635/2004

Given i Nådendal den 9 juli 2004

Lag om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 1993 om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993) 1 och 2 §, rubriken för 2 kap., 3 och 4 §, 5 § 1 mom., 6, 7, 7 a, 8 och 9 §, i 10 § 1 mom. det inledande stycket samt 11, 12, 13 och 14 §,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 990/1996, 4 §, 5 § 1 mom. samt 7 och 7 a § sådana de lyder i 1128/1998, 8 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, 13 § sådan den lyder i sistnämnda lag och i lag 342/1997 och 14 § sådan den lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen nya 2 a, 3 a―3 c, 13 a, 13 b och 14 a § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Om inte annat följer av internationella överenskommelser som är bindande för Finland eller av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, nedan förordningen om social trygghet, avgörs enligt denna lag om följande lagstiftning om social trygghet skall tillämpas på en person:

1) folkpensionslagen (347/1956), familjepensionslagen (38/1969), barnbidragslagen (796/1992), lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) och lagen om bostadsbidrag (408/1975), samt

2) lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978), lagen om vårdbidrag för barn (444/1969), lagen om handikappbidrag (124/1988), lagen om frontmannapension (119/1977) och lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002), när det är fråga om tillämpningen av 3, 3 a och 4 § samt 3 och 4 kap. i denna lag.

2 §
Verkställighet

Verkställigheten av denna lag handhas av Folkpensionsanstalten, om vilken föreskrivs i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001).

2 a §
Definitioner

I denna lag avses med

1) arbetstagare en person i arbetsavtalsförhållande, tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande och en person som avses i 1 d § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961) vars arbetstid och inkomster uppfyller kraven enligt 5 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002),

2) arbete det arbete som utförs i ett sådant arbetsavtalsförhållande, tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande som avses i 1 punkten,

3) företagare en person som är skyldig att teckna försäkring enligt lagen om pension för företagare (468/1969) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969),

4) utsänd arbetstagare en i 1 punkten avsedd arbetstagare som arbetsgivaren har sänt till ett annat land för att arbeta och som är anställd hos denna arbetsgivare eller hos ett moder-, dotter- eller systerföretag som hör till samma ekonomiska helhet som den arbetsgivaren eller hos ett annat företag där den arbetsgivaren har bestämmanderätt,

5) forskare en person som bedriver vetenskaplig forskning efter doktorsexamen,

6) studerande en person i yrkes- eller examensinriktad utbildning,

7) missionär en person som är arbetstagare hos en i Finland registrerad missionsorganisation, evangelisk-luthersk eller ortodox församling eller ett registrerat religionssamfund, som sänt ut personen i fråga för missionsarbete utomlands, och är anställd hos arbetsgivaren i fråga under den tid missionsarbetet pågår samt har arbetspensionsförsäkring i Finland,

8) biståndsarbetare en person som arbetar med ett utvecklingssamarbetsprojekt, om biståndsanslag ur Finlands statsbudget används för finansiering av projektet eller om det rör sig om ett projekt som finska staten deltar i på annat sätt genom verksamheten inom en internationellt etablerad internationell organisation,

9) familjemedlem en persons make och personens eller makens barn som inte har fyllt 18 år; med makar jämställs en kvinna och en man som fortlöpande lever tillsammans i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden,

10) person av finländsk härkomst en utlänning som beviljats uppehållstillstånd på grundval av 47 § 1 mom. 1 punkten eller 48 § i utlänningslagen (301/2004),

11) flykting en utlänning som har fått asyl i Finland eller som tagits till Finland inom flyktingkvoten och beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskap eller som är en familjemedlem till en sådan utlänning, om familjemedlemmen skall betraktas som flykting och har fått uppehållstillstånd på grund av familjeband, och med

12) statslös person en person som avses i konventionen angående statslösa personers rättsliga ställning (FördrS 80/1968).

2 kap.

Tillämpning av lagstiftningen om social trygghet

3 §
Bosättning i Finland

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas på i Finland stadigvarande bosatta personer som har sin egentliga bostad och sitt egentliga hem här och som ständigt huvudsakligen vistas här.

3 a §
Flyttning till Finland

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas på en person som flyttar till Finland redan från ankomsten till landet, om det med beaktande av personens helhetssituation anses att han eller hon flyttar till Finland för att stadigvarande bosätta sig här.

När en person flyttar till Finland beaktas som faktorer som visar att han eller hon bosätter sig här stadigvarande bland annat att han eller hon

1) tidigare varit stadigvarande bosatt i Finland eller är av finländsk härkomst,

2) är flykting eller har fått uppehållstillstånd i Finland på grund av behov av skydd,

3) är familjemedlem eller nära anhörig till en person som är stadigvarande bosatt i Finland,

4) har ett arbetsavtal på minst två år eller något annat därmed jämförbart avtal för arbete i Finland, eller

5) har andra band till Finland.

En person anses inte flytta till Finland för stadigvarande bosättning, om han eller hon flyttar till Finland enbart för att studera.

Den som ansöker om asyl i Finland anses inte enligt denna lag vara stadigvarande bosatt i Finland under den tid då han eller hon vistas här utan att hans eller hennes asylansökan eller ärendet om hans eller hennes avlägsnande ur landet avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. Den som fått uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd anses inte heller stadigvarande ha flyttat till Finland.

På dem som kommit till Finland utan att ha ansetts bosätta sig här stadigvarande, men som senare uppfyller villkoren för stadigvarande bosättning, tillämpas lagstiftningen om social trygghet från och med den tidpunkt då villkoren uppfylls.

3 b §
Arbete och företagsverksamhet

På sådan arbetstagare eller företagare vars rätt till social trygghet i Finland bestäms enligt förordningen om social trygghet, tillämpas lagstiftningen om social trygghet enligt denna lag från och med den tidpunkt då arbetet eller företagsverksamheten inleds, om han eller hon arbetar i minst fyra månader utan avbrott eller har utövat företagsverksamhet i minst fyra månader utan avbrott.

3 c §
Krav på laglighet

Tillämpningen av denna lag förutsätter att den berörda personen lagligen vistas, bor och arbetar i Finland. Dessutom förutsätts att den som flyttar till Finland har ett gällande uppehållstillstånd som ger rätt till minst ett års vistelse, om ett sådant tillstånd krävs av personen i fråga. Även ett uppehållstillstånd som gäller kortare tid kan av särskilda skäl anses uppfylla villkoret, om det inte finns några hinder för förlängning av uppehållstillståndet.

4 §
Vistelse utomlands

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas inte på personer som stadigvarande flyttar utomlands. Den tillämpas emellertid fortfarande på en i Finland bosatt person som vistas utomlands tillfälligt, om vistelsen bedöms vara högst ett år.

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas på en person som vistas utomlands upprepade gånger så att den sammanhängande vistelsen utomlands inte överstiger ett år endast om personen trots vistelsen utomlands anses vara stadigvarande bosatt i Finland och har fast anknytning till Finland.

5 §
Vissa anställningsförhållanden

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas på en finsk medborgare som arbetar utomlands, om han eller hon

1) såsom medlem av den utsända personalen arbetar inom Finlands utrikesrepresentation och står i anställningsförhållande till finska staten,

2) är anställd hos finska staten utomlands eller är privattjänare hos en person som avses i 1 punkten, om lagstiftningen om social trygghet tillämpades på honom eller henne omedelbart innan anställningsförhållandet började,

3) är anställd i något annat uppdrag som är jämförbart med uppdrag som avses i 1 punkten och åtnjuter samma privilegier och immunitet som de diplomatiska representanterna och står i anställningsförhållande till en finländsk arbetsgivare, eller

4) är missionär eller biståndsarbetare som har utsänts från Finland och om lagstiftningen om social trygghet tillämpades på honom eller henne omedelbart innan anställningsförhållandet började.


6 §
Tjänstgöring ombord på ett finskt fartyg

Lagstiftningen om social trygghet enligt denna lag tillämpas på en person som tjänstgör ombord på ett finskt fartyg i en anställning som avses i sjömanslagen (423/1978).

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas inte på en person som tjänstgör i en annan än i 1 mom. avsedd anställning på ett handelsfartyg som är infört i den handelsfartygsförteckning som avses i lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991), om han eller hon inte under det senaste året innan anställningen ombord började har varit bosatt i Finland på det sätt som avses i 3 §.

7 §
Arbete och studier utomlands

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas på ansökan alltjämt på en person som vistas utomlands över ett år och som har fast anknytning till Finland och som

1) är utsänd arbetstagare hos en finsk arbetsgivare som sänt honom eller henne utomlands från Finland,

2) är arbetstagare hos en finsk arbetsgivare som har anställt honom eller henne utomlands, eller

3) är studerande eller forskare på heltid.

7 a §
Fast anknytning

Vid en bedömning av om en person har sådan fast anknytning till Finland som avses i 4, 7 och 8 § grundas prövningen på en helhetsbedömning av personens situation. Vid bedömningen beaktas längden och kontinuiteten på vistelsen och boendet i Finland och i ett annat land samt familjebanden. Upprepad vistelse, bostad, anställning, arbetets natur, arbetsgivarens hemort och anordnande av arbetspensionsskydd i Finland samt andra härmed jämförbara omständigheter kan anses utgöra bevis för fast anknytning.

8 §
Familjemedlemmar

På en familjemedlem till en person som avses i 5 och 7 § och som vistas utomlands tillämpas, om familjemedlemmen bor utomlands i samma hushåll som denna person, på ansökan alltjämt lagstiftningen om social trygghet, förutsatt att denna familjemedlem inte till följd av eget arbete under en sammanhängande period som överstiger fyra månader omfattas av lagstiftningen i en främmande stat och inte i övrigt enligt sina förhållanden kan bedömas ha en fastare anknytning till en främmande stat än till Finland.

Detsamma gäller familjemedlemmar till en person som vistas utomlands, om de bor utomlands i samma hushåll som denna person och den i 1 mom. avsedda personen på grundval av förordningen om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet som är bindande för Finland omfattas av den finska lagstiftningen om social trygghet och om inget annat följer av förordningen om social trygghet eller överenskommelsen om social trygghet.

9 §
Gemenskapens lagstiftning om social trygghet och internationella överenskommelser

Om en främmande stats lagstiftning om social trygghet till följd av förordningen om social trygghet eller en internationell överenskommelse som är bindande för Finland tillämpas på en person, tillämpas den i denna lag avsedda lagstiftningen om social trygghet inte på honom eller henne till den del det är fråga om lagstiftning som förordningen om social trygghet och överenskommelsen enligt sitt tillämpningsområde gäller.

10 §
Personalen vid vissa representationer

En utländsk medborgare omfattas inte av lagstiftningen om social trygghet enligt denna lag, om han eller hon i Finland


11 §
Flyktingar och statslösa personer

Det som i denna lag föreskrivs om finska medborgare tillämpas även i fråga om flyktingar och statslösa personer som omfattas av lagstiftningen om social trygghet enligt denna lag.

4 kap.

Beslut, ändringssökande och undanröjande av beslut

12 §
Meddelande av beslut

En person har rätt att på ansökan få ett beslut om huruvida lagstiftningen om social trygghet tillämpas på honom eller henne. Beslutet söks hos Folkpensionsanstalten.

Ansökan om tillämpning av lagstiftningen om social trygghet på en person som avses i 7 och 8 § skall göras hos Folkpensionsanstalten inom ett år från det att personen flyttade utomlands eller det föregående beslutet upphörde att gälla. Tidsfristen kan frångås av särskilda skäl. Tidsfristen gäller dock inte familjemedlemmar till en person som avses i 5 §.

Beslut om tillämpning av lagstiftningen om social trygghet på en i 7 och 8 § avsedd person meddelas för viss tid och högst för fem år från den dag då personen i fråga flyttade utomlands. Tillämpningen av lagstiftningen om social trygghet kan emellertid förlängas med högst fem år, om personen alltjämt har fast anknytning till Finland. När det gäller familjemedlemmar till personer som avses i 5 § meddelas beslutet dock för den tid som den i 5 § avsedda personen arbetar utomlands.

En person som under vistelsen utomlands på grundval av 7 och 8 § omfattats av lagstiftningen om social trygghet i tio år kan meddelas ett nytt beslut om tillämpning av lagstiftningen om social trygghet, om han eller hon har bott i Finland i minst ett år innan en ny ansökan inlämnas.

Till de personer vars vistelse utomlands kommer till Folkpensionsanstaltens kännedom meddelar den på tjänstens vägnar beslut om tillämpningen av lagstiftningen om social trygghet på grundvalen av 4―6 §.

13 §
Ändringssökande

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut får söka ändring i det hos prövningsnämnden, och den som är missnöjd med prövningsnämndens beslut hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

En part anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att beslutet postades under den adress han eller hon uppgivit, om inte något annat visas.

Besvärsskriften skall lämnas in till Folkpensionsanstalten inom 30 dagar från det ändringssökanden fick del av beslutet.

Folkpensionsanstaltens beslut skall följas trots att ändring har sökts till dess ärendet avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

13 a §
Självrättelse

Om Folkpensionsanstalten till alla delar godkänner de yrkanden som framställts i besvär som inlämnats till den, skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut får ändring sökas enligt 13 §.

Kan Folkpensionsanstalten inte rätta det beslut som besvären avser på det sätt som nämns i 1 mom., skall den inom 30 dagar efter besvärstidens utgång sända besvärsskriften och sitt utlåtande till besvärsinstansen för behandling. Folkpensionsanstalten kan då genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner ett yrkande i besvären. Om besvären redan har sänts till besvärsinstansen, skall denna omedelbart underrättas om det interimistiska beslutet. I ett interimistiskt beslut får ändring inte sökas.

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan avvikelse göras, om inhämtande av tilläggsutredning som behövs med anledning av besvären kräver det. Ändringssökanden skall då utan dröjsmål underrättas om att tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock alltid sändas till besvärsinstansen inom 60 dagar från besvärstidens utgång.

13 b §
Besvär som inkommit för sent

Har besvär som anförs hos prövningsnämnden eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av den tid som föreskrivs i 13 §, kan besvärsinstansen trots förseningen ta upp besvären till prövning, om det har funnits vägande skäl till förseningen.

14 §
Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut i ett ärende som avses i denna lag grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på framställning av Folkpensionsanstalten eller på ansökan av den som saken gäller, efter att ha berett de övriga parterna tillfälle att bli hörda, undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Efter att ha gjort en ovan nämnd framställning kan Folkpensionsanstalten, tills ärendet har avgjorts på nytt, temporärt tillämpa lagstiftningen om social trygghet i enlighet med sin framställning.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller tillämpning av lagstiftningen om social trygghet eller tiden för tillämpningen, skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut tillämpa lagstiftningen om social trygghet till personens fördel. Prövningsnämnden och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet får ändring sökas enligt 13 §.

14 a §
Rättelse av fel

Om Folkpensionsanstaltens beslut grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan Folkpensionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005, dock så att 2 a § 1―3 punkten och 3 b § träder i kraft den 1 augusti 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Vid tillämpningen av denna lag beaktas även tiden före lagens ikraftträdande. En i lagens 7 och 8 § avsedd person som vistas utomlands när denna lag träder i kraft anses dock vid tillämpningen av 12 § 3 mom. ha flyttat utomlands när denna lag träder i kraft.

Utan hinder av denna lag gäller de beslut som Folkpensionsanstalten meddelat med stöd av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet som gäller när denna lag träder i kraft den tid som anges i beslutet.

Folkpensionsanstalten avgör på ansökan om lagstiftningen om social trygghet skall tillämpas på en sådan i 7 och 8 § i denna lag avsedd person som inte omfattas av den lagstiftningen när lagen träder i kraft. Ansökan skall göras inom sex månader från denna lags ikraftträdande. Lagstiftningen om social trygghet tillämpas i så fall från ansökningsdagen.

Den 13 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet som gäller när denna lag träder i kraft tillämpas på de ärenden som Folkpensionsanstalten meddelat beslut i före denna lags ikraftträdande.

RP 76/2004
ShUB 17/2004
RSv 115/2004

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.