680/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av lagen om statens familjepensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/1968) 5 § 1 mom., 6 §, 7 § 3 mom., 7 a § 1 mom., 11 § och 12 § 5 mom.,

sådana de lyder, 5 § 1 mom. i lag 1230/1999, 6 § i lagarna 103/1990, 1530/1993, 693/1994 och 992/1996, 7 § 3 mom. i nämnda lag 1530/1993, 7 a § 1 mom. i nämnda lag 103/1990, 11 § i lagarna 665/1976 och 1672/1995 och 12 § 5 mom. i lag 626/2000, samt

fogas till lagen nya 5 a och 5 b §, samt till 25 § ett nytt 2 mom., som följer:

5 §

Familjepensionens storlek bestäms på basis av den ålderspension eller fulla invalidpension enligt lagen om statens pensioner som förmånslåtaren fick vid sin död. Härvid beaktas inte omvandlingen av pension enligt 5 b § i förmånslåtarens ålderspension. Om förmånslåtaren fick en sådan arbetslöshetspension som avses i lagen om statens pensioner eller en sådan invalidpension som avses i 20 § 2 mom. i samma lag utan tillägg av pension för återstående tid enligt 9 a § 2 mom. i lagen om statens pensioner, läggs denna pensionsdel till den pension som familjepensionen grundar sig på. Likaså läggs en ny pension som förmånslåtaren tjänat in under sin tid med pension till den pension som familjepensionen grundar sig på. Fick förmånslåtaren inte sådan pension som nämns i första meningen, uträknas pensionen som om förmånslåtaren på sin dödsdag hade blivit i den mån arbetsoförmögen att han eller hon fått rätt till full invalidpension, om inte förmånstagaren visar något annat.


5 a §

Om en i 7 d § i lagen om statens pensioner avsedd engångsförhöjning inte ingick i förmånslåtarens pension eller om förmånslåtaren inte fick pension vid sin död, ökas förmånslåtarens invalidpension, som beaktas som grund för familjepension, med den engångsförhöjning som förmånslåtaren skulle ha fått om invalidpensionen hade fortsatt under den tid som avses i 7 d § i lagen om statens pensioner. Engångsförhöjningen läggs till familjepensionen från början av det kalenderår fram till vilket förmånslåtarens invalidpension eller rehabiliteringsstöd skulle ha fortgått sammanlagt fem fulla kalenderår.

5 b §

Sådan familjepension enligt denna lag som betalas såsom efterlevandepension omvandlas vid pensionsjämkningen med den livslängdskoefficient som avses i 7 e § i lagen om statens pensioner och som fastställts för det ifrågavarande året.

6 §

En familjepension skall samordnas med andra förmåner som nämns i 8 § 1 och 5 mom. i lagen om pension för arbetstagare efter en och samma förmånslåtare, varvid 8 § i lagen om pension för arbetstagare iakttas i tillämpliga delar.

Om familjepension beviljas efter en förmånslåtare som var en förmånstagare som avses i 12 § 2 mom. i lagen om statens pensioner, är samordningsgränsen dock ett i följande tabell angivet procenttal som bestäms på grundval av den anställningstid som enligt nämnda lagrum räknas såsom pensionstid till utgången av 1994:

Pensionstid Procent
minst 16 år 66
minst 13 år 65
minst 10 år 64
minst 7 år 63
minst 3 år 62
mindre än 3 år 61
7 §

Om den efterlevande maken inte får sådan pension som avses i 1 mom., anses den efterlevande makens på förvärvsarbete baserade pension vara den pension som han eller hon skulle ha beviljats om han eller hon hade blivit arbetsoförmögen i den mån som berättigar till full invalidpension på förmånslåtarens dödsdag eller den dag då ett i 2 mom. avsett barn fyller 18 år. Detta förfarande tillämpas också i fråga om motsvarande förmån som betalas av en främmande stat.

7 a §

Vid pensionsjämkningen minskas den efterlevandepension som har fastställts enligt 5 och 6 §, om den efterlevande makens i 7 § avsedda pensioner som grundar sig på förvärvsarbete överstiger pensionsjämkningsgrunden. Denna är 649,69 euro per månad, om förmånslåtarens enligt 5 § 1 mom. beräknade pension och pension enligt de lagar eller pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare eller andra med dem jämförbara pensioner som grundar sig på arbetsavtals- eller tjänsteförhållande tillsammans överstiger nämnda belopp. Pensionsjämkningsgrunden utgörs av det sammanlagda beloppet av de nämnda pensionerna, om detta belopp överstiger 324,77 men inte 649,69 euro. I övriga fall är grunden 324,77 euro.


11 §

De belopp som anges i denna lag samt förmånslåtarens arbetsinkomst för vart och ett av de år för vilket familjepensionen räknas ut justeras med en koefficient i vilken vägningskoefficienten för förändringar i lönenivån utgör 0,8 och vägningskoefficienten för förändringar i prisnivån 0,2 (lönekoefficienten). Som lönekoefficient används den lönekoefficient som årligen fastställs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.

Familjepensionens belopp justeras på samma sätt som i 9 § i lagen om pension för arbetstagare bestäms om justering av pensioner enligt lagen om pension för arbetstagare.

12 §

När familjepension betalas ut som ett engångsbelopp skall 15 § 5 mom. i lagen om statens pensioner iakttas i tillämpliga delar. Som ett engångsbelopp kan statskontoret likaså betala ut en familjepension eller en pension som understiger 12,72 euro och som med stöd av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen betalas från Finland till ett barn i form av skillnaden mellan de förmåner som barnet skulle ha rätt till från Finland och de förmåner som barnets bosättningsland har beviljat. Engångsbeloppet beräknas enligt grunder som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

25 §

Med de belopp som fastställs i denna lag avses summor som motsvarar värdet ett (1,000) år 2004 av den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.


1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Denna lag tillämpas på familjepensioner där pensionsfallet inträffar efter att denna lag trädde i kraft. På sådan familjepension där pensionsfallet inträffar 2005 tillämpas dock de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande.

3. Om pensionsjämkning första gången görs före 2004, uppgår den pensionsjämkningsgrund år 1990 som avses i 7 a § 1 mom. till 886,61 i stället för 649,69 euro och från detta belopp dras 16,97 euro av varje följande år. Beloppen motsvarar värdet ett (1,000) år 2004 av den lönekoefficient som avses i 11 § 1 mom.

4. Vad som bestäms i 12 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av statens pensioner (679/2004) tillämpas också när familjepension beviljas efter en förmånslåtare vars pension har fastställts enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft. Familjepension samordnas på det sätt som föreskrivs i den 8 § i lagen om statens familjepensioner som gällde när denna lag trädde i kraft, dock så att från pension enligt lagen om statens familjepensioner avdras från den del som överskrider samordningsgränsen samma relativa andel som familjepension utgör av det sammanlagda beloppet av de pensioner som nämns i 8 § 4 mom. 3―5 och 7―9 punkten i lagen om pension för arbetstagare. När familjepension beviljas efter en förmånslåtare vars pension har fastställts enligt denna lag, är grunden för familjepensionen fram till utgången av 2004 förmånslåtarens pension som samordnats i enlighet med 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensioner (679/2004).

5. Denna lags 11 § 2 mom. tillämpas också på familjepension där pensionsfallet har inträffat innan denna lag trädde i kraft.

6. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 46/2004
ShUB 15/2004
RSv 112/2004

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.