492/2004

Given i Helsingfors den 16 juni 2004

Lag om ändring av vissa övergångsbestämmelser i en lag om ändring av lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3―6 mom. i övergångsbestämmelserna i lagen den 14 februari 1997 om ändring av lagen om aktiebolag (145/1997), av dem 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 825/1998, som följer:

Allmänna övergångsstadganden

3. På ett bolag vars stiftelseurkund har undertecknats innan denna lag har trätt i kraft och vars aktiekapital är mindre än 8 000 euro när lagen träder i kraft tillämpas det krav på minimiaktiekapital som avses i 1 kap. 1 § 3 mom. sedan en i lag särskilt föreskriven tid förflutit. Ett sådant bolag får inte besluta att nedsätta sitt aktiekapital, om detta efter nedsättningen skulle underskrida 8 000 euro, om inte något annat följer av dessa övergångsbestämmelser.

4. Har ett bolag ett aktiekapital som är mindre än 8 000 euro sedan den i lag särskilt föreskrivna tid som avses i 3 mom. förflutit, skall ett beslut fattas om att bolaget skall träda i likvidation eller avregistreras. Ett beslut om att bolaget skall träda i likvidation eller avregistreras får likväl inte fattas, om bolaget för registrering har anmält ett beslut om ökning av aktiekapitalet till minst 8 000 euro eller ett beslut om ombildande av bolaget till öppet bolag eller kommanditbolag eller ett beslut om att bolagets verksamhet fortsätts av en enskild näringsidkare, och om registreringen inte förvägras.

5. Genom lag föreskrivs särskilt om ett beslut om att bolaget skall träda i likvidation eller avregistreras enligt 4 mom. och om tidsfristerna för beslutet, samt om ändring av bolagsform enligt 4 mom., om myndighetstillstånd som krävs för en sådan ändring och om tidpunkten när ändringen av bolagsformen träder i kraft.

6. I stället för en bestämmelse i bolagsordningen som strider mot denna lag skall bestämmelserna i denna lag iakttas, om inte något annat följer av dessa övergångsbestämmelser. Ändring av en lagstridig bestämmelse i bolagsordningen till lagenlig skall anmälas för registrering samtidigt som någon annan ändring av bolagsordningen anmäls för registrering, och likväl senast fem år från lagens ikraftträdande. En sådan ändring i bolagsordningen som gäller ett i 3 mom. avsett bolags minimiaktiekapital skall likväl anmälas för registrering inom den i lag särskilt föreskrivna tid som avses i nämnda moment. Registermyndigheten kan förena bolagets här avsedda förpliktelse med vite.Denna lag träder i kraft den 21 juni 2004.

RP 35/2004
EkUB 11/2004
RSv 72/2004

Helsingfors den 16 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.