609/2004

Given i Nådendal den 24 juni 2004

Lag om ändring av 20 och 21 § i lagen om alterneringsledighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om alterneringsledighet (1305/2002) 21 § 1 mom., sådant det lyder i lag 363/2004, samt

fogas till 20 § ett nytt 5 mom. som följer:

20 §
Sökande av ändring

Ett i 1 kap. 4 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsett utkomstskyddsombud har rätt att söka ändring i ett ärende som gäller fördelning av rättegångskostnader genom att i enlighet med 2 mom. anföra besvär hos försäkringsdomstolen senast den trettionde dagen efter den dag då arbetskraftsmyndigheten fick del av beslutet.

21 §
Tillämpning av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor

Om inte något annat bestäms i denna lag skall lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) tillämpas i fråga om ansökan om alterneringsersättning, avslag på grund av för sent inlämnad ansökan, betalningssätt, tillfälligt avbrott i betalningen eller betalning till lägre belopp, antalet förmånsdagar per vecka, beslut om alterneringsersättning, undanröjande av beslut och självrättelse, preskription av återkravsfordringar, skyldighet att lämna uppgifter, rätt att få uppgifter och utmätningsmans rätt till information, erhållande och utlämnande av uppgifter, fördelning av rättegångskostnader samt arbetslöshetsnämnden.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

RP 61/2004
ShUB 8/2004
RSv 67/2004

Nådendal den 24 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.