754/2004

Given i Helsingfors den 13 augusti 2004

Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 10 a §, sådan den lyder i lag 596/2003, samt

fogas till lagen nya 20 a―20 c § som följer:

10 a §
Registreringsanmälan om verksamhetstillstånd

Finansinspektionen skall anmäla verksamhetstillståndet för registrering samt för kännedom till ersättningsfonden för investerarskydd. Ett verksamhetstillstånd som har beviljats för ett nytt värdepappersföretag och ett europabolag som flyttar sin hemort till Finland skall registreras samtidigt som företaget.

3 kap.

Värdepappersföretagets verksamhet

20 a §
Flyttning av hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om ett värdepappersföretag har för avsikt att flytta sin hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 on stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, skall värdepappersföretaget utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering till Finansinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i förordningen.

Om värdepappersföretaget har för avsikt att efter flyttningen av hemorten fortsätta att tillhandahålla investeringstjänster i Finland, tillämpas på företaget vad som bestäms om ett utländskt värdepappersföretags rätt att utöva sådan verksamhet i Finland.

Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004), om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att värdepappersföretaget inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om fortsättande av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. i lagen om aktiebolag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

20 b §
Deltagande i bildande av ett utländskt europabolag genom fusion

Om ett värdepappersföretag deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats har meddelat registermyndigheten att värdepappersföretaget inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller om fortsättande av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. i lagen om aktiebolag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

Om det övertagande bolaget som registreras i någon annan stat än Finland har för avsikt att efter fusionen fortsätta att tillhandahålla investeringstjänster i Finland, tillämpas på bolaget vad som bestäms om ett utländskt värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland.

20 c §
Ersättningsfondutredning

Om ett värdepappersföretags hemort flyttas till någon annan stat eller det övertagande bolaget vid en fusion registreras i någon annan stat, skall värdepappersföretaget sammanställa en utredning om ersättningssystemet för investerare (ersättningsfondutredning), i vilken värdepappersföretaget skall redogöra för arrangemangen i anslutning till ersättningssystemet för investerare före åtgärden och efter den samt för eventuella skillnader i fråga om vad skyddet täcker. Värdepappersföretaget skall begära Finansinspektionens utlåtande om ersättningsfondutredningen. Till begäran om utlåtande skall fogas de tilläggsutredningar som Finansinspektionen bestämmer.

Om fordringar som omfattas av det investerarskydd som avses i 38 § efter åtgärden inte alls eller bara delvis kommer att ha ett sådant skydd som ersättningssystemet för investerare ger, skall värdepappersföretaget meddela investeraren åtgärden senast tre månader före den dag som registermyndigheten har satt ut för borgenärerna med stöd av 14 kap. 14 § i lagen om aktiebolag. Till meddelandet skall fogas ersättningsfondutredningen samt en kopia av Finansinspektionens utlåtande. I meddelandet skall nämnas att investeraren har uppsägningsrätt så som bestäms i 3 mom.

En investerare som avses i 2 mom. har rätt att inom tre månader efter mottagandet av meddelandet utan hinder av de ursprungliga avtalsvillkoren säga upp ett avtal som investeraren har ingått med värdepappersföretaget om tjänster som avses i 38 § 1 mom.

I fråga om värdepappersföretagets informationsskyldighet i samband med en åtgärd som avses i 1 mom. gäller i övrigt vad som bestäms i 46 §.


Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 55/2004
EkUB 13/2004
RSv 107/2004
Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

Helsingfors den 13 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.