629/2004

Given i Nådendal den 9 juli 2004

Lag om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter ordna utfärdande, beställning och distribution av verkstads-, förar-, företags- och kontrollkort samt de offentliga förvaltningsuppgifter som har samband med dem.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) färdskrivarkort sådana verkstads-, förar-, företags- och kontrollkort som avses i 1 §,

2) utfärdande av färdskrivarkort offentliga förvaltningsuppgifter i anslutning till utfärdande, beställning och distribution av färdskrivarkort,

3) den som utfärdar färdskrivarkort en offentlig eller enskild instans, med vilken Fordonsförvaltningscentralen har ingått avtal om utfärdande av färdskrivarkort.

3 §
Behörig myndighet

I Finland svarar Fordonsförvaltningscentralen för utfärdande och återkallande av färdskrivarkort samt för meddelanden till kommissionen i enlighet med artikel 12.3 i rådets förordning som nämns i 1 § och för utbyte av uppgifter om färdskrivarkort med behöriga myndigheter i Europeiska unionens medlemsstater och i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Fordonsförvaltningscentralen är även den nationella certifieringsmyndigheten för certifikat i anslutning till färdskrivarkort.

4 §
Utfärdande och återkallande av färdskrivarkort

För utfärdande av färdskrivarkort i Finland svarar Fordonsförvaltningscentralen. Denna kan ingå avtal om att utfärdandet av förar- och företagskort överförs på en offentlig eller enskild instans.

Beslut om återkallande av färdskrivarkort fattas av Fordonsförvaltningscentralen.

2 kap.

Utfärdande av färdskrivarkort med stöd av avtal som ingås med Fordonsförvaltningscentralen

5 §
Avtal om utfärdande av färdskrivarkort

Med stöd av avtal som avses i 4 § 1 mom. skall utfärdandet av färdskrivarkort ordnas på sådant sätt att tjänsternas kvalitet och enhetlighet samt tillgången på tjänster tryggas i olika delar av landet.

I ett avtal om utfärdande av färdskrivarkort skall avtalas om

1) det område inom vilket den som utfärdar färdskrivarkort har ensamrätt att utfärda färdskrivarkort,

2) minimiantalet verksamhetsställen och deras placering ortsvis samt betjäningstider,

3) förfaranden som säkerställer ändamålsenlig skötsel av uppgifter i anslutning till utfärdande av färdskrivarkort samt att den behövliga personalen har tillräcklig yrkesskicklighet,

4) förfaranden vid användning av fordonstrafikregistret och vid registrering av uppgifter samt hur den datasekretess och det dataskydd som förutsätts av tjänsteproducenten skall visas,

5) förvaring och arkivering av dokument i anslutning till färdskrivarkortstjänsterna,

6) förfaranden vid debitering av avgifter för färdskrivarkort och vid redovisning av avgifterna till Fordonsförvaltningscentralen,

7) den ersättning som Fordonsförvaltningscentralen betalar till tjänsteproducenten och betalningssättet, samt

8) avtalsperiod och inledande av verksamheten samt om hur avtalet upphör under avtalsperioden.

Utfärdandet av färdskrivarkort kan kombineras med andra av Fordonsförvaltningscentralen anskaffade tjänster.

Avtal om utfärdande av färdskrivarkort ingås för minst tre och högst fem år.

6 §
Allmänna krav på den som utfärdar färd- skrivarkort

Den som utfärdar färdskrivarkort skall vara tillförlitlig, sakkunnig, oberoende och solvent. Tjänsteproducenten skall säkerställa att verksamheten är av tillräckligt hög kvalitet och att kunderna bemöts lika.

Den som utfärdar färdskrivarkort skall med tanke på skötseln av uppgifterna ha tillräckligt stor personal, lämpliga verksamhetsutrymmen samt tillräckliga datatrafikförbindelser och en tillräckligt hög nivå på datasystemet.

Den som utfärdar färdskrivarkort skall sköta dataskyddet på ett ändamålsenligt sätt.

7 §
Bedömning av tillförlitligheten hos den som utfärdar färdskrivarkort

Den som utfärdar färdskrivarkort kan anses vara tillförlitlig, om utfärdaren eller en medlem eller suppleant i dess styrelse eller förvaltningsråd, verkställande direktören, en bolagsman i öppet bolag eller ansvarig bolagsman i kommanditbolag eller en person i någon annan dominerande ställning inte genom sin verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att tillhandahålla färdskrivarkortstjänster.

Den som utfärdar färdskrivarkort kan åtminstone inte anses vara tillförlitlig på det sätt som avses i 1 mom. om någon av de nämnda personerna har dömts till straff för överträdelse av bestämmelserna om kör- och vilotider, registrering av fordon, besiktning, förarexamensverksamhet, trafikutövning, bokföring, beskattning eller ekonomiförvaltning, och överträdelsen visar att personen är uppenbart olämplig att utfärda färdskrivarkort.

8 §
Bedömning av oberoende hos den som utfärdar färdskrivarkort

Den som utfärdar färdskrivarkort, en anställd hos denne eller en person i annat beroendeförhållande till tjänsteproducenten får inte utföra sådana transporter som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter.

Den som utfärdar färdskrivarkort får inte kommersiellt, ekonomiskt eller på annat sätt stå i beroendeförhållande till ett bolag som bedriver i 1 mom. avsedda transporter, inte heller till en sammanslutning, en stiftelse eller en offentligrättslig institution som bildats av dem som bedriver verksamhet som avses i 1 mom.

9 §
Iakttagande av vissa bestämmelser om myndigheternas verksamhet

Vid utfärdande av färdskrivarkort gäller vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs i fråga om handlingars offentlighet och vad som i arkivlagen (831/1994) bestäms om arkivering av handlingar.

Vid utfärdande av färdskrivarkort skall även iakttas bestämmelserna om grunderna för god förvaltning och om förfarandet i förvaltningsärenden samt om användningen av finska, svenska och samiska hos myndigheter.

10 §
Tillsyn

Fordonsförvaltningscentralen utövar tillsyn över den verksamhet som bedrivs av den som utfärdar färdskrivarkort.

Den som utfärdar färdskrivarkort är utan hinder av sekretessbestämmelserna skyldig att lämna Fordonsförvaltningscentralen de uppgifter denna behöver för tillsynen över verksamheten. Tjänsteproducenten skall utan dröjsmål meddela Fordonsförvaltningscentralen om sådana förändringar i den egna verksamheten som kan ha väsentlig inverkan på utövandet av verksamheten i anslutning till färdskrivarkortstjänster.

Fordonsförvaltningscentralen har rätt att utföra inspektioner på ställen där den som utfärdar färdskrivarkort utövar sin verksamhet. Denne skall dessutom se till att förhållandena är sådana att en inspektion kan utföras på ett ändamålsenligt sätt. Inspektioner får inte ske på ställen som omfattas av hemfriden.

Om den som utfärdar färdskrivarkort inte uppfyller de krav som föreskrivs i 6―8 §, vägrar att lämna uppgifter som är nödvändiga för Fordonsförvaltningscentralens tillsyn över verksamheten, hindrar eller försöker hindra inspektion av verksamhetsutrymmen eller på något väsentligt sätt bryter mot det avtal som avses i 4 § 1 mom. så att en ändamålsenlig skötsel av utfärdandet av färdskrivarkort äventyras, kan Fordonsförvaltningscentralen omedelbart häva avtalet.

11 §
Personregisteruppgifter

Fordonsförvaltningscentralen har rätt att få nödvändiga uppgifter ur straffregistret och fordonstrafikregistret för utredning och övervakning av att de krav som ställs på tillförlitligheten hos den som utfärdar färdskrivarkort är uppfyllda. En uppgift om brott kan som grund för hävande av avtal utlämnas till den som utfärdar färdskrivarkort.

12 §
Tystnadsplikt

Den som utfärdar färdskrivarkort eller en anställd hos denne får inte för utomstående röja sådana uppgifter som de i samband med bedömning av tillförlitlighet enligt 7 § fått om brott som har begåtts av en person som avses i nämnda paragraf och som Fordonsförvaltningscentralen med stöd av 11 § har lämnat ut till tjänsteproducenten.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

13 §
Sökande av rättelse och ändringssökande

I ett beslut om färdskrivarkort som fattats av den som utfärdar färdskrivarkort får ändring inte sökas genom besvär. Rättelse av beslutet kan yrkas hos Fordonsförvaltningscentralen. Rättelseyrkandet skall göras inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Till ett beslut skall fogas anvisning om rättelseyrkande.

I ett beslut som Fordonsförvaltningscentralen fattat med anledning av ett rättelseyrkande eller i ett beslut som centralen i övrigt fattat med stöd av denna lag kan ändring sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ett beslut om återkallande av färdskrivarkort kan verkställas även om det överklagats.

14 §
Handräckning

Polisen är skyldig att lämna handräckning vid tillsynen över att denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas.

15 §
Straffbestämmelser

Den som utfärdar färdskrivarkort utan avtal med Fordonsförvaltningscentralen, skall för olagligt utfärdande av färdskrivarkort dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

På en person som utfärdar färdskrivarkort tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.

Bestämmelser om straff för felaktig registeranteckning ingår i 16 kap. 7 § strafflagen (39/1889). Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 11 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § strafflagen.

16 §
Avgift för färdskrivarkort

För färdskrivarkort tas för Fordonsförvaltningscentralen ut en avgift i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

17 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om utfärdande av färdskrivarkort och om den i 4 § 1 mom. avsedda verksamhet som Fordonsförvaltningscentralen bedriver i egenskap av tillhandahållare av färdskrivarkortstjänster utfärdas genom förordning av statstrådet.

18 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Ett avtal som avses i 5 § 4 mom. kan första gången ingås för kortare tid än tre år, om det är nödvändigt för att utfärdandet av färdskrivarkort senare eventuellt skall kunna kombineras med annat avtal med Fordonsförvaltningscentralen om tillhandahållande av tjänster.

RP 38/2004
KoUB 10/2004
RSv 59/2004

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.