655/2004

Given i Nådendal den 9 juli 2004

Lag om ändring av 15 § i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 juni 2002 om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster (458/2002) 15 § 1 mom. som följer:

15 §
Ansvarsfrihet vid lagring av information

När en tjänst innefattar lagring av information som lämnats av tjänstemottagaren (innehållsproducenten) och lagringen utförs på dennes begäran, är tjänsteleverantören inte ansvarig för innehållet i den lagrade informationen eller för förmedlingen av den, under förutsättning att tjänsteleverantören utan dröjsmål vidtar åtgärder för att göra den information som lagrats oåtkomlig

1) efter att ha fått kännedom om en domstols förordnande därom eller, om det är fråga om kränkning av upphovsrätten eller närstående rättigheter, efter att ha fått en anmälan enligt 22 §,

2) efter att annars ha fått faktisk kännedom om att den information som lagrats uppenbart strider mot 11 kap. 8 § eller 17 kap. 18 eller 18 a § i strafflagen (39/1889).Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

RP 34/2004
LaUB 4/2004
RSv 82/2004
Rådets rambeslut 2002/629/RIF; EGT nr L 203, 1.8.2002, s. 1
Rådets rambeslut 2002/946/RIF; EGT nr L 328, 5.12.2002, s. 1
Rådets direktiv 2002/90/EG; EGT nr L 328, 5.12.2002, s. 17
Rådets rambeslut 2004/68/RIF; EUT nr L 13, 20.1.2004, s. 44

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.