478/2004

Given i Helsingfors den 11 juni 2004

Lag om ändring av 3 § lagen om arbetarskyddsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 § lagen den 8 januari 1993 om arbetarskyddsförvaltningen (16/1993) nya 2 och 3 mom. som följer:

3 §

Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda orsaker som är betydande med tanke på verksamhetens effektivitet tills vidare eller för viss tid överföra tillsynen över någon bransch eller någon angiven uppgift på ett eller flera arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå. De övriga arbetarskyddsbyråerna är skyldiga att vid behov inom sitt verksamhetsområde ge dessa arbetarskyddsbyråer handräckning.

Det ministeriebeslut som avses i 2 mom. skall utan dröjsmål publiceras i den föreskriftssamling som avses i 1 § lagen om ministeriernas och andra statliga myndigheters föreskriftssamlingar (189/2000) och som justitieministeriet svarar för, i enlighet med vad som bestäms i statsrådets förordning om ministeriernas och andra myndigheters föreskriftssamlingar (259/2000).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

RP 181/2003
AjUB 4/2004
RSv 54/2004

Helsingfors den 11 juni 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.