665/2004

Given i Helsingfors den 13 juli 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådana de lyder i lag 273/2003:

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning genomförs rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter, sådant det lyder ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/107/EG, nedan mjölkstatistikdirektivet.

2 §
Ansvarig myndighet

De uppgifter som i mjölkstatistikdirektivet föreskrivs för den nationella ansvariga myndigheten sköts av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

3 §
Uppgiftslämnare

Uppgifterna insamlas med stöd av 2 § i lagen om landsbygdsnäringsstatistik (1197/1996) hos de företag som avses i artikel 2.1 och 2.2 i mjölkstatistikdirektivet på det sätt som avses i artikel 1.1 och 5.1 i det nämnda direktivet.

Med Europeiska gemenskapernas kommissions, nedan kommissionen, medgivande kan även uppgifter från andra officiella källor användas.

4 §
Skyldighet att genomföra undersökningar

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral skall årligen genomföra undersökningar av mjölkproduktionen och användningen av mjölk på de gårdsbruksenheter som fastställts som undersökningsobjekt enligt förfarandet i artikel 7 i mjölkstatistikdirektivet.

5 §
Överlämnande av uppgifter till kommissionen

De uppgifter som nämns i artikel 4.1 i mjölkstatistikdirektivet överlämnas till kommissionen för de tidsperioder som anges i den nämnda artikeln med iakttagande av de tidsfrister som avses i artikel 6.3 i det nämnda direktivet.

6 §
Arbetsprogram och metodrapporter för statistikföringen

Testundersökningar och undersökningar enligt artikel 4.2 i mjölkstatistikdirektivet utförs i enlighet med de arbetsprogram som kommissionen har fastställt. Till kommissionen överlämnas metodrapporter i enlighet med artikel 5.2 i det nämnda direktivet.

7 §
Tystnadsplikt

Konfidentiella uppgifter överlämnas till kommissionen i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (Euratom/EEG) nr 1588/90 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 juli 2004.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 24 juli 1997 om genomförande av rådets direktiv om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter (725/1997).

Rådets direktiv 96/16/EG (31996L0016); EGT nr L 78, 28.3.1996, s. 27
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/107/EG (32003L0107); EGT nr L 7, 13.1.2004, s. 40
Rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 (31990R1588); EGT nr L 151, 11.6.1990, s. 1

Helsingfors den 13 juli 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Christina Snellman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.