567/2004

Given i Nådendal den 24 juni 2004

Lag om ändring av lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 augusti 1976 om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976) 4 § 1 mom., det inledande stycket i 7 § 1 mom. samt 8 § 1 mom.,

sådana de lyder, 4 § 1 mom. och det inledande stycket i 7 § 1 mom. i lag 623/1994 och 8 § 1 mom. i lag 1575/1995, som följer:

4 §

Ett av Skattestyrelsen förordnat skatteverk beviljar lagenliga skattelättnader för viss tid, dock högst fem skatteår i sänder. Innan skattelättnad beviljas ett nytt sökande samfund eller ett samfund, i vars situation det har skett en väsentlig förändring, skall skatteverket inhämta utlåtande av de allmännyttiga samfundens skattefrihetsnämnd.


7 §

Skatteverket skall, räknat från en tidpunkt som det bestämmer, helt eller delvis återta skattelättnad som beviljats samfund


8 §

Skattelättnad som beviljats med stöd av denna lag befriar inte ett samfund från den deklarationsskyldighet som det utan denna lättnad skulle ha enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Samfundet skall dessutom i samband med skattedeklarationen tillställa skatteverket en sådan redogörelse som det skatteverk som beviljat skattelättnaden bestämmer. Ett annat skatteverk kan föreslå det skatteverk som beviljat skattelättnaden att skattelättnaden skall återtas.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

RP 57/2004
FiUB 4/2004
RSv 63/2004

Nådendal den 24 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.