706/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av 15 och 31 § i lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 juni 2003 om Finansinspektionen (587/2003) 15 § 4 mom. och 31 § som följer:

15 §
Granskningsrätt och rätt att få uppgifter

Vad som i 1―3 mom. föreskrivs om tillsynsobjekt skall också tillämpas på finska företag som hör till samma inhemska eller utländska koncern eller konsolideringsgrupp som tillsynsobjektet eller som är dettas intresseföretag. Finansinspektionen har dessutom rätt att av ett tillsynsobjekt få de uppgifter som avses i 2 mom. om utländska företag som hör till samma koncern eller konsolideringsgrupp som tillsynsobjektet och om dettas utländska intresseföretag samt rätt att granska handlingar och övriga dokument som innehåller sådana uppgifter och som tillsynsobjektet har i sin besittning samt att få kopior av dem. Vad som ovan i detta moment föreskrivs om företag som hör till en inhemsk eller utländsk koncern eller konsolideringsgrupp tillämpas på motsvarande sätt på inhemska och utländska företag som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004), om Finansinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet enligt den nämnda lagen eller i övrigt utför uppgifter som med stöd av den nämnda lagen hör till Finansinspektionen.

31 §
Rätt att inspektera och få uppgifter om finska företag inom utländska konsolideringsgrupper eller finans- och försäkringskonglomerat

Finansinspektionen har rätt att inspektera företag i Finland som hör till ett utländskt kreditinstituts eller värdepappersföretags konsolideringsgrupp och att inspektera i Finland etablerade dotterföretag till ett sådant företags moderföretag, om den tillsynsmyndighet som övervakar finanssektorn i staten i fråga har befogenheter att inspektera ett sådant företag och om tillsynsmyndigheten ber om inspektion för gruppbaserad tillsyn. I fråga om Finansinspektionens rätt att få uppgifter av företag som avses i detta moment tillämpas 15 §. Vad som i detta moment bestäms om konsolideringsgrupper tillämpas även på finans- och försäkringskonglomerat där det ingår minst ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller fondbolag med hemort i en annan stat.

Om en tillsynsmyndighet som övervakar finanssektorn i en annan stat har behov av att i Finland granska uppgifter som är väsentliga för den gruppbaserade tillsynen eller tillsynen över finans- och försäkringskonglomerat och som gäller ett företag som avses i 1 mom., skall tillsynsmyndigheten begära av Finansinspektionen att inspektionen utförs. Finansinspektionen skall då antingen utföra inspektionen själv eller låta den tillsynsmyndighet som begärt inspektionen delta i den inspektion som Finansinspektionen utför.

Finansinspektionen skall på eget initiativ meddela den tillsynsmyndighet som avses i 1 mom., såvida Finansinspektionen inte avtalar något annat med den nämnda tillsynsmyndigheten, upplysningar om kapitaltäckning, stora kundrisker och andra riskkoncentrationer när det gäller dess tillsynsobjekt som hör till en konsolideringsgrupp eller ett konglomerat som aves i det nämnda momentet samt om dessa tillsynsobjekts interna kontroll och riskhanteringsmetoder liksom även väsentliga uppgifter som vid tillsynen erhållits om i 1 mom. avsedda konsolideringsgruppers eller konglomerats struktur, ekonomiska ställning, innehav, ledning och organisation, verksamhetsstrategi, interna kontroll och riskhantering samt systemet för insamling av upplysningar och dess tillförlitlighet, uppgifter enligt 71 a § i kreditinstitutslagen om interna affärstransaktioner samt viktiga beslut som gäller tillsynsobjekten samt betydande påföljder för tillsynsobjekten. Finansinspektionen skall dessutom på begäran av den utländska tillsynsmyndigheten tillställa denna andra uppgifter som finns hos Finansinspektionen och som är nödvändiga med tanke på tillsynen över konsolideringsgruppen eller konglomeratet.


Denna lag träder i kraft den 5 augusti 2004.

RP 69/2004
EkUB 12/2004
RSv 103/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (32002L0087); EGT nr L 035, 11.2.2003, s. 1-27

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.