735/2004

Given i Helsingfors den 13 augusti 2004

Lag om ändring av aravabegränsningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i aravabegränsningslagen av den 17 december 1993 (1190/1993) 22 § och

ändras 3 §, 7 § 1 mom. och 16 §, av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 682/1997 och 270/1999 samt 7 § 1 mom. sådant det lyder i lag 83/2003, som följer:

3 §
Begränsningstid

De begränsningar som gäller aravahyresbostäder och aravahyreshus är, oberoende av en förtida återbetalning av bostadslånet, i kraft den tid för vilken lånet beviljats. Därefter gäller i ytterligare tio år de övriga begränsningar som nämns i denna lag, med undantag av dem om vilka det finns bestämmelser i 7 och 9―12 §. Under den nämnda tioårstiden tillämpas 8 § 1 mom. 2 och 3 punkten så att det är Statens bostadsfond och inte kommunen som anger vem som är överlåtelsetagare. Under samma tid får andra än i 13 § 1 mom. avsedda hyreshus för vilka lån beviljats för att de skall användas som hyresbostäder för speciella befolkningsgrupper ombildas till bostadsaktiebolagshus genom en anmälan till kommunen, om de lån som nämns i 13 § har återbetalats till fullo. Bestämmelsen i 8 § 3 mom. om kommunens inlösningsrätt tillämpas dock under den ovan nämnda tioårsperioden endast i det fall att äganderätten har övergått till någon annan på grund av att en juridisk person har upphört.

Begränsningarna är, oberoende av lånetiden, i kraft i 45 år räknat från den tidpunkt då lånet beviljades, om lånet har beviljats

1) den 1 januari 1980 eller senare enligt 1966 års lag om bostadsproduktion för uppförande eller anskaffning av ett hyreshus eller för förvärv av aktier som medför rätt att besitta en hyresbostad,

2) den 1 januari 1991 eller senare enligt 1966 års lag om bostadsproduktion för utvidgning eller ombyggnad av ett hyreshus, eller

3) enligt aravalagen.

Om lånet enligt aravalagen har beviljats den 1 september 2004 eller därefter, gäller begränsningarna dock, med avvikelse från 2 mom., i 40 år efter det lånet beviljades.

De begränsningar enligt 7 § som gäller fastställandet av hyran upphör när bostads- eller aravalånet har återbetalts enligt de normala amorteringsvillkoren. Lånetiden för ett lån som enligt de ursprungliga lånevillkoren skall betalas i form av annuiteter anses dock vara 30 år, om lånet har återbetalts i förtid.

7 §
Hyra

Hos hyresgästerna får i hyra för en bostadslägenhet tas ut högst ett belopp som vid sidan av andra intäkter behövs för utgifterna för finansieringen av aravahyresbostäderna och lokalerna i anslutning till dem och för de utgifter som god fastighetshållning förutsätter. Sådana utgifter är bland annat utgifter för

1) anskaffning eller byggande av fastigheter och bostäder, inklusive den indexjustering som ingår i överlåtelsepriset enligt 10 § 1 mom. 2 punkten eller i maximipriset enligt 11 §, om den har ingått i den överlåtelseersättning som betalats till andra sammanslutningar än dem som hör till koncernen,

2) underhåll och skötsel av fastigheter och byggnader samt bostäder,

3) ombyggnad genom vilken fastigheter och byggnader samt bostäder sätts i ett skick som motsvarar de normala kraven vid respektive tidpunkt,

4) förberedelse för åtgärder enligt 2 eller 3 punkten,

5) ränta på eget kapital som avses i 10 § 1 mom. 1 punkten, samt

6) förpliktelser som enligt lag ankommer på ägaren och som inte beror på att ägaren har verkat i strid med denna eller någon annan lag.


16 §
Befrielse från begränsningar

Statens bostadsfond kan på ansökan och på villkor som den bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse från begränsningarna enligt denna lag, om detta gör att bostadsmarknaden i området fungerar bättre eller förhindrar att bostäder står tomma samt förebygger de ekonomiska förluster detta kan orsaka, eller av annan särskild anledning.

Om en förlängning av begränsningarna på det sätt som avses i 3 § 1 mom. efter den ursprungliga lånetiden skulle kränka ägarens rätt att använda sina tillgångar på ett normalt, skäligt och förnuftigt sätt eller om förlängningen i övrigt skulle bli uppenbart oskälig, skall Statens bostadsfond bevilja befrielse från begränsningarna.

Om 35 år har förflutit sedan lånet beviljades, skall Statens bostadsfond på ansökan bevilja befrielse från begränsningarna enligt denna lag, om lånet som inte har beviljats som ett annuitetslån har beviljats

1) den 1 januari 1980 eller senare enligt 1966 års lag om bostadsproduktion för uppförande eller anskaffning av ett hyreshus eller för förvärv av aktier som medför rätt att besitta en hyresbostad, eller

2) den 1 januari 1991 eller senare enligt 1966 års lag om bostadsproduktion för utvidgning eller ombyggnad av ett hyreshus.

Om 40 år har förflutit sedan lånet beviljades, skall Statens bostadsfond på ansökan bevilja befrielse från begränsningarna enligt denna lag, om annuitetslånet har beviljats

1) den 1 januari 1990 eller senare enligt 1966 års lag om bostadsproduktion för uppförande eller anskaffning av ett hyreshus eller för förvärv av aktier som medför rätt att besitta en hyresbostad,

2) den 1 januari 1991 eller senare enligt 1966 års lag om bostadsproduktion för utvidgning eller ombyggnad av ett hyreshus, eller

3) enligt aravalagen före den 1 september 2004.

En förutsättning för befrielse från begränsningarna är att det statliga bostadslånet eller aravalånet återbetalas helt och hållet i fråga om den bostad eller det hus som befrias från begränsningarna. Har en lånefordran inte kunnat säkerställas vid indrivning i exekutiv väg, är ett villkor för befrielse från begränsningarna dock inte att en sådan fordran betalas.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 79/2004
MiUB 10/2004
RSv 77/2004

Helsingfors den 13 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.