512/2004

Given i Helsingfors den 16 juni 2004

Lag om ändring av 12 § i lagen om ansvar i spårtrafik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 februari 1999 om ansvar i spårtrafik (113/1999) 12 § som följer:

12 §
Skada som skall ersättas

Ersättning för skada i spårtrafik bestäms enligt 5 kap. 2, 2 a―2 d, 3, 4, 4 a, 4 b, 5, 7 och 8 § samt 7 kap. 3 § i skadeståndslagen (412/1974).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas på ersättning av skador som orsakats i spårtrafik efter lagens ikraftträdande. Hänvisningen till 5 kap. 8 § i skadeståndslagen tillämpas dock också på engångsersättningar för skador som orsakats i spårtrafik före lagens ikraftträdande.

På ändring av ersättning som fastställts som periodisk ersättning innan lagen träder i kraft tillämpas 6 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen (279/1959), sådant detta moment lyder när denna lag träder i kraft.

RP 167/2003
LaUB 1/2004
RSv 60/2004

Helsingfors den 16 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.