749/2004

Given i Helsingfors den 13 augusti 2004

Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 6 § i lagen av den 28 december 2001 om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001) nya 3 och 4 mom. och till lagen en ny 6 a § som följer:

6 §

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om insättare och insättares uppsägningsrätt i samband med fusion gäller på motsvarande sätt vid flyttning av kreditinstitutets hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt en fusion vid vilken det övertagande kreditinstitutet registreras i någon annan stat. En insättare har uppsägningsrätt, om en insättning som omfattas av en i kreditinstitutslagen föreskriven insättningsgaranti efter åtgärden inte alls eller bara delvis kommer att omfattas av insättningsgaranti. I sitt meddelande till insättaren skall kreditinstitutet redogöra för de ändringar som kommer att ske i uppgifter som har lämnats med stöd av 65 m § i kreditinstitutslagen.

I de fall som avses i 3 mom. skall kreditinstitutet sammanställa en utredning om insättningsgarantin (insättningsgarantiutredning), i vilken kreditinstitutet skall redogöra för insättningsgarantiarrangemangen före åtgärden och efter den samt för eventuella skillnader i fråga om vad insättningsgarantin täcker. Kreditinstitutet skall begära Finansinspektionens utlåtande om insättningsgarantiutredningen. Till begäran om utlåtande skall fogas de tilläggsutredningar som Finansinspektionen bestämmer. Insättningsgarantiutredningen och en kopia av Finansinspektionens utlåtande skall fogas till det meddelande som skall ges till insättaren.

6 a §

Om kreditinstitutets hemort flyttas till någon annan stat eller det övertagande kreditinstitutet vid en fusion registreras i någon annan stat och en insättning efter åtgärden inte alls eller bara delvis kommer att omfattas av insättningsgaranti, har insättaren rätt att säga upp insättningen även så att kreditinstitutet utan dröjsmål skall betala ut den uppsagda insättningen eller ställa betryggande säkerhet för betalningen. Uppsägningen skall ske skriftligen en månad före den dag som nämns i den kungörelse som enligt 14 kap. 14 § i lagen om aktiebolag skall utfärdas till kreditinstitutets borgenärer. Insättarens rätt att säga upp insättningen i enlighet med denna paragraf skall nämnas i det meddelande som avses i 6 §. Kreditinstitutet skall underrätta Finansinspektionen om uppsägningen utan dröjsmål efter det att uppsägningstiden enligt denna paragraf har gått ut.


Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 55/2004
EkUB 13/2004
RSv 107/2004
Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

Helsingfors den 13 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.