584/2004

Given i Helsingfors den 23 juni 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om tillvaratagande och återvinning av returpapper

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

upphävs i statsrådets beslut av den 25 november 1998 om tillvaratagande och återvinning av returpapper (883/1998) 2 § 2 och 3 punkten, varvid 4 punkten blir 2 punkt, 5―7, 9, 10 samt 12―14 §,

ändras 3 §, 4 § och den inledande meningen i 11 § samt

fogas till 2 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Definitioner

Vad som i denna förordning föreskrivs om en producent gäller på motsvarande sätt en sådan producentsammanslutning som avses i 18 g § i avfallslagen (1072/1993).

3 §
Mål

Producenterna skall se till att minst 70 procent, och år 2005 minst 75 procent, av returpappret tas till vara och återvinns, varvid beräkningen görs utifrån den mängd pappersprodukter enligt detta beslut som säljs och används i Finland. Det returpapper som tagits till vara återvinns i första hand som material.

4 §
Innehållet i anmälan till producentregistret

Den anmälan enligt 50 b § 1 och 2 mom. i avfallslagen som varje producent skall göra för anteckning i producentregistret skall innehålla följande uppgifter:

1) producentens namn eller firma,

2) kontakt- och adressuppgifter,

3) kontaktpersonens namn och ställning,

4) företags- och organisationsnummer,

5) utredning om de pappersprodukter som producenten släppt ut på marknaden och omsättningen samt bedömning av deras euro- och viktbaserade marknadsandel,

6) uppgifter om av producenten ordnad återvinning och annan avfallshantering, såsom mottagningsplatser, insamling och transport, materialåtervinning, annan återvinning och behandling samt övrig avfallshantering liksom även arten och mängden returpapper som omfattas av avfallshanteringen,

7) utredning om avtal som hänför sig till ordnandet av i 6 punkten avsedd återvinning och annan avfallshantering.

Den anmälan enligt 50 b § 1 och 2 mom. i avfallslagen som varje producentsammanslutning skall göra för godkännande för anteckning i producentregistret skall innehålla följande uppgifter:

1) producentsammanslutningens namn eller firma,

2) kontakt- och adressuppgifter,

3) kontaktpersonens namn och ställning,

4) företags- och organisationsnummer,

5) utredning om de producenter som producentsammanslutningen företräder, varje producents namn, företags- och organisationsnummer samt det datum då producenten har anslutit sig till producentsammanslutningen,

6) utredning om eller bedömning av de pappersprodukter som till producentsammanslutningen hörande producenter släppt ut på marknaden samt deras gemensamma euro- och viktbaserade marknadsandel,

7) bolagsordning eller annan motsvarande handling, om verksamheten förutsätter det,

8) producentsammanslutningens stadgar och vid behov annan utredning varav framgår hur förpliktelserna har fördelats mellan producenterna och hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen om skötseln av producentansvaret,

9) uppgifter om av producentsammanslutningen ordnad återvinning och annan avfallshantering, såsom mottagningsplatser, insamling och transport, materialåtervinning, annan återvinning och behandling samt övrig avfallshantering liksom även arten och mängden returpapper som omfattas av avfallshanteringen,

10) utredning om avtal som hänför sig till ordnandet av avfallshantering och om avtalsparternas miljötillstånd samt eventuella miljölednings- och kvalitetssystem,

11) utredning för bedömning av soliditeten eller om producentsammanslutningens garanti enligt 50 c § 2 mom. 3 punkten i avfallslagen.

Varje producent och producentsammanslutning skall utan dröjsmål meddela Birkalands miljöcentral om namn, firma eller kontaktuppgifter ändras eller om det sker väsentliga förändringar i de avfallshanteringssystem och avtalsarrangemang som avses i 1 mom. 6 och 7 punkten och 2 mom. 8 och 9 punkten. Varje producentsammanslutning skall dessutom utan dröjsmål till Birkalands miljöcentral anmäla ändringar i de stadgar och anslutningsvillkor som avses i 2 mom. 8 punkten samt i 2 mom. 5 punkten avsedda uppgifter om nya producenter som har anslutit sig till eller producenter som har utträtt ur producentsammanslutningen.

11 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Producenten skall en gång per år före utgången av april lämna Birkalands miljöcentral följande uppgifter om föregående år:Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

Helsingfors den 23 juni 2004

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Överingenjör
Hannu Laaksonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.