525/2004

Given i Helsingfors den 16 juni 2004

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Sättande i kraft av konventionsbestämmelser

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF), nedan COTIF-konventionen, i deras ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999 om ändring av ovan nämnda konvention, gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Vissa konventionsbestämmelser som inte publiceras

Bestämmelserna i den tekniska bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID), som utgör bihang till COTIF-konventionen, publiceras i Finlands författningssamlings fördragsserie endast till den del de godkänts av riksdagen. Hela bilagan finns till påseende och kan erhållas hos kommunikationsministeriet. Ministeriet lämnar också uppgifter om bilagan på finska och svenska.

3 §
Behörig myndighet

Banförvaltningscentralen är den behöriga myndighet som avses i artikel 5 i bihang G (ATMF) till COTIF-konventionen.

I fråga om de behöriga myndigheter och besiktningsorgan som avses i bihang C till COTIF-konventionen föreskrivs i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) samt i de förordningar som statsrådet och kommunikationsministeriet utfärdat med stöd av lagen.

4 §
Ikraftträdande

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 60/2004
KoUB 11/2004
RSv 65/2004

Helsingfors den 16 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.