649/2004

Given i Nådendal den 9 juli 2004

Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 april 1999 om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999) 3 § 2 och 3 mom. samt 3 a och 25 §, sådana de lyder i lag 118/2002, som följer:

3 §
Tillämpningsområde

Mottagandet av asylsökande omfattar personer som ansökt om sådant internationellt skydd som avses i utlänningslagen (301/ 2004) till dess att de har beviljats uppehållstillstånd eller lämnat landet.

Mottagandet av personer som får tillfälligt skydd omfattar personer som får sådant tillfälligt skydd som avses i utlänningslagen till dess att de har beviljats kontinuerligt uppehållstillstånd eller lämnat landet.

3 a §
Flykting vid tillämpningen av denna lag

Vad som i denna lag bestäms om flyktingar tillämpas också på den som

1) har beviljats uppehållstillstånd på grund av behov av skydd enligt 113 § 1 mom. i utlänningslagen,

2) efter sådant tillfälligt skydd som avses i 112 § 1 punkten i utlänningslagen har beviljats uppehållstillstånd med stöd av 113 § 2 mom. i nämnda lag, dock inte om uppehållstillståndet har beviljats på grund av studier, arbete eller yrkesutövning eller på grund av äktenskap,

3) efter att ha ansökt om internationellt skydd har beviljats uppehållstillstånd med stöd av 51, 52 eller 89 § i utlänningslagen, samt

4) enligt 93 § i utlänningslagen har tagits till Finland på särskilda humanitära grunder eller för uppfyllande av internationella förpliktelser.

Med flykting jämställs dessutom en familjemedlem eller annan anhörig till en flykting eller en person som avses i 1―4 punkten, om familjebandet till flyktingen eller den som har beviljats uppehållstillstånd har funnits redan innan denne kom till Finland.

25 §
Placering av utlänningar som tagits i förvar

På statliga eller kommunala förläggningar kan ordnas förvar av sådana utlänningar som tagits i förvar med stöd av 121 § i utlänningslagen.


Denna lag träder i kraft den 20 juli 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Vad som i denna lag bestäms om flyktingar tillämpas också på den som

1) har beviljats uppehållstillstånd med stöd av 31 § eller 18 § 4 punkten i utlänningslagen (378/1991),

2) har sökt asyl eller fått tillfälligt skydd i Finland och därefter beviljats uppehållstillstånd av permanent karaktär med stöd av 20 § 1 mom. 3 punkten i utlänningslagen (378/ 1991), dock inte om uppehållstillståndet har beviljats på grund av studier, arbete eller yrkesutövning eller på grund av äktenskap, samt

3) är familjemedlem eller annan anhörig till en flykting eller en person som avses i 1 eller 2 punkten, förutsatt att familjebandet till flyktingen eller den som har beviljats uppehållstillstånd har funnits redan innan denne kom till Finland.

RP 78/2004
FvUB 10/2004
RSv 96/2004

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.