691/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av 7 b § i lagen om plantmaterial

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 december 1994 om plantmaterial (1205/1994) 7 b § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag 727/2000, som följer:

7 b §
Auktoriserade inspektörer

Om en auktoriserad inspektör enligt förvaltningslagen (434/2003) är jävig att utföra sitt uppdrag, kan Kontrollcentralen för växtproduktion förordna någon annan att tillfälligt sköta hans eller hennes uppgifter. På de tillfälligt förordnade tillämpas vad som bestäms om auktoriserade inspektörer.

En auktoriserad inspektör skall vid inspektionen fästa uppmärksamhet vid att leverantören av plantmaterial kan framföra sina synpunkter för inspektören på sitt modersmål finska, svenska eller samiska. Om leverantören av plantmaterial inte behärskar det språk som enligt språklagen (423/2003) skall användas, skall inspektören se till att inspektionen verkställs så att nödvändig tolkning och översättning ordnas enligt 26 § i förvaltningslagen.


Denna lag träder i kraft den 4 augusti 2004.

RP 70/2004
JsUB 6/2004
RSv 70/2004

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.