724/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1262/2001, och

ändras 3 a, 11 och 12 § samt 13 § 2, 4 och 5 mom.,

sådana de lyder, 3 a § och 13 § 2, 4 och 5 mom. i nämnda lag 1262/2001 samt 12 § i lag 1003/2003, som följer:

3 a §
Kalkylerad skatt

Den kalkylerade kommunalskatten fås genom att den debiterade kommunalskatten multipliceras med förhållandet mellan den vägda genomsnittliga inkomstskatteprocenten och kommunens egen inkomstskatteprocent. Den vägda genomsnittliga inkomstskatteprocenten fås som ett förhållande mellan summan av den debiterade kommunalskatten i hela landet och summan av de beskattningsbara inkomster som motsvarar debiterad kommunalskatt. Den kalkylerade kyrkoskatten fås på motsvarande sätt.

11 §
Samfundsskatt som skall redovisas

Inkomstskatt, förskott och komplettering av förskott (samfundsskatt) som betalts av samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen (1535/1992) och av samfällda förmåner som avses i lagens 5 § redovisas till skattetagarna enligt den utdelning som anges i detta kapitel.

12 §
Skattetagargruppernas utdelning

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 76,17 procent, kommunernas utdelning 22,03 procent och församlingarnas utdelning 1,80 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,4465 procent och församlingarnas andel 7,5535 procent.

13 §
De enskilda kommunernas och församlingarnas utdelning

Den samfundsskatt som varje samfund, med undantag för Forststyrelsen, debiterats för skatteåret uppdelas i kalkyleringsposter för kommunernas företagsverksamhetsposter. Om ett samfund har driftställen endast i en kommun, läggs samfundets skatt till denna kommuns kalkyleringspost. Om samfundet har driftställen i flera kommuner, läggs samfundets skatt till dessa kommuners kalkyleringsposter i förhållande till antalet anställda vid samfundets driftställen per kommun. Skatterna för samfund som står i koncernförhållande enligt lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986) sammanräknas dock och läggs till de berörda kommunernas kalkyleringsposter i förhållande till antalet anställda vid de till koncernen hörande samfundens driftställen per kommun. Kommunernas andel av samfundsskatten enligt detta moment minskad med den skogsskatteandel som avses i 3 mom. delas upp i de enskilda kommunernas företagsverksamhetsposter i förhållande till de på detta sätt uträknade kalkyleringsposterna för respektive kommun (företagsverksamhetspost).


Kommunens skogspost beräknas utgående från de respektive kommunernas rotprisinkomster. I denna grund inräknas även de på basis av den kalkylerade nettoinkomsten av skogsbruket uppskattade uteblivna rotprisinkomsterna för skogsmark inom lagstadgade naturskyddsområden samt för skogsmark på statens mark som omfattas av skyddsprogrammet för gamla skogar och för skogsmarker på privat mark som den 1 januari 1998 varit inom området av samfällda skogar i Kuusamo. De uppskattade uteblivna inkomsterna beaktas dock endast när den kalkylerade årliga virkesavkastningen av skogsmarkerna i fråga inom kommunens område sammanlagt uppgår till minst 1 000 skattekubikmeter. Skogsskatteandelen ökad med den samfundsskatt som Forststyrelsen debiterats delas upp i skogsposter för de enskilda kommunerna i förhållande till kommunernas på detta sätt uträknade kalkyleringsposter.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna lämnar skatteförvaltningen till kommunerna och församlingarna uppgifter om den samfundsskatt som ett samfund har debiterats, till den del den debiterade samfundsskatt som har använts vid beräkningen av utdelningen hänför sig till kommunen i fråga. Genom förordning av statsrådet bestäms om det antal samfund för vilka uppgifter skall lämnas.


Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2004.

Lagen tillämpas första gången på redovisningar som gäller skatteåret 2005.

RP 92/2004
FiUB 12/2004
RSv 117/2004

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.