686/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder med anslag som i statsbudgeten beviljas för ändamålet. På vattentjänstunderstöd tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001).

Om inte annat föreskrivs någon annanstans, skall denna lag också tillämpas när vatten- och avloppsåtgärder stöds med medel ur Europeiska gemenskapens strukturfonder eller med andra medel från Europeiska gemenskapen.

2 §
Stödformer

Vatten- och avloppsåtgärder kan stödjas genom att understöd beviljas för ändamålet (vattentjänstunderstöd) eller genom att åtgärderna utförs som statens arbete.

När vatten- och avloppsåtgärder utförs som statens arbete, svarar staten för utförandet och deltar tillsammans med stödtagaren i kostnaderna för åtgärderna.

3 §
Åtgärder som skall stödjas och stödtagare

Med vatten- och avloppsåtgärder avses i denna lag åtgärder som betjänar vattenförsörjningen i samband med bosättning eller i samband med närings- och fritidsverksamhet som kan jämställas med bosättning, dvs. ledande, behandling och leverans av vatten för användning som hushållsvatten, samt avledande och behandling av avloppsvatten medräknat behandling och utnyttjande av det slam som därvid uppstår.

Stöd kan beviljas vattentjänstverk som avses i lagen om vattentjänster (119/2001) eller andra sammanslutningar eller samfund som har grundats för vattenförsörjning och avloppshantering eller samkommuner eller kommuner för vatten- eller avloppsåtgärder som syftar till att

1) åstadkomma regionalt samarbete inom vattentjänsterna,

2) trygga vattentjänsterna i speciella situationer,

3) skapa i 1 § lagen om vattentjänster avsedda vattentjänster i landsbygdsamhällen och på glesbygden, eller till att

4) förebygga förorening av yt- och grundvatten eller förbättra yt- och grundvattnets tillstånd.

Vattentjänstunderstöd kan dessutom beviljas ägare eller innehavare av bebyggd fastighet så som bestäms i 6 §.

4 §
Allmänna förutsättningar för stödjande

För att vatten- och avloppsåtgärder skall kunna stödjas förutsätts att

1) åtgärderna av ekonomiska skäl, sanitära skäl, miljöskyddsskäl eller andra därmed jämförbara orsaker skall anses behövliga,

2) för åtgärderna har utarbetats en plan där kommunens plan för utvecklande av vattentjänsterna och den regionala översiktsplanen för vattentjänsterna har beaktats,

3) tillräcklig behandling av avloppsvatten säkerställs vid stödjande av vattenförsörjning och att även vattenförsörjningsaspekter beaktas tillräckligt vid stödjande av avledande och behandling av avloppsvatten, och att

4) kostnaderna för åtgärderna är skäliga jämfört med de fördelar som uppnås genom dem.

För beviljande av stöd förutsätts utöver vad som sägs i 1 mom. att de kostnader för vilka stöd beviljas inte täcks med avgifter som tas ut för vattentjänsterna.

För beviljande av stöd förutsätts utöver vad som sägs i 1 och 2 mom. att understödstagaren eller mottagaren av statens arbete, med beaktande av hur omfattande och krävande åtgärden är, har förutsättningar att själv svara för utförandet av åtgärden och uppfyllandet av de förpliktelser som följer efter utförandet.

5 §
Stödbeslut

Beslut om beviljande av stöd enligt denna lag fattas av den regionala miljöcentralen inom ramen för de anslag som jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet beviljat den för detta ändamål.

Utöver vad som i 11 § statsunderstödslagen bestäms om innehållet i understödsbeslut skall i ett understödsbeslut uppställas behövliga villkor för understödstagaren vilka gäller inledande, utförande och slutförande av åtgärderna.

2 kap.

Vattentjänstunderstöd

6 §
Vattentjänstunderstöd som beviljas ägare eller innehavare av fastigheter

Ägaren eller innehavaren av en bebyggd fastighet kan beviljas vattentjänstunderstöd endast om de allmänna stödförutsättningarna enligt 4 § föreligger och

1) fastigheten används för permanent boende,

2) fastigheten används för näringsverksamhet som idkas i samband med permanent boende och som ur vattentjänstsynpunkt kan jämställas med det, eller

3) på fastigheten finns en allmän byggnad som ur vattentjänstsynpunkt kan jämställas med boende.

Ägaren eller innehavaren av en fastighet kan beviljas vattentjänstunderstöd för anslutning av fastigheten till vattentjänstnätet. Ägaren eller innehavaren av en fastighet som är belägen inom vattentjänstverkets verksamhetsområde kan beviljas vattentjänstunderstöd endast om byggandet av vatten- och avloppsanordningarna på fastigheten ända fram till förbindelsepunkten annars skulle medföra exceptionellt stora kostnader för ägaren eller innehavaren av fastigheten.

Vattentjänstunderstöd kan också beviljas en ägare eller innehavare av en fastighet för egen vattenförsörjning eller avledande och behandling av avloppsvatten på fastigheten, om det på grund av fastighetens läge inte finns förutsättningar för att ansluta fastigheten till vattentjänstverkets eller fastigheternas gemensamma ledningsnät.

7 §
Godtagbara kostnader vid beviljande av vattentjänstunderstöd

Sådana kostnader för åtgärder för vilka vattentjänstunderstöd kan beviljas är kostnader för planering och utförande av vatten- och avloppsåtgärder samt kostnader för utredningar som behövs för dessa. Som godtagbara kostnader betraktas dock inte kostnader för underhåll av vatten- och avloppsanordningar.

Sådana anläggningar och konstruktioner för utförande av vatten- och avloppsåtgärder enligt 1 mom. för vilka vattentjänstunderstöd kan beviljas är vattentjänstverks ledningsnät och övriga vatten- och avloppsanordningar samt vatten- och avloppsanordningar som behövs vid en enskild fastighets eller flera fastigheters gemensamma åtgärder, med undantag för vattenledningar och avlopp inne i en byggnad.

8 §
Vattentjänstunderstödets andel av kostnaderna för en åtgärd

Vid fastställande av den andel som vattentjänstunderstödet utgör av de godtagbara kostnaderna för en åtgärd skall hänsyn tas till åtgärdens allmänna nytta för hälsan, säkerheten och vattenskyddet samt åtgärdens inverkan på de avgifter som tas ut för vattentjänsterna eller på de övriga kostnaderna för fastigheten.

Vattentjänstunderstödets andel kan uppgå till högst 30 procent av de godtagbara kostnaderna för åtgärden. Av särskilda skäl kan understödets andel dock uppgå till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.

Det sammanlagda beloppet av vattentjänstunderstöd och annat statligt stöd som beviljas för en åtgärd får inte överstiga 75 procent av de godtagbara kostnaderna för åtgärden.

I fråga om understöd som beviljas ur Europeiska gemenskapens strukturfonder eller av andra medel från gemenskapen bestäms understödets andel av de godtagbara kostnaderna enligt vad som därom föreskrivs särskilt.

9 §
Ansökan om understöd

Den regionala miljöcentralen skall informera om att vattentjänstunderstöd står att söka.

Ansökan skall tillställas den regionala miljöcentralen före inledande av en åtgärd för vilken stöd ansöks.

Till ansökan skall fogas en för åtgärden utarbetad plan som innehåller kostnadsberäkning, finansieringsplan och tidtabell för åtgärden samt behövliga utredningar för bedömandet av att förutsättningarna för beviljandet av stöd uppfylls.

Den regionala miljöcentralen skall vid behov begära den berörda kommunens utlåtande om åtgärden.

10 §
Utbetalning av vattentjänstunderstöd

Vattentjänstunderstöd kan betalas till understödstagaren i en post efter det att arbetet har utförts på ett godtagbart sätt och kostnaderna har förfallit till betalning. Om den myndighet som beviljat vattentjänstunderstödet anser det ändamålsenligt, kan understödet också betalas i högst tre poster i den takt som arbetet fortskrider och kostnaderna uppkommer. Den sista posten, som skall utgöra minst 20 procent av det beviljade beloppet, betalas efter det att arbetet har slutförts på ett godtagbart sätt så att det uppfyller de villkor som anges i beslutet om beviljande av understöd och redovisningen har granskats.

3 kap.

Statens arbeten

11 §
Godtagbara kostnader för åtgärder som utförs som statens arbete

Sådana kostnader för åtgärder som utförs som statens arbete för vilka stöd kan beviljas är arbets- och materialkostnader samt sådana kostnader under tiden för åtgärden som föranleds av förpliktelser som grundar sig på författningar eller tillstånd.

12 §
Stödets andel av kostnaderna för åtgärder som utförs som statens arbete

Vid fastställande av stödets andel av de godtagbara kostnaderna för en åtgärd skall hänsyn tas till åtgärdens allmänna nytta för hälsan, säkerheten och vattenskyddet samt åtgärdens inverkan på de avgifter som tas ut för vattentjänsterna.

När en åtgärd utförs som statens arbete kan stödets andel uppgå till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna för projektet. Av särskilda skäl kan stödets andel dock uppgå till högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna.

I fråga om stöd som beviljas ur Europeiska gemenskapens strukturfonder eller av andra medel från gemenskapen bestäms stödets andel av de godtagbara kostnaderna enligt vad som därom föreskrivs särskilt.

13 §
Avtal om statens arbete

Innan statens arbete inleds skall det mellan staten och stödtagaren ingås ett avtal om utförande av åtgärden och överlåtandet av arbetet till stödtagaren.

Den regionala miljöcentralen ingår avtalet på statens vägnar. Om det statliga stödet överstiger 2 000 000 euro skall den regionala miljöcentralen dock bemyndigas av vederbörande ministerium att ingå avtal.

I avtalet skall anges avtalsparternas uppgifter och ansvar vid genomförandet av projektet, det förfarande som skall tillämpas när arbetet överlåts samt de villkor som skall iakttas efter överlåtelsen.

4 kap.

Särskilda bestämmelser och ikraftträdande

14 §
Datasystem

Den regionala miljöcentralen lagrar i det datasystem som upprätthålls inom miljöförvaltningen behövliga uppgifter om ansökningarna om understöd, stödbesluten och avtalen samt om genomförandet av de åtgärder som stöds.

15 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om åtgärder som kan stödjas, villkoren för stödbeslut och vad som skall ingå i avtal om statens arbete.

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Genom denna lag upphävs lagen av den 18 januari 1980 om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (56/1980) jämte ändringar samt statsrådets beslut av den 12 december 1985 om statens vatten- och avloppsarbeten (976/1985) jämte ändringar.

RP 19/2004
MiUB 8/2004
RSv 55/2004

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.