608/2004

Given i Nådendal den 24 juni 2004

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 3 kap. 3 § 3 mom. och 6 § 1 mom., 6 kap. 4 § 3 mom. och 5 § 3 mom., 12 kap. 1 § 3 mom. och 14 kap. 2 §, av dem 14 kap. 2 § sådan den lyder i lag 1364/2003, och

fogas till 12 kap. en ny 9 § som följer:

3 kap.

Allmänna begränsningar för erhållande av förmåner

3 §
Arbetsoförmåga

En arbetssökande som har fått dagpenning enligt sjukförsäkringslagen för maximitiden och som fortfarande anses vara oförmögen att arbeta av hälsoskäl, har rätt till arbetslöshetsförmåner, om hans eller hennes ansökan om invalid- eller invaliditetspension är anhängig eller har avslagits. Om den arbetssökande står i anställnings- eller tjänsteförhållande förutsätts dessutom att arbetsgivaren inte kan erbjuda honom eller henne arbete som överensstämmer med hans eller hennes arbetsförmåga. En arbetssökande som av arbetsgivaren får lön för sjukdomstiden eller motsvarande ersättning som baserar sig på heltidsarbete har inte rätt till arbetslöshetsförmåner.


6 §
Andra begränsningar

En ekonomisk förmån från arbetsgivaren som baserar sig på ett avtal eller motsvarande arrangemang mellan arbetsgivaren och arbetstagaren i anslutning till att anställningsförhållandet upphör, hindrar att arbetslöshetsförmåner beviljas för den tid, räknat från det att anställningsförhållandet upphörde, över vilken förmånen periodiseras på basis av lönen i det senaste anställningsförhållandet. Om den ekonomiska förmånen från arbetsgivaren har betalts efter att anställningsförhållandet upphörde, kan periodiseringen göras räknat från den tidpunkt då den ekonomiska förmånen betalades. Periodiseringen skall härvid motsvara en sådan periodisering av den förmån som betalts efter att anställningsförhållandet upphörde och som görs räknat från det att anställningsförhållandet upphörde. Utbildning som arbetsgivaren ordnat eller anskaffat beaktas inte som förmån.


6 kap.

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och varaktighet

4 §
Lön som ligger till grund för löntagares inkomstrelaterade dagpenning

Den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen för en person som får eller som har fått invalidpension i form av delpension eller deltidspension bestäms utgående från situationen när utbetalningen av pensionen började. Om personens arbetsvillkor enligt 5 kap. 3 § uppfylls i sin helhet efter det att utbetalningen av pensionen upphört, uträknas den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen i enlighet med 1 mom. Vad som bestäms ovan gäller den som har varit alterneringsledig enligt lagen om försök med alterneringsledighet (1663/1995) eller lagen om alterneringsledighet (1305/2002) eller har fått deltidstillägg enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice eller har haft partiell vårdledighet.


5 §
Arbetsinkomsten för företagares inkomstrelaterade dagpenning

Den arbetsinkomst som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen för en företagare som får eller som har fått invalidpension i form av delpension eller deltidspension bestäms utgående från situationen när utbetalningen av pensionen började. Om företagarens arbetsvillkor enligt 5 kap. 7 § uppfylls i sin helhet efter det att utbetalningen av pensionen upphört, bestäms den arbetsinkomst som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen i enlighet med 1 mom.


12 kap.

Sökande av ändring

1 §
Rätt att söka ändring

Utkomstskyddsombudet har rätt att söka ändring i ett ärende som gäller de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållande av arbetslöshetsförmåner eller fördelning av rättegångskostnader genom att i enlighet med 1 mom. anföra besvär hos arbetslöshetsnämnden inom 30 dagar från det arbetssökanden fick del av Folkpensionsanstaltens eller arbetslöshetskassans beslut och hos försäkringsdomstolen inom 30 dagar från det arbetskraftsmyndigheten fick del av beslutet.


9 §
Fördelning av rättegångskostnader

Arbetslöshetsnämnden och försäkringsdomstolen kan ålägga arbetskraftsmyndigheten att helt eller delvis ersätta Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa för rättegångskostnaderna i ett ärende där Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan åläggs att betala en parts rättegångskostnader och skyldigheten att betala rättegångskostnader huvudsakligen eller delvis grundar sig på ett arbetskraftspolitiskt utlåtande enligt 11 kap. 4 §. Arbetskraftskommissionen eller arbetskraftsbyrån skall höras om fördelningen av ersättningsansvaret.

14 kap.

Särskilda bestämmelser

2 §
Justering av den lön som ligger till grund för dagpenningen

När den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas med beaktande av lön för en tid, som ingår i en förlängning av granskningsperioden i enlighet med 5 kap. 3 § 3 mom., justeras denna lön i samma förhållande som den lönekoefficient, som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare och som fastställts för dagpenningens begynnelsetidpunkt, avviker från den lönekoefficient som fastställts för det kalenderår då personen senast har arbetat före den i 5 kap. 3 § 1 och 2 mom. avsedda granskningsperioden.

När en som delpension beviljad invalidpension eller deltidspension som fortsatt utan avbrott i minst tre år eller arbete på deltid vid sidan av en sådan pension upphör, och den lön, som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen, i samband med detta fastställs i enlighet med situationen vid den tidpunkt då pensionen började, justeras denna lön i samma förhållande som den i 1 mom. avsedda lönekoefficient som fastställts för dagpenningens begynnelsetidpunkt avviker från den fastställda lönekoefficienten för det kalenderår då pensionen började.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004. Lagens 14 kap. 2 § träder dock i kraft först den 1 januari 2005.

Lagens 6 kap. 4 § 3 mom. och 5 § 3 mom. tillämpas när arbetsvillkoret uppfylls i sin helhet efter lagens ikraftträdande. Om arbetsvillkoret uppfylls i sin helhet efter det att utbetalningen av pension upphört, men dock delvis efter att denna lag trätt i kraft, tillämpas den lag som gällde vid ikraftträdandet.

När den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen justeras i enlighet med 14 kap. 2 § för tiden före den 1 januari 2005, justeras lönen först till 2004 års nivå enligt förhållandet mellan de indextal som anges i den lag som gällde vid ikraftträdandet. Från 2004 års nivå justeras lönen till dagpenningens begynnelsedatum enligt förhållandet mellan de lönekoefficienter som anges i denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 61/2004
ShUB 8/2004
RSv 67/2004

Nådendal den 24 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.