568/2004

Given i Nådendal den 24 juni 2004

Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/1978) en ny 27 b § som följer:

27 b §

Skall ränta enligt lag erläggas på skatteåterbäring räknas den, om inte något annat föreskrivs i respektive skattelag, som en årlig ränta som motsvarar den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter. Ränta på återbäring utgör inte skattepliktig inkomst vid inkomstbeskattningen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

Ränta på skatteåterbäring räknas enligt en årsränta om nio procent fram till utgången av månaden efter den dag då lagen träder i kraft.

Om det i lag föreskrivs att ränta på återbäringen betalas enligt bestämmelserna i 11 § i förordningen om skatteuppbörd (903/1978), skall föreliggande lag tillämpas på den ränta som betalas på återbäringen.

RP 57/2004
FiUB 4/2004
RSv 63/2004

Nådendal den 24 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.