752/2004

Given i Helsingfors den 13 augusti 2004

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989), sådan denna paragraf lyder i lagarna 970/1999 och 1517/2001, ett nytt 4 mom. och till kapitlet en ny 7 § i stället för den 7 § som upphävts genom nämnda lag 1517/2001 och en ny mellanrubrik före den och till kapitlet en ny 7 a § samt till 4 a kap. 2 §, sådan den lyder i nämnda lagar 970/1999 och 1517/2001, ett nytt 5 mom., till kapitlet en ny 5 a § och en ny mellanrubrik före den samt en ny 5 b § som följer:

3 kap.

Offentlig handel och annat yrkes- mässigt ordnat förfarande för handel med värdepapper

2 §

Koncession beviljas även ett europabolag som avses i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, om bolaget har beviljats en motsvarande koncession i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har för avsikt att flytta sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i nämnda förordning. Finansministeriet skall dessutom om koncessionsansökan begära ett utlåtande av den tillsynsmyndighet som övervakar värdepappersmarknaden i denna stat. Flyttningen av hemorten får inte registreras förrän koncession har beviljats. Detsamma gäller när ett europabolag grundas genom fusion så att det övertagande bolaget som har sin hemort i någon annan stat än Finland registreras som europabolag i Finland.

Flyttning av hemort och fusion inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
7 §

Om ett fondbörs har för avsikt att flytta sin hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall fondbörsen till Finansinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i nämnda förordning utan dröjsmål efter att fondbörsen har anmält förslaget för registrering.

Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004), om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att fondbörsen inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. i lagen om aktiebolag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

7 a §

Om en fondbörs deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats har meddelat registermyndigheten att fondbörsen inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. i lagen om aktiebolag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

4 a kap.

Clearingverksamhet

2 §

Koncession beviljas även ett europabolag som har beviljats en motsvarande koncession i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har för avsikt att flytta sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen. Finansministeriet skall dessutom om koncessionsansökan begära ett utlåtande av den tillsynsmyndighet som övervakar värdepappersmarknaden i denna stat. Flyttningen av hemorten får inte registreras förrän koncession har beviljats. Detsamma gäller när ett europabolag grundas genom fusion så att det övertagande bolaget som har sin hemort i någon annan stat än Finland registreras som europabolag i Finland.

Flyttning av hemort och fusion inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
5 a §

Om en clearingorganisation har för avsikt att flytta sin hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall clearingorganisationen till Finansinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i nämnda förordning utan dröjsmål efter det att clearingorganisationen har anmält förslaget för registrering.

Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att clearingorganisationen inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. i lagen om aktiebolag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

5 b §

Om en clearingorganisation deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats har meddelat registermyndigheten att clearingorganisationen inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas före den dag som avses i 6 kap. 6 § 1 mom. i lagen om aktiebolag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.


Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 55/2004
EkUB 13/2004
RSv 107/2004
Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

Helsingfors den 13 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.