704/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 28 december 2001 om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) 4 § 2 och 3 mom.,

ändras 2 och 3 §, 4 § 1 mom. och 5 §, av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 77/2003, samt

fogas till lagen en ny 23 a § som följer:

2 §

Minst en av kreditinstitutets stiftare och minst en styrelseledamot samt verkställande direktören skall vara bosatta i eller, om en stiftare är en juridisk person, ha sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen beviljar undantag. Undantag får beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över kreditinstitutet eller skötseln av det enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.

3 §

Den sammanslutning av banker som avses i denna lag utgörs av

1) sammanslutningens centralinstitut,

2) den affärsbank som är andelsbankernas centrala finansiella institut,

3) övriga sammanslutningar i centralinstitutets konsolideringsgrupp,

4) medlemskreditinstituten,

5) sammanslutningarna i medlemskreditinstitutens konsolideringsgrupper,

6) sådana kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag varav de ovan nämnda sammanslutningarna ensamma eller tillsammans äger över hälften, om samtliga följande villkor uppfylls:

a) centralinstitutet och medlemskreditinstituten svarar för varandras skulder och förbindelser enligt 45 och 46 § i denna lag,

b) kapitaltäckningen, likviditeten och kundriskerna i de till sammanslutningen hörande instituten övervakas konsoliderat på sammanslutningsnivå,

c) den affärsbank som är andelsbankernas centrala finansiella institut är ett i kreditinstitutslagen avsett dotterföretag till centralinstitutet.

Centralinstitutet är ett andelslag som avses i 2 § i lagen om andelslag och som är behörigt att styra medlemskreditinstituten. Centralinstitutet är skyldigt att ge medlemskreditinstituten anvisningar för deras verksamhet i syfte att trygga likviditeten, kapitaltäckningen och riskkontrollen samt skyldigt att utöva tillsyn över deras verksamhet. När centralinstitutet ger anvisningar, utövar tillsyn, beviljar tillstånd eller annars fullgör sina i denna lag avsedda uppgifter får det inte utan grundad anledning försätta medlemskreditinstituten i sinsemellan olika ställning. Centralinstitutet är ett sådant finansiellt institut som avses i 3 § i kreditinstitutslagen.

Centralinstitutet och den affärsbank som är andelsbankernas centrala finansiella institut har ett förvaltningsråd. Ledamöterna i centralinstitutets förvaltningsråd skall utgöra majoriteten i affärsbankens förvaltningsråd. Ordföranden för centralinstitutets styrelse är ordförande för den affärsbanks styrelse som avses i 1 mom. 2 punkten.

Till centralinstitutets konsolideringsgrupp räknas centralinstitutet och dess holdingsammanslutning samt kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag som är dotterföretag till centralinstitutet eller dess holdingsammanslutning. Till konsolideringsgruppen räknas dessutom kreditinstitut eller finansiella institut eller tjänsteföretag som har gemensam förvaltning med centralinstitutet eller dess holdingsammanslutning eller med dotterföretag till dem eller gemensam ledning med centralinstitutet, dess holdingsammanslutning eller deras dotterföretag.

Medlemskreditinstituten skall vara medlemmar av centralinstitutet. Medlemskreditinstituten kan utgöras av andelsbankerna, de andelsbanksaktiebolag som avses i 32 §, den affärsbank som är centralt finansiellt institut för andelsbankerna samt de kreditinstitut i vilka de institut som hör till sammanslutningen ensamma eller tillsammans innehar mer än hälften av rösträtten.

4 §

Den konsoliderade likviditeten för centralinstitutet och för de kreditinstitut som hör till detta skall vara tryggad enligt 7 kap. i kreditinstitutslagen.

5 §

Centralinstitutet eller ett medlemskreditinstitut eller en sammanslutning som hör till deras konsolideringsgrupp får inte i sin verksamhet ta så stora risker att centralinstitutets eller medlemskreditinstitutets eller hela sammanslutningens kapitaltäckning eller likviditet äventyras väsentligt. Centralinstitutet skall ha riskkontrollsystem som är tillräckliga för hela sammanslutningen. Ett medlemskreditinstitut och en sammanslutning som hör till samma konsolideringsgrupp som institutet skall ha riskkontrollsystem som är tillräckliga med hänsyn till verksamheten.

23 a §

Har en borgenär motsatt sig fusion skall registermyndigheten begära Finansinspektionens utlåtande om hur ett verkställande av fusionen påverkar borgenärens ställning och om fusionen behöver verkställas utan dröjsmål för att en stabil verksamhet skall kunna tryggas vid kreditinstituten. Registermyndigheten skall utan hinder av det som i 16 kap. 12 § 3 mom. i lagen om andelslag föreskrivs om villkoren för beviljande av verkställighetstillstånd bevilja verkställighetstillstånd trots att borgenären motsätter sig detta, om Finansinspektionen i sitt utlåtande anser att verkställandet av fusionen inte försvagar borgenärens ekonomiska ställning och fusionen behöver verkställas utan dröjsmål för att en stabil verksamhet skall kunna tryggas vid kreditinstituten.


Denna lag träder i kraft den 5 augusti 2004.

RP 69/2004
EkUB 12/2004
RSv 103/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (32002L0087); EGT nr L 035, 11.2.2003, s. 1-27

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.