658/2004

Given i Nådendal den 9 juli 2004

Lag om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Servicesystemets användare

Arbetsgivare med ett ringa antal anställda samt andra med sådana arbetsgivare jämförbara betalare av prestationer (serviceanvändare) kan sköta uppgifter enligt 2 § i anslutning till arbetsgivares skyldigheter med hjälp av ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare som är tillgängligt via ett allmänt datanät.

2 §
Uppgifter som kan skötas med hjälp av servicesystemet

Med hjälp av systemet kan serviceanvändaren sköta arbetsgivarprestationer och förskottsinnehållningar i anslutning till betalning av lön och annan motsvarande prestation, beskattning, medlemsavgifter till fackföreningar, det lagstadgade arbetspensionssystemet, det lagstadgade olycksfallsförsäkringssystemet, det lagstadgade arbetslöshetsförsäkringssystemet, i allmänt bindande kollektivavtal ingående grupplivförsäkring för arbetstagare, arbetsgivares socialskyddsavgift samt försäkrades sjukförsäkringspremie.

Med hjälp av systemet kan också skötas uppgörande av försäkringsansökningar, innehållning och betalning av utmätt del av lön, löneuträkning, insamling av uppgifter för löne- och arbetstidsbokföring, deklarationer och anmälningar i anslutning till arbetsgivarprestationer enligt denna lag, andra uppgifter i samband med beskattningen samt anmälningar till Folkpensionsanstalten i anslutning till förmåner som administreras av anstalten.

Får arbetsgivarna nya motsvarande förpliktelser eller om arbetsgivarförpliktelserna förändras väsenligt med hänsyn till systemet, föreskrivs genom förordning av statsrådet om vilka andra uppgifter, jämställbara med de förpliktelser som anknyter till de i 1 och 2 mom. avsedda arbetsgivarprestationerna, som sköts med hjälp av systemet. En sådan förordning kan utfärdas, om Skattestyrelsen och de aktörer som har kommit överens om tillhandahållandet av service lägger fram ett förslag om detta.

Skattestyrelsen utfärdar närmare föreskrifter och begränsningar i fråga om de i 1 och 2 mom. avsedda uppgifterna, om det tekniska genomförandet av servicesystemet, de kostnader som uppgifterna föranleder eller avtalsparternas deltagande eller uteblivande förutsätter detta. Föreskrifterna och begränsningarna skall vara godkända av de avtalsparter som har avtalat om tillhandahållandet av service.

3 §
Servicesystemet och därtill anslutna uppgifter

Skattestyrelsen skall administrera ett sådant system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare som består av ett informationssystem där varje serviceanvändare kan föra ett register för skötsel av i 2 § avsedda uppgifter.

Skattestyrelsen skall i egenskap av den som administrerar systemet sköta om att detta fungerar samt trygga datasäkerheten i fråga om informationssystemet och de uppgifter som registrerats i systemet. Skattestyrelsen har inte rätt att ur systemet ta fram av serviceanvändaren registrerade uppgifter i större omfattning än vad som är nödvändigt för att administrera systemet och för att garantera datasäkerheten. Skattestyrelsen har inte rätt att använda uppgifter i serviceanvändarens register för att sköta andra uppgifter inom skatteförvaltningen och inte heller rätt att lämna ut av serviceanvändaren registrerade uppgifter, om inte denne har gett sitt samtycke. Skattestyrelsen kan avlägsna i registret införda uppgifter då 11 år har förflutit från det att uppgifterna registrerades i serviceanvändarens register.

Serviceanvändaren svarar i egenskap av registeransvarig för att det register som denne för med hjälp av systemet är lagenligt. Skattestyrelsen skall dock se till att de personuppgifter som serviceanvändaren avses registrera och i övrigt behandla med hjälp av systemet är behövliga på det sätt som avses i bestämmelserna om skydd för personuppgifter.

4 §
Förhållande till annan lagstiftning

De uppgifter som serviceanvändaren registrerat i systemet och det register som bildats av dessa uppgifter utgör inte sådana myndighetshandlingar som omfattas av skatteförvaltningens bestämmanderätt och som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Den som är anställd hos Skattestyrelsen, eller som verkar på dess uppdrag är skyldig att hemlighålla vad han i samband med den tekniska administreringen av systemet fått veta om de uppgifter som serviceanvändaren har infört i registret. Bestämmelserna i 35 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet gäller i fråga om brott mot tystnadsplikten.

Vad som på något annat ställe i lag föreskrivs om myndigheternas rätt att få uppgifter ur Skattestyrelsens handlingar eller om Skattestyrelsens rätt eller skyldighet att lämna ut uppgifter till andra myndigheter, tillämpas inte heller på uppgifter som serviceanvändaren registrerat i systemet.

5 §
Avgiftsfrihet

Skattestyrelsen tar inte ut någon avgift för användning av i denna lag avsedd service.

6 §
Hur användningen av systemet inverkar på serviceanvändarens skyldigheter

Användningen av systemet inverkar inte på serviceanvändarens skyldighet att se till att skatter och avgifter betalas och att deklarationer och anmälningar görs på rätt sätt och i rätt tid.

Serviceanvändaren är inte skyldig att ersätta skada som uppstår på grund av fel i systemet.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. I detta avseende kan systemet bland annat på prov hållas i användning för en begränsad målgrupp som representerar olika typer av småarbetsgivare.

RP 95/2004
AjUB 6/2004
RSv 102/2004

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.