716/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 42 § och 53 § 7 punkten, sådana de lyder, 42 § i lag 475/1998 och 561/2004 samt 53 § 7 punkten i lag 1170/1998,

ändras 2 § 2 mom., 10 § 6 punkten, 16 § 3 mom., 31 § 4 och 5 mom., 32 §, 38 § 1 mom., 39 § 1 mom., 40 § 1―3 mom., 58 § 1 mom. 3 punkten och 6 mom., 62 §, 105 a § 1 mom., 124 § 2 och 3 mom. samt 136 § 1 mom.,

av dem 16 § 3 mom. sådant det lyder i lag 471/1998, 31 § 5 mom. och 40 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1383/1997, 40 § 1 och 2 mom. och 58 § 1 mom. 3 punkten sådana de lyder i lag 1126/1996, 38 § 1 mom. och 39 § 1 mom. sådana de lyder i lag 576/2001, 58 § 6 mom. sådant det lyder i nämnda lag 475/1998, 62 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1565/1995, 105 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 860/2001, 124 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1164/2002 och 124 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1004/2003 samt 136 § 1 mom. sådant det lyder i lag 996/1996, samt

fogas till 16 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 471/1998, ett nytt 4 mom., till lagen nya 33 a―33 d § och framför 33 a § en ny mellanrubrik samt till 131 §, sådan den lyder i lagarna 1222/1999 och 896/2001, ett nytt 6 mom. som följer:

2 §
Andra stadganden om inkomstskatt

På beskattning av begränsat skattskyldigas inkomster tillämpas utöver denna lag vad som föreskrivs särskilt.

10 §
Inkomst som förvärvats i Finland

Inkomst som förvärvats i Finland är bland annat


6) dividend, ränta på andelskapital och annan därmed jämförbar inkomst från ett finskt aktiebolag, andelslag eller annat samfund samt andel i finska sammanslutningars inkomst,


16 §
Beskattning av näringssammanslutningar och deras delägare

Vid beräkningen av en näringssammanslutnings inkomst av näringsverksamhet och av jordbruk ingår de dividender som sammanslutningen fått i denna inkomst i sin helhet. Från de andelar som fördelats för beskattning som delägarnas inkomst skall avdras den del av den i andelarna ingående dividendinkomsten som är skattefri inkomst enligt 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) eller 5 § 14 punkten i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967), vilka bestämmelser gäller beskattning av delägaren. Om inkomstandelen inte är tillräckligt stor för att avdraget skall kunna göras, görs avdraget under de tio följande skatteåren, efter hand som inkomst inflyter, från den skattskyldiges inkomstandel av samma inkomstkälla i samma näringssammanslutning.

Vid beräkningen av en näringssammanslutnings övriga inkomst skall inte beaktas dividender som sammanslutningen har fått. Dividender skall fördelas för beskattning som delägarnas inkomst enligt de andelar som dessa har av sammanslutningens inkomst. Dividender räknas som delägarens inkomst i enlighet med de bestämmelser i inkomstskattelagen som gäller delägaren.

31 §
Särskilda stadganden om naturliga avdrag

Avdragbara utgifter vid fastställande av nettoinkomsten är inte utgifterna för förvärv av skattefri inkomst och inte heller den skattskyldiges levnadskostnader, vilka omfattar bland annat bostadshyra och utgifter för skötseln av barn och hemmet. Utgifter för förvärvande av dividendinkomst är dock avdragbara oberoende av att dividendinkomsten med stöd av 33 a―33 d § är skattefri inkomst.

Ersättningar som till sitt belopp motsvarar dividend och som den skattskyldige enligt ett avtal om återköp eller lån av aktier eller ett annat sådant avtal eller ett avtalskomplex bestående av två eller flera med varandra sammanhängande avtal har betalt i stället för dividenden och genom vilka rätten till dividenden för viss tid eller tills vidare har övergått på den skattskyldige (dividendersättning), är inte avdragbara utgifter till den del den dividend i stället för vilken den skattskyldige har betalt dividendersättning utgör skattefri inkomst för den skattskyldige. Dividendersättning anses ha blivit betald även om ingen separat överenskommelse om betalning av sådan har ingåtts.


32 §
Kapitalinkomst

Skattepliktig kapitalinkomst är, enligt vad som närmare bestäms nedan, avkastning av egendom, vinst av egendomsöverlåtelse och annan inkomst som kan anses ha influtit av egendom. Kapitalinkomst är inkomst av bland annat ränta, dividendinkomst i enlighet med vad som bestäms i 33 a―33 d §, hyresinkomst, vinstandel, avkastning av livförsäkring, kapitalinkomst av skogsbruk, inkomst av marksubstanser och överlåtelsevinst. Kapitalinkomst är även kapitalinkomstandelen av den företagsinkomst som skall fördelas, av den inkomstandel som en delägare i en sammanslutning har erhållit och av inkomst av renskötsel.

Dividendinkomster
33 a §
Dividender från offentligt noterade bolag

Av dividender från offentligt noterade bolag utgör 70 procent kapitalinkomst och 30 procent skattefri inkomst.

Med dividender från offentligt noterade bolag avses dividender från ett sådant bolag vars aktier, när beslut om dividendutdelning fattas, är föremål för sådan offentlig handel som avses i 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen (495/1989) eller föremål för handel på en annan reglerad och av myndigheterna övervakad marknad i Finland eller utomlands.

33 b §
Dividender från bolag som inte är offentligt noterade

Dividender från bolag som inte är offentligt noterade är skattefri inkomst upp till det belopp som motsvarar en årlig nio procents avkastning beräknad på det i förmögenhetsskattelagen (1537/1992) angivna matematiska värdet av aktierna. Till den del beloppet av sådana dividender som den skattskyldige får överstiger 90 000 euro utgör 70 procent av dividenderna kapitalinkomst och 30 procent skattefri inkomst.

Av den del av dividenderna som överstiger den i 1 mom. avsedda årliga avkastningen utgör 70 procent förvärvsinkomst och 30 procent skattefri inkomst.

Har en delägare som enligt 1 d § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961) inte anses stå i anställningsförhållande till bolaget såsom bostad för sig eller sin familj under skatteåret använt en bostad som hör till bolagets tillgångar, skall värdet av bostaden dras av från värdet av hans eller hennes aktier när den i 1 mom. avsedda årliga avkastningen räknas ut.

Ett till bolagets tillgångar hörande penninglån som tagits av en delägare i ett aktiebolag som bedriver näringsverksamhet och av hans eller hennes familjemedlemmar dras av från värdet av delägarens aktier när den i 1 mom. avsedda årliga avkastningen räknas ut, om delägaren ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 10 procent av bolagets aktier eller har en motsvarande andel av det röstetal som samtliga aktier i bolaget medför. Lånet dras i första hand av från värdet av låntagarens egna aktier och till den överskjutande delen från värdet av familjemedlemmarnas aktier i förhållande till aktieinnehavet.

33 c §
Dividend från utländska samfund

Dividend från ett utländskt samfund utgör skattepliktig inkomst så som bestäms i 33 a och 33 b §, om

1) samfundet är ett sådant bolag som avses i artikel 2 i Europeiska gemenskapernas råds direktiv 90/435/EEG om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater, eller

2) mellan samfundets hemviststat och Finland under skatteåret är i kraft ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning som tillämpas på dividend som samfundet delar ut.

Dividend från andra utländska samfund än de som avses i 1 mom. utgör skattepliktig förvärvsinkomst i sin helhet.

Den i 33 b § 1 mom. avsedda årliga avkastningen på aktier i utländska bolag beräknas på aktiernas enligt förmögenhetsskattelagen beräknade gängse värde vid utgången av skatteåret före dividendutdelningsåret.

33 d §
Andra bestämmelser om dividendinkomst

Av en i 29 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) avsedd förtäckt dividend utgör 70 procent förvärvsinkomst och 30 procent skattefri inkomst.

Vad som i denna lag bestäms om dividendinkomst tillämpas på motsvarande sätt på ränta på andelskapital, placeringsandelar och tilläggsandelar som andelslag betalar och på vinstandel i och ränta på grundfondsandelar och placeringar i tillskottsfonder som inhemska sparbanker betalar samt på ränta på garantikapital som ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar betalar. För fysiska personer och dödsbon utgör dessa inkomster till 70 procent skattepliktig kapitalinkomst till den del det av den skattskyldige under skatteåret erhållna beloppet av inkomster som avses i detta moment överstiger 1 500 euro. Om den skattskyldiges inkomst av detta slag utgör inkomst av näringsverksamhet eller jordbruk, anses den skattefria delen hänföra sig till den personliga inkomsten, inkomsten av jordbruk och inkomsten av näringsverksamhet, i denna ordning.

Med dividend jämställs dividendersättning som erhålls i stället för dividend.

Dividend som ett aktiebolag, ett andelslag, en sparbank och ett ömsesidigt försäkringsbolag får och som skall beskattas enligt denna lag utgör skattepliktig inkomst så som bestäms i 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Dividend som ett annat samfund får och som skall beskattas enligt denna lag utgör skattepliktig inkomst i sin helhet.

38 §
Kapitalinkomstandelen av företagsinkomst som skall fördelas

Företagsinkomst enligt 30 § som skall fördelas betraktas såsom kapitalinkomst upp till ett belopp som motsvarar en 20 procents årlig avkastning på den nettoförmögenhet som vid utgången av det föregående skatteåret hörde till näringsverksamheten eller jordbruket. På yrkande som den skattskyldige eller företagarmakar framställer innan beskattningen för skatteåret har slutförts betraktas såsom kapitalinkomstandel av den företagsinkomst som skall fördelas likväl ett belopp som motsvarar en 10 procents årlig avkastning. Har den skattskyldige under skatteåret inlett näringsverksamhet eller jordbruk, räknas kapitalinkomstandelen enligt den nettoförmögenhet som vid utgången av skatteåret hörde till näringsverksamheten eller jordbruket.


39 §
Kapitalinkomstandelen av inkomstandel för delägare i beskattningssammanslutningar

En fysisk persons och ett dödsbos andel av en beskattningssammanslutnings nettoinkomst av jordbruk betraktas efter avdrag av delägarens ränteutgifter för sammanslutningens jordbruk och delägarens för tidigare skatteår fastställda förluster av sammanslutningens jordbruk såsom kapitalinkomst upp till ett belopp som motsvarar en 20 procents årlig avkastning på delägarens andel av sammanslutningens förmögenhet. På yrkande som delägaren framställer innan beskattningen för skatteåret har slutförts betraktas såsom kapitalinkomstandel likväl ett belopp som motsvarar en 10 procents årlig avkastning.


40 §
Kapitalinkomstandelen av inkomstandel för delägare i näringssammanslutningar

En fysisk persons och ett dödsbos andel av resultatet av en näringssammanslutnings näringsverksamhet betraktas såsom kapitalinkomst upp till ett belopp som motsvarar en 20 procents årlig avkastning på delägarens andel av den nettoförmögenhet som vid utgången av det föregående skatteåret hörde till näringssammanslutningens näringsverksamhet.

Om näringssammanslutningen har jordbruksinkomst, anses en delägares andel av denna utgöra kapitalinkomst upp till ett belopp som motsvarar en 20 procents årlig avkastning på delägarens andel av den nettoförmögenhet som vid utgången av det föregående skatteåret hörde till sammanslutningens jordbruk.

Den skattefria delen av en i 16 § 3 mom. avsedd dividend som hänför sig till sammanslutningens näringsverksamhet eller jordbruk avdras från den andel en fysisk person eller ett dödsbo som är delägare har i inkomsten av näringsverksamhet eller jordbruk innan kapitalinkomstandelen räknas ut.


58 §
Ränteutgifter

En skattskyldig har rätt att från sina kapitalinkomster dra av räntorna på sina skulder, om skulden


3) hänför sig till förvärvande av skattepliktig inkomst, såsom vilken betraktas också dividendinkomst utan hinder av att dividendinkomsten med stöd av 33 a―33 d § utgör skattefri inkomst (skuld för inkomstens förvärvande).


Ränta på en skuld som en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag har använt för förvärv av en bolagsandel dras av från hans eller hennes andel i en näringssammanslutnings näringsinkomst innan kapitalinkomstandelen räknas ut på det sätt som bestäms i 40 §.


62 §
Förvärvsinkomstandelen av företagsinkomst och dividend

Av företagsinkomst som skall fördelas och av den inkomstandel som tillkommer en delägare i en sammanslutning utgör den andel förvärvsinkomst som enligt 38―41 § inte är kapitalinkomst, samt dividend och förtäckt dividend på det sätt som bestäms i 33 b―33 d §.

105 a §
Förvärvsinkomstavdrag vid kommunal- beskattningen

Vid kommunalbeskattningen görs från den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst ett förvärvsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen. Avdraget räknas på den skattskyldiges skattepliktiga löneinkomst, förvärvsinkomst av annat arbete, uppdrag eller tjänst som utförts för en annans räkning, bruksavgifter som anses utgöra förvärvsinkomst, dividender som skall beskattas som förvärvsinkomst, förvärvsinkomstandel av företagsinkomst som skall fördelas samt förvärvsinkomstandel av näringsverksamhet eller jordbruk för delägare i en sammanslutning.


124 §
Fastställande av skatten

Inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst är 28. Inkomstskatteprocenten för samfund och samfällda förmåner är 26. Angående fördelningen av samfundsskatten och skatten på samfällda förmåner mellan olika skattetagare bestäms i lagen om skatteredovisning (532/1998).

Inkomstskatteprocenten för den inkomst som delvis skattefria samfund vilka avses i 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet är 6,1958. Angående fördelningen av skatten från dessa samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskatteprocenten för samfund som avses i 21 § 2 mom. är 5,7278.


131 §
Beloppet av underskottsgottgörelse

Med avvikelse från 1 mom. tillämpas maximibeloppet av underskottsgottgörelse inte under skatteåren 2005―2009, till den del underskottsgottgörelsen beror på räntorna på skuld som en företagardelägare använt till förvärv av aktier eller på återbetalat delägarlån som med stöd av 54 c § är avdragbart. Med företagardelägare avses en delägare som enligt 1 d § i lagen om pension för arbetstagare inte anses stå i anställningsförhållande till bolaget i fråga. Räntan på skuld som använts till förvärv av aktier och återbetalt delägarlån dras av efter de kostnader för inkomstens förvärvande, förluster och räntor som avses i 60 § 2 mom.

136 §
Beskattningens övre gräns

Överstiger den statsskatt som skall betalas på en under skatteåret i Finland bosatt fysisk persons eller ett inhemskt dödsbos under skatteåret beskattningsbara kapital- och förvärvsinkomst och förmögenhet, samt den på grundval av förvärvsinkomsten påförda kommunal- och kyrkoskatten samt sjukförsäkringspremien sammanlagt 60 procent av det sammanlagda beloppet av den skattskyldiges vid statsbeskattningen fastställda beskattningsbara kapital- och förvärvsinkomst samt med stöd av 33 a―33 c § skattefria dividendinkomst, skall den överskjutande delen av statsskatten inte påföras den skattskyldige.Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2004.

Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för 2005. Av dividender som fysiska personer och dödsbon får är dock 57 procent skattepliktiga och 43 procent skattefria vid beskattningen för 2005.

RP 92/2004
FiUB 12/2004
RSv 117/2004

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.