717/2004

Rättelser till förordningen.

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 6 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1105/1994,

ändras 5 § 1 och 3 punkten, 8 § 1 mom. 2 punkten, 16 § 6 punkten, 17 § 1 mom. 2 punkten, 18 § 1 mom. 4 punkten och 42 §,

sådana de lyder, 5 § 1 punkten i lag 1539/1993 och 5 § 3 punkten i lag 1164/1990, 8 § 1 mom. 2 punkten och 17 § 1 mom. 2 punkten i lag 1539/1992, 16 § 6 punkten i lag 1385/1997, 18 § 1 mom. 4 punkten i lag 932/1992 samt 42 § i lag 1339/1989 och i nämnda lag 1539/1992, samt

fogas till 6 § en ny 1 mom. 1 punkt i stället för den 1 punkt som upphävts genom sistnämnda lag, till lagen nya 6 a och 6 b §, till 8 §, sådan den lyder i sistnämnda lag och i lagarna 1001/1977, 661/1989, 926/1996, 1109/1996, 321/1997, 511/1998, 527/1998, 1168/2000 och 1160/2002, ett nytt 4 mom., till 16 §, sådan den lyder i nämnda lagar 1385/1997 och 1164/1990 och i lag 859/1981, en ny 7 punkt, till 18 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lagar 1539/1992 och 932/1992 samt i lag 71/1983, en ny 5 punkt samt till 51 d §, sådan den lyder i nämnda lag 1109/1996, ett nytt 2 mom. som följer:

1 kap.

Skatteplikt för inkomster

5 §

Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga näringsinkomster äro bland andra:

1) överlåtelsepris och övriga vederlag för omsättnings-, investerings- och anläggningstillgångar samt för andra i näringen använda materiella och immateriella nyttigheter, med de undantag som anges i 6 § 1 mom. 1 punkten,


3) så som bestäms i 6 a § dividender, räntor och övriga inkomster av egendom som hör till näringsverksamheten,


6 §

Skattepliktig inkomst äro icke:

1) så som bestäms i 6 b § sådana överlåtelsepriser för i anläggningstillgångarna ingående aktier som aktiebolag och andelslag vilka bedriver annat än kapitalplaceringsverksamhet samt sparbanker och ömsesidiga försäkringsbolag erhållit,


6 a §

Dividend som ett samfund får är inte skattepliktig inkomst. Av dividenden är dock med de undantag som anges i 2 mom. 75 procent skattepliktig inkomst och 25 procent skattefri inkomst, om

1) dividenden har erhållits för aktier som ingår i investeringstillgångarna och det samfund som delar ut dividenden inte är ett sådant utländskt samfund som avses i artikel 2 i Europeiska gemenskapernas råds direktiv 90/435/EEG om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater, av vars aktiekapital dividendtagaren direkt äger minst tio procent vid dividendutdelningen,

2) det samfund som delar ut dividenden är något annat samfund än ett inhemskt samfund eller ett i 1 punkten avsett samfund med hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen, eller

3) det samfund som delar ut dividenden är ett i 33 a § 2 mom. i inkomstskattelagen avsett offentligt noterat bolag och dividendtagaren är ett annat samfund än ett offentligt noterat bolag och vid dividendutdelningen inte direkt äger minst tio procent av kapitalet i det bolag som delar ut dividenden.

Om det land där ett i 1 mom. 2 punkten avsett dividendutdelande utländskt samfund har sitt hemvist och Finland inte har ett under skatteåret gällande avtal om undvikande av dubbelbeskattning som tillämpas på den dividend som samfundet delar ut, är dividenden i sin helhet skattepliktig inkomst.

Med avvikelse från 1 mom. är dividend som en andelsbank får från en i 3 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) avsedd affärsbank som är centralt finansiellt institut för andelsbankerna, skattefri inkomst.

Vad som i 1 mom. bestäms om dividend tillämpas också på sådan av ett samfund erhållen ränta på andelskapital, placeringsandelar och tilläggsandelar som ett andelslag betalar, vinstandel i och ränta på grundfondsandelar och placeringar i tillskottsfonder som en inhemsk sparbank betalar samt ränta på garantikapital som ett ömsesidigt försäkringsbolag och en försäkringsförening betalar.

Av dividender och i 3 mom. avsedda betalningar som en fysisk person eller ett dödsbo erhåller utgör 70 procent skattepliktig inkomst, i 33 d § 2 mom. i inkomstskattelagen avsedda betalningar dock så som anges i det nämnda lagrummet.

Av förtäckt dividend är 70 procent skattepliktig inkomst.

6 b §

Det överlåtelsepris för i anläggningstillgångarna ingående aktier som ett i 6 § 1 mom. 1 punkten avsett samfund erhåller utgör inte skattepliktig inkomst, och anskaffningsutgiften för aktierna utgör inte en avdragbar utgift, om aktierna får överlåtas skattefritt.

Aktierna får överlåtas skattefritt, om

1) den skattskyldige utan avbrott i minst ett år under en tidsperiod som har utgått högst ett år före överlåtelsen har ägt minst tio procents andel av aktiekapitalet i det bolag som överlåts och de aktier som överlåtelsen gäller ingår bland de aktier som ägts på detta sätt,

2) det bolag som överlåtelsen gäller inte är ett fastighets- eller bostadsaktiebolag eller ett aktiebolag vars verksamhet i själva verket huvudsakligen omfattar ägande eller innehav av fastigheter, och

3) det bolag som överlåtelsen gäller är inhemskt eller ett sådant bolag som avses i artikel 2 i Europeiska gemenskapernas råds direktiv om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater, eller mellan bolagets hemviststat och Finland under skatteåret är i kraft ett avtal för att undvika dubbelbeskattning som tillämpas på dividend som bolaget delar ut.

Överlåtelsepriset för aktier som får överlåtas skattefritt utgör dock skattepliktig inkomst till den del skillnaden mellan överlåtelsepriset och den oavskrivna anskaffningsutgiften beror på en i 42 § 1 mom. avsedd avskrivning på anskaffningsutgiften eller på att reserver eller ett understöd enligt 8 § 1 mom. 2 punkten har dragits av från anskaffningsutgiften. Överlåtelsepriset utgör likaså skattepliktig inkomst upp till det belopp som motsvarar en vid beskattningen avdragbar överlåtelseförlust som uppkommit vid en mellan koncernbolag tidigare företagen överlåtelse av dessa aktier till ett annat koncernbolag.

Förlust som uppkommit vid överlåtelse av andra i anläggningstillgångarna ingående aktier än sådana som får överlåtas skattefritt får avdras endast från sådana skattepliktiga vinster av aktieöverlåtelser som erhållits under skatteåret och de fem därpå följande åren. Begränsningen gäller dock inte avdrag för förluster som uppkommit vid överlåtelse av aktier i sådana bolag som avses i 2 mom. 2 punkten.

Om den skattskyldige inte har ägt de överlåtna aktierna under en oavbruten tid av minst ett år, avdras från den avdragbara överlåtelseförlusten vid uträkningen därav dividend som den skattskyldige under sin tid som ägare på basis av aktierna erhållit från det överlåtna bolaget, koncernbidrag som avses i lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986) eller andra med dessa jämförbara poster som har minskat bolagets förmögenhet.

Överlåtelseförlusten är inte avdragbar, om det bolag som överlåtelsen gäller har sitt hemvist i någon annan stat än Finland och bolaget inte är ett sådant bolag som avses i artikel 2 i Europeiska gemenskapernas råds direktiv om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater, och mellan bolagets hemviststat och Finland under skatteåret inte är i kraft ett avtal för att undvika dubbelbeskattning som tillämpas på dividend som bolaget delar ut.

Med koncernbolag avses i denna paragraf bolag som ingår i en i 1 kap. 3 § i lagen om aktiebolag (734/1978) avsedd koncern, eller sådana bolag där i samtliga en eller flera fysiska personer, juridiska personer eller fysiska och juridiska personer tillsammans har en sådan bestämmanderätt som motsvarar den i 1 kap. 3 § i lagen om aktiebolag avsedda bestämmanderätten.

8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:


2) utgifter för anskaffning av anläggningstillgångar med de undantag som anges i 6 b §; om den skattskyldige för anskaffning av en nyttighet har erhållit understöd av ett offentligt samfund eller om någon annan i sin näringsverksamhet har deltagit i anskaffningsutgiften, skall till den avdragbara anskaffningsutgiften dock inte räknas detta understöd eller den del av utgiften som motsvarar den andres andel,


Utgiften för anskaffning av en bolagsandel i ett öppet bolag eller kommanditbolag som ingår i ett i 6 § 1 mom. 1 punkten avsett samfunds anläggningstillgångar är, till den del den överstiger överlåtelsepriset för bolagsandelen, avdragbar endast från sådana skattepliktiga överlåtelsevinster av aktier eller bolagsandelar som samfundet erhållit under skatteåret eller de fem därpå följande skatteåren.

16 §

Såsom utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande anses inte:


6) dividendersättning som avses i 31 § 5 mom. i inkomstskattelagen till den del den dividend i stället för vilken dividendersättningen har betalts är skattefri inkomst för den som betalar dividendersättningen,

7) förluster av och värdenedgångar på andra fordringar än försäljningsfordringar som ett i 6 § 1 mom. 1 punkten avsett samfund haft hos ett aktiebolag av vars aktiekapital den skattskyldige eller i 6 b § 7 mom. avsedda koncernbolag ensamma eller tillsammans äger minst tio procent, koncernstöd som getts till ett sådant bolag samt motsvarande utgifter som utan motprestation har betalts i syfte att förbättra ett aktiebolags ekonomiska ställning.

17 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara förluster äro bland andra:


2) värdenedgångar på försäljningsfordringar samt slutliga konstaterade värdenedgångar på övriga finansieringstillgångar, med de undantag som anges i 16 §.

18 §

Avdragbara utgifter äro även:


4) sådan ränta på en i 24 a § i lagen om depositionsbankernas verksamhet (1268/1990) avsedd kapitalinvestering som har betalts till staten eller statens säkerhetsfond,

5) av en pensionsstiftelse erlagd återbetalning enligt 45 § i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) och av en pensionskassa betald återbäring enligt 83 a § i lagen om försäkringskassor (1164/1992).


42 §

Visar den skattskyldige att det gängse värdet av andra värdepapper än aktier eller av någon annan förslitning icke-underkastad anläggningstillgång än ett markområde vid skatteårets slut är väsentligt lägre än anskaffningsutgiften eller den med avskrivningar enligt denna bestämmelse tidigare minskade anskaffningsutgiften, får på anskaffningsutgiften göras en sådan avskrivning att anskaffningsutgiftens oavskrivna del motsvarar tillgångens gängse värde.

De skattepliktiga överlåtelsepriserna och övriga vederlag för markområden, värdepapper och andra sådana anläggningstillgångar som inte är underkastade förslitning beaktas som intäkt, och anskaffningsutgiften eller den avdragbara delen därav avskrivs, med de undantag som anges i 6 b och 43 §, under det skatteår under vilket anläggningstillgången har överlåtits, förstörts eller skadats. Anskaffningsutgiften för andra än i 6 b § 1 mom. avsedda aktier som får överlåtas skattefritt och som ägs av ett i 6 § 1 mom. 1 punkten avsett samfund är i enlighet med de i 6 b § 4―6 mom. ingående bestämmelserna om överlåtelseförlust avdragbar, när aktierna har överlåtits eller gått slutgiltigt förlorade.

51 d §

För ett i 6 § 1 mom. 1 punkten avsett samfund som är delägare i ett bolag som upplöses är utgiften för anskaffning av aktier i det bolag som upplöses inte en avdragbar utgift, och inte heller är en sådan utdelning ur det bolag som upplöses som erhållits som överlåtelsepris skattepliktig inkomst, om aktierna är sådana aktier som får överlåtas skattefritt enligt 6 b § 1 mom. Utgiften för anskaffning av aktier i ett bolag som upplöses är inte heller avdragbar, till den del den överstiger utdelningen, i det fall att samfundet har ägt aktierna i det bolag som upplöses under kortare tid än ett år omedelbart före upplösningen eller det bolag som upplöses är ett sådant bolag som avses i 6 b § 6 mom.


Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2004.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2005.

Vid beskattningen för 2005 utgör av sådan dividend som enligt 6 a § 1 mom. är partiellt skattepliktig dock 60 procent skattepliktig inkomst och 40 procent skattefri inkomst, och av sådana dividender och betalningar som avses i 6 a § 5 mom. utgör 57 procent skattepliktig inkomst.

De i denna lag ingående 5 §, 6 § 1 mom. 1 punkten, 8 § 1 mom. 2 punkten samt 6 b §, 8 § 4 mom. och 51 d § 2 mom., vilka gäller överlåtelse av aktier som ägs av samfund, tillämpas dock första gången vid beskattningen för 2004 i fråga om sådana aktieöverlåtelser som har skett den 19 maj 2004 eller därefter, samt på sådana upplösningar beträffande vilka gjorts en i 13 kap. 9 § i lagen om aktiebolag avsedd anmälan till registermyndigheten, eller där registermyndigheten eller domstolen har förordnat att bolaget på grundval av 13 kap. 4 eller 4 a § i lagen om aktiebolag skall träda i likvidation den nämnda dagen eller därefter. Om den skattskyldiges skatteår har utgått den 19 maj 2004 eller därefter, tillämpas 42 § och 16 § 1 mom. 7 punkten redan vid beskattningen för skatteåret 2004.

RP 92/2004
FiUB 12/2004
RSv 117/2004

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.