507/2004

Given i Helsingfors den 15 juni 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid återtagandet av frukt och grönsaker från marknaden

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådana de lyder i lag 273/2003:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2200/96 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker, nedan förordningen om organisation av marknaden, och kommissionens förordning (EG) nr 103/2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 när det gäller ordningen för intervention och återtag från marknaden för frukt och grönsaker, nedan tillämpningsförordningen, till den del de gäller förfarandet vid återtagandet från marknaden.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) producentorganisation en av jord- och skogsbruksministeriet godkänd producentorganisation enligt statsrådets förordning om frukt- och grönsaksproducentorganisationer och sammanslutningar av sådana (1347/2003),

2) återtag från marknaden ett förfarande där frukt- och grönsaksproducenter avstår från av dem producerade frukter och grönsaker till förmån för mottagaren,

3) inledande kontroll kontroll som utförs på grundval av förhandsanmälan och som hänför sig till producentorganisationens åtgärder för återtag från marknaden och där de återtagna produkterna identifieras och dokumenten i anslutning till produkterna och produkternas duglighet inom systemet för återtag från marknaden kontrolleras,

4) denaturering separering av återtagna produkter från produkter avsedda som livsmedel genom användning av bestämda kemikalier, som nämns i 4 § i denna förordning,

5) välgörenhetsorganisation en juridisk person som bedriver biståndsverksamhet utan att eftersträva vinst,

6) kompensation för återtag från marknaden ersättning som betalas av Europeiska gemenskapens medel eller ur producentorganisationens driftsfond, och

7) boskapsuppfödare av jord- och skogsbruksministeriet godkända boskapsuppfödare, djurparker, jaktreservat eller andra företag som har en djurbesättning.

3 §
Förhandsmeddelande om åtgärder för återtag från marknaden

Producentorganisationen skall på förhand meddela jord- och skogsbruksministeriets interventionsenhet, nedan interventionsenheten, om återtag från marknaden i enlighet med vad som bestäms i artikel 6.1 i tillämpningsförordningen och i denna paragraf.

Förhandsmeddelandet skall ges minst 48 timmar före återtagandet från marknaden. Meddelandet skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 561870r. Förhandsmeddelandet lämnas samtidigt in till såväl interventionsenheten som Kontrollcentralen för växtproduktion.

Om syftet är att för gratis utdelning överlämna produkterna som återtas från marknaden till en sådan institution som avses i artikel 11 i tillämpningsförordningen, skall detta anges i förhandsmeddelandet. Om produkterna komposteras eller överlåts till någon annan biologisk nedbrytningsprocess skall en kopia av återvinningsanläggningens miljötillstånd fogas till förhandsmeddelandet.

4 §
Inledande kontroll och denaturering av produkter som återtas från marknaden

En av jord- och skogsbruksministeriet bemyndigad inspektör utför den inledande kontrollen av de produkter som återtas från marknaden. Över kontrollen ges ett intyg. Efter den inledande kontrollen utförs en denaturering av de återtagna produkterna i närvaro av den behöriga myndigheten. Vid denatureringen skall användas sådana livsmedelsfärger som anges i bilaga 1 till rådets direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser bortsett från Patent Blue V, green BS och kantaxantin, så att det återtagna partiet kan identifieras utan svårighet.

5 §
Överlåtelse av produkter som återtas från marknaden till kompostering eller andra biologiska nedbrytningsprocesser

Kompostering eller annan biologisk nedbrytning i enlighet med artikel 30.2 i förordningen om organisation av marknaden av produkter som återtas från marknaden skall ske i en sådan anläggning för återvinning av avfall enligt 28 § miljöskyddslagen (86/2000) som har beviljats miljötillstånd. Producentorganisationen är ansvarig för att de produkter som återtas från marknaden till kompostering och andra biologiska nedbrytningsprocesser transporteras till anläggningen för återvinning av avfall och för transportkostnaderna samt avgifterna för avfallshanteringen.

Bestämmelser om kompostering och andra biologiska nedbrytningsprocesser som utförs på Åland finns i landskapslagen om renhållning (Ålands författningssamling 3/1981).

6 §
Godkännande av boskapsuppfödare som användare av produkter som återtagits från marknaden

Den som önskar bli godkänd som användare enligt artikel 20 i tillämpningsförordningen skall lämna in en ansökan om användning av produkter som återtagits från marknaden till interventionsenheten. I ansökan skall boskapsuppfödaren uppge besättningens storlek och djurens utfodringsplats. Ansökan uppgörs på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 561872r.

7 §
Godkännande av en välgörenhetsorganisation för verkställande av gratisutdelning

Produkter som återtagits från marknaden kan för gratisutdelning överlåtas till en välgörenhetsorganisation som har förmåga att lagra och distribuera produkterna i enlighet med gemenskapsförordningar och nationella föreskrifter om hälsoskydd och livsmedelshygien.

Välgörenhetsorganisationen skall lämna in en ansökan om verkställande av gratisutdelning till interventionsenheten. I ansökan uppges de länder där välgörenhetsorganisationen delar ut produkterna som återtagits från marknaden. Ansökan uppgörs på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 561871r.

8 §
Anbudsförfarande eller offentlig auktion gällande bearbetning till livsmedel av produkter som återtagits från marknaden

Om produkterna genom anbudsförfarande eller offentlig auktion förädlas till bearbetade produkter skall förädlaren ställa en leveranssäkerhet för att säkra att anbudet genomförs. Leveranssäkerheten är för produkter enligt bilaga II till förordningen om organisation av marknaden beloppet av den kompensation för återtag från marknaden som avses i artikel 26 i samma förordning, och för andra produkter det belopp som fastställts i meddelandet om anbudsförfarande eller offentlig auktion.

9 §
Registreringsskyldighet

Producent- och välgörenhetsorganisationer samt förädlare som deltar i anbudsförfarande eller offentlig auktion som gäller produkter som återtagits från marknaden skall registrera sig i interventionsenhetens kundregister.

Registreringen skall ske innan produkterna återtas från marknaden eller före deltagandet i anbudsförfarande eller offentlig auktion. Registrering söks med jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 561000r. Till ansökan fogas ett utdrag ur handelsregistret eller föreningsregistret.

10 §
Kompensation för återtag från marknaden

Ansökan om kompensation för återtag från marknaden skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 561874r. Ansökan jämte bilagor lämnas in till interventionsenheten. Ansökan skall avse en period på minst en månad.

Som bilaga till ansökan fogas ett sådant intyg över kontroll av de krav som ställs på återtagna produkter som avses i artikel 23 i tillämpningsförordningen och som utfärdas av arbetskrafts- och näringscentralen, Kontrollcentralen för växtproduktion eller Ålands länsstyrelse, samt ett i artikel 7.3 i tillämpningsförordningen avsett övertagandeintyg eller motsvarande dokument.

11 §
Transportkostnader

Ersättning för transportkostnader som föranleds av återtagna produkter som levererats för gratisutdelning söks hos interventionsenheten i enlighet med artikel 16 i tillämpningsförordningen på grundval av avståndet mellan den plats där återtaget sker och leveransplatsen. Ansökan om ersättning uppgörs på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 561873r. Till ansökan fogas de verifikat som anges i artikel 16.2 i tillämpningsförordningen. Den organisation som söker ersättning skall översända ansökningsdokument till jord- och skogsbruksministeriet senast en månad efter att det i artikel 4 i tillämpningsförordningen nämnda regleringsåret för de berörda produkterna löpt ut.

12 §
Sorterings- och förpackningskostnader

Kostnaderna för sortering och förpackning av produkter som återtagits från marknaden och levererats för gratisutdelning ersätts enligt artikel 17 i tillämpningsförordningen för sådana förpackningar med återtagna produkter som väger mindre än 25 kg netto. Ansökan om ersättning uppgörs på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 561873r. Till ansökan om ersättning fogas de verifikat som anges i artikel 17.3 i tillämpningsförordningen. Producentorganisationerna skall översända ansökningsdokument till jord- och skogsbruksministeriet senast en månad efter att det i artikel 4 i tillämpningsförordningen nämnda regleringsåret för de berörda produkterna löpt ut.

13 §
Bokföring och dokumentförvaring

Den som tar emot produkter som återtagits från marknaden skall föra särskilda räkenskaper över användningen av produkterna på jord- och skogsbruksministeriets uppföljningsblankett nummer 561875r eller ett annat dokument där samma uppgifter ingår. Till bokföringen skall fogas dokument angående gratisutdelningen av produkter, såsom verifikat om övertagande av produkter, förflyttning av produkter mellan och inom organisationerna samt överlämnande av produkter. Allt bokföringsmaterial skall sparas i minst sex år.

Den producentorganisation som återtar produkter från marknaden skall föra lagerbokföring och ekonomisk bokföring i den omfattning artikel 24 i tillämpningsförordningen kräver.

14 §
Tillsyn

Om kompensationen för återtag från marknaden betalas ur producentorganisationens driftsfond skall producentorganisationen förvara de dokument som avses i 10 § 2 mom. med tanke på eventuella kontroll- och tillsynsåtgärder. Dokument skall förvaras sex år räknat från dagen för beviljandet av dem.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 juni 2004.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 8 december 2000 om förfarandet vid återtagandet av frukt och grönsaker från marknaden (1057/2000).

Helsingfors den 15 juni 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Christina Snellman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.