747/2004

Given i Helsingfors den 13 augusti 2004

Lag om ändring av 10 § i företagsinteckningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 10 § i företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984), sådant detta lagrum lyder i lag 240/1991, ett nytt 3 mom. som följer:

10 §
Överlåtelse av företag och åtagande att svara för inteckning

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller i tillämpliga delar när ett publikt aktiebolag deltar i en sådan fusion som avses i artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag och det publika aktiebolagets näringsverksamhet och den inteckningsbara egendom i Finland som hör till denna verksamhet överförs till en filial i Finland som inrättas av det övertagande europabolaget, som registreras i någon annan stat. Detsamma gäller när ett europabolags hemort flyttas från Finland till någon annan stat så som avses i artikel 8 i nämnda förordning och bolagets näringsverksamhet och den inteckningsbara egendom i Finland som hör till denna verksamhet överförs till en filial som bolaget inrättar i Finland.


Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 55/2004
EkUB 13/2004
RSv 107/2004
Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

Helsingfors den 13 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.