli dotterbolag eller driftställen knutna till ett europabolag när detta bildas,

5) arbetstagarrepresentanter arbetstagarnas representanter enligt nationell lagstiftning eller praxis,

6) representationsorgan det organ som representerar arbetstagarna och som bildas enligt det avtal som avses i 4 kap. i denna lag eller enligt bestämmelserna i 5 kap. i syfte att informera och samråda med arbetstagarna i ett europabolag samt dess dotterbolag och driftställen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt i tillämpliga delar utöva rätten till medverkan i europabolaget,

7) särskilt förhandlingsorgan det organ som inrättas enligt 2 kap. i denna lag för att förhandla med det behöriga organet i de deltagande bolagen om ordnandet av arbetstagarinflytandet i europabolaget,

8) arbetstagarinflytande sådana mekanismer, däribland information, samråd och medverkan, genom vilka arbetstagarrepresentanterna kan utöva ett inflytande på beslut som fattas inom europabolaget,

9) information information till det organ som representerar arbetstagarna eller till arbetstagarrepresentanterna från europabolagets behöriga organ om frågor som rör själva europabolaget eller något av dess dotterbolag eller driftställen i en annan medlemsstat, eller om frågor som faller utanför de lokala beslutsorganens befogenheter i en enskild medlemsstat vid en tidpunkt, på ett sätt och med ett innehåll som ger arbetstagarrepresentanterna möjlighet att göra en noggrann bedömning av eventuella konsekvenser samt, när så är lämpligt, förbereda samråd mellan arbetstagarna och europabolagets behöriga organ,

10) samråd upprättande av en dialog mellan det organ som representerar europabolagets arbetstagare eller arbetstagarrepresentanterna och europabolagets behöriga organ vid en tidpunkt, på ett sätt och med ett innehåll som ger arbetstagarrepresentanterna möjlighet att, på grundval av tillhandahållen information, lämna synpunkter på det behöriga organets planerade åtgärder så att de kan beaktas i europabolagets beslutsprocess, och

11) medverkan det inflytande som det organ som representerar arbetstagarna eller arbetstagarrepresentanterna utövar på ett bolags verksamhet genom rätten att välja eller utse några av medlemmarna i bolagets tillsynsorgan, förvaltningsorgan eller sådana ledningsgrupper eller motsvarande organ som gemensamt täcker bolagets resultatenheter eller rätten att föreslå eller avvisa några eller alla medlemmar i bolagets tillsyns- eller förvaltningsorgan.

2 kap.

Inrättande av ett särskilt förhandlingsorgan

4 §
De deltagande bolagens åtgärder samt inrättande av ett särskilt förhandlingsorgan

När de deltagande bolagens lednings- eller förvaltningsorgan utarbetar en plan för bildandet av ett europabolag skall de så snart som möjligt efter det att utkastet till villkor för en fusion eller bildandet av ett holdingbolag publicerats eller efter enighet om en plan för att bilda ett dotterbolag eller att ombilda det till ett europabolag vidta nödvändiga åtgärder, bland annat lämna information om de deltagande bolagen, de berörda dotterbolagen och driftställena samt om antalet arbetstagare, för att inleda förhandlingar med bolagens arbetstagarrepresentanter om ordnandet av arbetstagarinflytandet i europabolaget.

För förhandlingarna inrättas ett särskilt förhandlingsorgan med representanter för arbetstagarna i de deltagande bolagen samt de berörda dotterbolagen och driftställena.

5 §
Fördelningen av platserna i det särskilda förhandlingsorganet mellan medlemsstaterna

Ledamöterna i det särskilda förhandlingsorganet väljs eller utses i proportion till antalet arbetstagare som är anställda i de deltagande bolagen samt de berörda dotterbolagen och driftställena i varje medlemsstat. Varje medlemsstat tilldelas en plats för varje andel arbetstagare anställda i medlemsstaten som motsvarar 10 procent, eller en andel därav, av det totala antalet arbetstagare som är anställda i de deltagande bolagen samt de berörda dotterbolagen och driftställena i alla medlemsstaterna tillsammans.

6 §
Fördelningen av ytterligare platser vid fusion

När ett europabolag bildas genom fusion väljs till det särskilda förhandlingsorganet ytterligare så många ledamöter från varje medlemsstat som kan behövas för att säkerställa att det i organet ingår minst en representant för varje deltagande bolag som är registrerat och har arbetstagare i denna medlemsstat och som föreslås upphöra som separat juridisk person efter registreringen av europabolaget. Antalet ytterligare platser får inte överstiga 20 procent av det antal ledamöter som valts eller utsetts enligt 5 §.

Det förfarande som avses i 1 mom. får dock inte innebära att en del av arbetstagarna erhåller dubbel representation i det särskilda förhandlingsorganet.

Om det finns fler sådana bolag som avses i 1 mom. än det finns ytterligare tillgängliga platser skall dessa ytterligare platser tilldelas bolag i olika medlemsstater i fallande ordning efter antalet arbetstagare som är anställda i bolagen.

7 §
Fördelningen av platser mellan finska bolag

Om det antal platser i det särskilda förhandlingsorganet som tilldelats deltagande finska bolag enligt 5 § är mindre eller lika stort som antalet deltagande bolag, fördelas dessa platser mellan de finska bolagen en i gången i fallande ordning efter antalet arbetstagare som är anställda i bolagen.

Om det antal platser i det särskilda förhandlingsorganet som tilldelats deltagande finska bolag enligt 5 § är större än antalet deltagande bolag, tilldelas varje finskt bolag först en plats och därefter fördelas de återstående platserna mellan bolagen i förhållande till antalet arbetstagare som är anställda i bolagen.

Arbetstagarna kan dock genom avtal göra undantag från vad som i 1 och 2 mom. bestäms om fördelningen av platserna mellan finska bolag. Om möjligt skall genom avtalet säkerställas att alla finska deltagande bolag och personalgrupper är representerade.

8 §
Val av ledamöter i det särskilda förhandlingsorganet i Finland

Personalen i ett europabolag i Finland har rätt att välja sin representant till det särskilda förhandlingsorganet genom avtal eller genom val. Om personalen inte kan komma överens om det tillvägagångssätt som skall iakttas, skall de arbetarskyddsfullmäktige som representerar det största antalet arbetstagare och tjänstemän tillsammans ordna val eller något annat valförfarande så att alla som hör till personalen har rätt att delta i det.

3 kap.

Förhandlingar om arbetstagarinflytande

9 §
Syftet med förhandlingarna

Det särskilda förhandlingsorganet och de deltagande bolagens behöriga organ skall genom ett skriftligt avtal fastställa en ordning för arbetstagarnas inflytande i europabolaget. Om ordnandet av arbetstagarinflytandet skall därför förhandlas i en samarbetsvillig anda i syfte att nå ett avtal.

10 §
Det särskilda förhandlingsorganets rätt till information

De deltagande bolagens behöriga organ skall informera det särskilda förhandlingsorganet om planerna för bildandet av europabolaget och om hur själva genomförandet fortskrider fram till dess att europabolaget registrerats.

11 §
Det särskilda förhandlingsorganets regler för beslutsfattande

Om inte annat följer av 13 § skall det särskilda förhandlingsorganet fatta beslut med absolut majoritet bland sina ledamöter, förutsatt att denna majoritet också representerar en absolut majoritet av arbetstagarna. Varje ledamot har en röst.

Om det avtal som förhandlas fram om arbetstagarinflytande leder till en minskning av arbetstagarnas rätt till medverkan, förutsätter beslutet om arbetstagarinflytande rösterna från minst två tredjedelar av de ledamöter i det särskilda förhandlingsorganet som representerar minst två tredjedelar av arbetstagarna, däribland rösterna från de ledamöter som representerar arbetstagare som är anställda i minst två medlemsstater. Ovan avsedda majoritet förutsätts dock endast, när ett europabolag bildas genom fusion, om arbetstagarnas medverkan omfattar minst 25 procent av det totala antalet arbetstagare i de deltagande bolagen eller, när ett europabolag bildas genom att ett holdingbolag eller ett dotterbolag skapas, om arbetstagarnas medverkan omfattar minst 50 procent av det totala antalet arbetstagare i de deltagande bolagen.

En minskning av arbetstagarnas rätt till medverkan innebär en mindre andel ledamöter i europabolagets organ enligt 3 § 11 punkten än den största andel som gäller för de deltagande bolagen.

12 §
Inledande av förhandlingar och deras varaktighet

Förhandlingarna skall inledas så snart det särskilda förhandlingsorganet har inrättats och de får fortgå under högst sex månader.

Parterna får dock gemensamt besluta att förlänga förhandlingarna utöver den tidsperiod som avses i 1 mom. upp till en period av sammanlagt högst ett år efter det att det särskilda förhandlingsorganet har inrättats.

13 §
Avbrytande av förhandlingar eller beslut om att inte inleda förhandlingar

Det särskilda förhandlingsorganet får besluta att inte inleda förhandlingarna eller att avbryta pågående förhandlingar, samt att tillämpa de bestämmelser om information till och samråd med arbetstagarna som gäller i de medlemsstater där europabolaget har arbetstagare. Ett sådant beslut innebär att förhandlingsförfarandet enligt detta kapitel avbryts, varvid inte heller bestämmelserna i 5 kap. i denna lag tillämpas.

Den majoritet som krävs för ett beslut om att inte inleda eller att avbryta förhandlingar skall vara rösterna från minst två tredjedelar av de ledamöter som representerar minst två tredjedelar av arbetstagarna, däribland rösterna från de ledamöter som representerar arbetstagare som är anställda i minst två medlemsstater.

Om ett europabolag bildas genom ombildning skall denna paragraf inte tillämpas, om det förekommer arbetstagarmedverkan i det bolag som skall ombildas.

14 §
Experter

I samband med förhandlingarna får det särskilda förhandlingsorganet biträdas av experter som det själv utser, såsom representanter för arbetstagarorganisationer på lämplig gemenskapsnivå. Experterna får på det särskilda förhandlingsorganets begäran i egenskap av rådgivare närvara vid förhandlingsmöten, när detta är lämpligt för att främja enhetlighet och konsekvens på gemenskapsnivå.

15 §
Sammankallande av det särskilda förhandlingsorganet på nytt

Det särskilda förhandlingsorganet skall sammankallas på nytt efter en skriftlig begäran från minst 10 procent av arbetstagarna i europabolaget, dess dotterbolag och driftställen eller deras representanter, dock tidigast två år efter det beslut som nämns i 13 § 1 mom., såvida inte parterna enas om att återuppta förhandlingarna redan tidigare. Om det särskilda förhandlingsorganet beslutar att återuppta förhandlingarna med ledningen men inget avtal träffas, skall bestämmelserna i 5 kap. i denna lag dock inte tillämpas.

4 kap.

Avtal om arbetstagarinflytande

16 §
Innehållet i avtalet

Utan att det påverkar parternas avtalsfrihet och om inte annat följer av 17 § skall i det skriftliga avtalet mellan de deltagande bolagens behöriga organ och det särskilda förhandlingsorganet fastställas följande:

1) avtalets omfattning,

2) sammansättning, antal ledamöter och fördelning av platser i det organ som representerar arbetstagarna och som skall vara part till europabolagets behöriga organ i samband med en ordning för information till och samråd med arbetstagarna i europabolaget, dess dotterbolag och driftställen,

3) representationsorganets uppgifter samt hur information till och samråd med detta skall skötas,

4) hur ofta representationsorganet skall sammanträda,

5) de ekonomiska och materiella resurser som skall ställas till representationsorganets förfogande,

6) en ordning för hur dessa förfaranden skall genomföras, om parterna medan förhandlingar pågår beslutar att inrätta ett eller flera informations- och samrådsförfaranden i stället för ett representationsorgan,

7) huvudinnehållet i ordningen för medverkan, inklusive, i tillämpliga delar, uppgifter om det antal medlemmar i europabolagets förvaltnings- eller tillsynsorgan som arbetstagarna har rätt att välja, utse, föreslå eller avvisa, om parterna under förhandlingarna beslutar att upprätta en ordning för medverkan,

8) vilka förfaranden som skall användas när medlemmarna i europabolagets organ väljs, utses, föreslås eller avvisas av arbetstagarna och ledamöternas rättigheter, och

9) avtalets ikraftträdandedag och löptid, fall i vilka avtalet bör omförhandlas samt förfarandet för omförhandling.

Såvida inte annat bestäms i avtalet skall det inte omfattas av referensbestämmelserna i 5 kap. i denna lag.

17 §
Förbud mot att minska arbetstagarinflytandet vid ombildning

Om ett europabolag bildas genom ombildning skall i avtalet anges åtminstone samma nivå för alla aspekter av arbetstagarnas inflytande som den som finns inom det bolag som skall ombildas till ett europabolag.

5 kap.

Referensbestämmelser vid ordnandet av arbetstagarinflytande

18 §
Tillämpning av referensbestämmelser

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas från dagen för ett europabolags registrering om

1) parterna är eniga om detta, eller

2) inget avtal om arbetstagarinflytande har ingåtts inom den tidsfrist som fastställs i 12 § och det behöriga organet i vart och ett av de deltagande bolagen beslutar att godta att referensbestämmelserna skall tillämpas och således fortsätter med registreringen av europabolaget, och det särskilda förhandlingsorganet inte har fattat ett beslut som avses i 13 § 1 mom. att inte inleda förhandlingar eller att avbryta pågående förhandlingar.

Bestämmelserna i 28―30 § om arbetstagarnas medverkan tillämpas dock endast när

1) ett europabolag bildas genom ombildning, om bestämmelserna om arbetstagarnas medverkan var tillämpliga på det bolag som har ombildats till europabolag,

2) ett europabolag bildas genom fusion och

a) det, innan europabolaget registrerades, inom något eller några av de deltagande bolagen fanns en eller flera former för medverkan som omfattade minst 25 procent av det totala antalet arbetstagare i alla de deltagande bolagen, eller

b) det, innan europabolaget registrerades, inom något eller några av de deltagande bolagen fanns en eller flera former för medverkan som omfattade mindre än 25 procent av det totala antalet arbetstagare i alla de deltagande bolagen och det särskilda förhandlingsorganet beslutar detta, eller

3) ett europabolag bildas genom att ett holdingbolag eller ett dotterbolag skapas, och

a) det, innan europabolaget registrerades, inom något eller några av de deltagande bolagen fanns en eller flera former för medverkan som omfattade minst 50 procent av det totala antalet arbetstagare i alla de deltagande bolagen, eller

b) det, innan europabolaget registrerades, inom något eller några av de deltagande bolagen fanns en eller flera former för medverkan som omfattade mindre än 50 procent av det totala antalet arbetstagare i alla de deltagande bolagen, och det särskilda förhandlingsorganet beslutar detta.

19 §
Val av formen för arbetstagarnas medverkan

Om det inom de deltagande bolagen finns mer än en form för arbetstagarnas medverkan skall det särskilda förhandlingsorganet besluta vilken form som skall införas i europabolaget. Om det särskilda förhandlingsorganet inte fattar beslut om formen för arbetstagarnas medverkan, skall de deltagande bolagen besluta om detta.

Det särskilda förhandlingsorganet skall informera de behöriga organen i de deltagande bolagen om sitt beslut enligt 1 mom.

20 §
Inrättande av ett representationsorgan

Representationsorganet skall bestå av de arbetstagare i europabolaget samt dess dotterbolag och driftställen som väljs eller utses av arbetstagarnas representanter eller, om det inte finns några sådana, av samtliga arbetstagare.

Ledamöterna i representationsorganet väljs eller utses i proportion till antalet arbetstagare som är anställda i de deltagande bolagen samt de berörda dotterbolagen och driftställena i varje medlemsstat genom att varje medlemsstat tilldelas en plats för varje andel arbetstagare anställda i medlemsstaten som motsvarar 10 procent, eller en andel därav, av det totala antalet arbetstagare som är anställda i de deltagande bolagen samt de berörda dotterbolagen och driftställena i alla medlemsstaterna tillsammans.

Om det antal platser i representationsorganet som tilldelats deltagande finska bolag är mindre eller lika stort som antalet deltagande bolag, fördelas dessa platser mellan de finska bolagen en i gången i fallande ordning efter antalet arbetstagare som är anställda i bolagen. Om det antal platser i representationsorganet som tilldelats deltagande finska bolag är större än antalet deltagande bolag, tilldelas varje finskt bolag först en plats och därefter fördelas de återstående platserna mellan bolagen i förhållande till antalet arbetstagare som är anställda i bolagen. Arbetstagarna kan dock genom avtal göra undantag från vad som sägs ovan. Om möjligt skall genom avtalet säkerställas att alla finska deltagande bolag och personalgrupper är representerade.

Personalen i Finland har rätt att välja sin representant till representationsorganet genom avtal eller genom val. Om personalen inte kan komma överens om det tillvägagångssätt som skall iakttas, skall de arbetarskyddsfullmäktige som representerar det största antalet arbetstagare och tjänstemän tillsammans ordna val eller något annat valförfarande så att alla som hör till personalen har rätt att delta i det.

Europabolagets behöriga organ skall underrättas om representationsorganets sammansättning. Organet skall självt fastställa sin arbetsordning. Representationsorganet kan inom sig utse ett arbetsutskott med högst tre ledamöter. Representationsorganet eller arbetsutskottet får biträdas av experter som de själva väljer.

21 §
Anpassning till förändringar i europabolaget

Om inte annat avtalats skall representationsorganet en gång om året pröva om förändringar inom europabolaget, dess dotterbolag eller driftställen leder till att representationsorganets sammansättning måste ändras.

22 §
Avtalsförhandlingar

Fyra år efter det att representationsorganet har inrättats skall det pröva om förhandlingar skall inledas för ingående av det avtal som avses i 4 kap. och 18 § i denna lag eller om bestämmelserna i detta kapitel skall gälla även i fortsättningen.

Vad som ovan bestäms om det särskilda förhandlingsorganet skall i tillämpliga delar tillämpas på ordnandet av arbetstagarinflytande, om ett beslut har fattats om att förhandlingar skall äga rum om ett avtal enligt 3 och 4 kap. Om inget avtal har ingåtts när tidsfristen för förhandlingarna löper ut, skall den ordning för arbetstagarinflytande som ursprungligen antogs i enlighet med referensbestämmelserna fortsätta att gälla.

23 §
Representationsorganets behörighet

Representationsorganets behörighet omfattar frågor som rör själva europabolaget eller något av de dotterbolag och driftställen som är belägna i en annan medlemsstat och frågor som faller utanför befogenheterna för de beslutsfattande organen i en enskild medlemsstat.

24 §
Representationsorganets rätt till information och samråd

Representationsorganet skall ha rätt till information och samråd och till att sammanträffa med europabolagets behöriga organ minst en gång om året för att, på grundval av rapporter som det behöriga organet regelbundet utarbetar, få information och samråda om europabolagets verksamhetsutveckling och framtidsutsikter. Också de lokala ledningarna skall få ovan nämnda information.

Europabolagets behöriga organ skall förse representationsorganet med dagordningar för mötena i förvaltnings- eller lednings- och tillsynsorganet, samt med kopior av samtliga handlingar som har förelagts bolagsstämman.

Det möte som avses i 1 mom. skall särskilt handla om europabolagets bolagsstruktur, den ekonomiska och finansiella situationen, den förväntade utvecklingen av affärsverksamheten och av produktionen och försäljningen, sysselsättningsläget och den förväntade utvecklingen, investeringar och betydande organisationsförändringar, införandet av nya arbetsmetoder eller produktionsprocesser, produktionsöverföringar, fusioner, nedskärningar eller nedläggningar av företag, driftställen eller betydande delar av dessa samt kollektiva uppsägningar.

25 §
Information om effekten av särskilda omständigheter

Om det finns särskilda omständigheter som påverkar arbetstagarnas intressen i betydande utsträckning, särskilt i samband med omflyttningar, överföringar, nedläggning av driftställen eller företag eller kollektiva uppsägningar av arbetstagare, skall representationsorganet ha rätt till information om saken. Representationsorganet eller, i brådskande fall, arbetsutskottet efter beslut av representationsorganet, skall ha rätt att sammanträffa med europabolagets behöriga organ eller någon annan lämpligare nivå i ledningen för europabolaget med egna beslutsbefogenheter, för information och samråd om åtgärder som i betydande utsträckning påverkar arbetstagarnas intressen.

Om det behöriga organet beslutar att inte handla i enlighet med den åsikt som framförts av representationsorganet, skall detta organ ha rätt till ytterligare ett möte med europabolagets behöriga organ för att försöka nå enighet.

I de fall ett möte anordnas med arbetsutskottet skall de ledamöter i representationsorganet som representerar arbetstagare som direkt berörs av åtgärderna i fråga också ha rätt att delta.

De möten som avses ovan skall inte påverka bolagets behöriga organs rättigheter.

26 §
Sammanträden mellan ledamöterna i representationsorganet och lämnande av information till arbetstagarnas representanter

Inför ett möte med europabolagets behöriga organ skall representationsorganet eller arbetsutskottet, i tillämpliga fall utökat i enlighet med 25 § 3 mom., ha rätt att sammanträda utan att representanter för bolagets behöriga organ är närvarande.

Med beaktande av bestämmelserna i 31 § skall ledamöterna i representationsorganet underrätta representanterna för arbetstagarna i europabolaget samt dess dotterbolag och driftställen om innehållet i och resultatet av informations- och samrådsförfarandet.

27 §
Rätt till ledighet för utbildning och ansvar för kostnaderna

Ledamöterna i representationsorganet skall, i den mån det är nödvändigt för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter, ha rätt till ledighet för utbildning utan inkomstbortfall.

Kostnaderna för representationsorganet skall bäras av europabolaget, som skall förse ledamöterna i representationsorganet med tillräckliga ekonomiska och materiella resurser för att de skall kunna utföra sina uppgifter på lämpligt sätt.

Såvida inte något annat har avtalats skall europabolaget bära kostnaderna för anordnande av möten och tolkning och kostnaderna för logi och resor för ledamöterna i representationsorganet och arbetsutskottet samt de skäliga kostnaderna för experter.

28 §
Arbetstagarnas rätt till medverkan

När ett europabolag bildas genom ombildning skall bestämmelserna om arbetstagarnas medverkan alltjämt tillämpas i europabolaget.

När ett europabolag bildas på annat sätt har det organ som representerar arbetstagarna i europabolaget, dess dotterbolag och driftställen rätt att välja, utse, föreslå eller avvisa ett antal medlemmar i europabolagets förvaltnings- eller tillsynsorgan som är lika stort som den högsta andel som tillämpades för de deltagande bolagen före registreringen av europabolaget.

Om det inte fanns regler för arbetstagarnas medverkan i något av de deltagande bolagen före registreringen av europabolaget är europabolaget inte förpliktat att införa sådana.

29 §
Fördelningen av platserna mellan de medlemmar som representerar arbetstagarna

Representationsorganet skall besluta hur platser i förvaltnings- eller tillsynsorganet skall fördelas mellan medlemmar som företräder arbetstagare från olika medlemsstater, eller om det sätt på vilket arbetstagarna i ett europabolag får föreslå eller avvisa medlemmar i dessa organ, i enlighet med andelen arbetstagare i europabolaget som är anställda i varje medlemsstat. Om arbetstagarna från en eller flera medlemsstater inte omfattas av det proportionalitetskriterium som avses ovan skall representationsorganet utse en av medlemmarna från en sådan medlemsstat, i första hand från den medlemsstat där europabolaget har sin stadgeenliga hemort.

Personalen i ett europabolag i Finland har rätt att välja sin representant till förvaltnings- eller tillsynsorganet genom avtal eller genom val. Om personalen inte kan komma överens om det tillvägagångssätt som skall iakttas, skall de arbetarskyddsfullmäktige som representerar det största antalet arbetstagare och tjänstemän tillsammans ordna val eller något annat valförfarande så att alla som hör till personalen har rätt att delta i det.

30 §
Rättigheterna och skyldigheterna för de medlemmar som representerar arbetstagarna

Medlemmar som väljs, utses eller föreslås av representationsorganet till europabolagets organ skall vara fullvärdiga medlemmar av detta organ med samma rättigheter och skyldigheter som de medlemmar som företräder aktieägarna, inklusive rösträtt.

De medlemmar i organen som avses i 1 mom. får dock inte delta i behandlingen av frågor som rör kollektivavtal eller stridsåtgärder eller av andra frågor där arbetstagarna har ett väsentligt intresse som kan strida mot europabolagets.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

31 §
Tystnadsplikt

Ledamöterna i det särskilda förhandlingsorganet eller representationsorganet samt de experter som biträder dem får inte röja någon information om affärs- eller yrkeshemligheter som de fått i förtroende och vilkas spridning vore ägnad att skada företaget eller dess kompanjon eller medkontrahent till andra än de arbetstagare och arbetstagarrepresentanter som ärendet berör. Detsamma skall gälla för arbetstagarrepresentanter och experter inom ramen för ett informations- och samrådsförfarande. Tystnadsplikten fortsätter att gälla även efter utgången av mandatperioden.

32 §
Undantag från informationsskyldigheten

Europabolagets eller det deltagande bolagets tillsyns- eller förvaltningsorgan är inte skyldiga att lämna information, om särskilt vägande orsaker som inte kunnat förutses men som skadar den produktiva verksamheten eller ekonomin i europabolaget eller ett deltagande bolag eller dess dotterbolag eller driftställe förhindrar detta. Denna information skall dock lämnas utan dröjsmål när det inte längre finns grunder för avvikelse från informationsskyldigheten. Samtidigt skall det redogöras för orsakerna till det avvikande förfarandet.

33 §
Skydd för arbetstagarrepresentanter

I fråga om uppsägningsskyddet för ledamöterna i det särskilda förhandlingsorganet och representationsorganet, arbetstagarrepresentanterna inom ramen för informations- och samrådsförfarandet och de medlemmar i europabolagets tillsyns- eller förvaltningsorgan som representerar arbetstagarna gäller vad som i 7 kap. 10 § i arbetsavtalslagen (55/2001) bestäms om uppsägning av arbetsavtalet för förtroendemän och förtroendeombud, i sådana fall där dessa är arbetstagare anställda i ett europabolag, dess dotterbolag eller driftställen eller i ett deltagande bolag i Finland.

34 §
Befrielse från arbete, ersättningar och ansvar för kostnader

Arbetsgivaren skall befria i 33 § angivna arbetstagarrepresentanter från normalt arbete för den tid som de behöver för deltagande i möten i det särskilda förhandlingsorganet eller representationsorganet eller för informations- och samrådsförfarandet, för förhandlingar om ordnandet av arbetstagarnas medverkan eller för deltagande i möten i europabolagets förvaltnings- eller tillsynsorgan samt för till dessa förfaranden direkt anslutna förberedelser bland arbetstagarrepresentanterna. Arbetsgivaren skall också ersätta dem för inkomstbortfall. Angående annan befrielse från arbete samt ersättning för inkomstbortfall skall i varje enskilt fall överenskommas mellan ifrågavarande arbetstagarrepresentanter och arbetsgivaren.

Kostnaderna i samband med det särskilda förhandlingsorganets verksamhet och förhandlingar, inklusive skäliga kostnader för experter, skall bäras av de deltagande bolagen så att det särskilda förhandlingsorganet kan utföra sina uppgifter på lämpligt sätt.

35 §
Internationellt koncernsamarbete

Om ett europabolag är ett gemenskapsföretag eller ett kontrollerande företag för en grupp av gemenskapsföretag i enlighet med bestämmelserna om internationellt koncernsamarbete i lagen om samarbete inom företag (725/1978), skall bestämmelserna i den sagda lagen inte tillämpas på ordnandet av arbetstagarinflytandet i europabolaget eller dess dotterbolag.

Om det särskilda förhandlingsorganet i enlighet med 13 § 1 mom. dock beslutar att inte inleda förhandlingar om ordnandet av arbetstagarinflytandet eller att avbryta förhandlingarna skall bestämmelserna om internationellt koncernsamarbete i lagen om samarbete inom företag tillämpas.

36 §
Missbruk av förfarandet

Om en väsentlig förändring i europabolaget, dess dotterbolag eller driftställen inträffar inom ett år från det att europabolaget registrerades och är sådan att arbetstagarna skulle ha fått ett mera omfattande inflytande vid bildandet av europabolaget, skall nya förhandlingar föras om ordnandet av arbetstagarinflytandet. Förhandlingarna förs i den ordning som skulle ha iakttagits om ovan nämnda förändring skulle ha gjorts före registreringen av europabolaget.

Nya förhandlingar behöver dock inte föras om europabolaget visar att det finns en godtagbar grund för den väsentliga förändringen och förändringen inte kunde genomföras före registreringen av europabolaget.

37 §
Tillsyn

Arbetsministeriet utövar tillsyn över att denna lag iakttas.

38 §
Vite

Länsstyrelsen kan på ansökan ålägga ett europabolag eller ett deltagande bolag att vid vite fullgöra de skyldigheter som följer av denna lag eller av det avtal som avses i 16 §. Arbetsministeriet kan ansöka om föreläggande av vite.

39 §
Straffbestämmelser

En person som hör till ledningen för ett europabolag eller ett deltagande bolag, enarbetsgivare eller en företrädare för dessa som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att iaktta 24 eller 25 § i denna lag eller vad som i 34 § 1 mom. bestäms om annat än betalningsskyldighet eller som väsentligen underlåter att iaktta vad som i ett sådant avtal som avses i 16 § har överenskommits, skall för brott mot skyldighet att ordna arbetstagarinflytande dömas till böter. Fördelningen av ansvaret mellan arbetsgivaren och dennes företrädare bestäms enligt grunderna i 47 kap. 7 § i strafflagen (39/1889).

Bestämmelser om straff för brott mot bestämmelsen i 8 § i denna lag om arbetstagarnas rätt att välja sin representant till det särskilda förhandlingsorganet ingår i 47 kap. 5 § i strafflagen. Bestämmelser om brott mot bestämmelserna i 33 § om skydd för arbetstagarrepresentanter ingår i 47 kap. 4 § i strafflagen. Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 31 § döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. i strafflagen, om inte strängare straff för gärningen bestäms på något annat ställe än i 38 kap. 1 § i strafflagen.

40 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 107/2004
AjUB 7/2004
RSv 106/2004
Rådets förordning 2001/86/EG; EGT nr L 294, 10.11.2001, s. 22

Helsingfors den 13 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.