465/2004

Given i Helsingfors den 9 juni 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2004

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 19 maj 2004 om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2004 (389/2004) 6 §, 14 § 3 mom., 20 § 1 mom., 25 § 2 mom., 27 §, 31 § 4 mom., 32 §, rubriken för 5 kap., rubriken för 34 § och 34 § 2 mom., rubriken för 35 och 36 §, 39 § 1 mom., 40 § 1 mom., 48 § 2 mom., 49 § 1 mom., 52 § 1 mom., 57 § 1 mom. och bilaga 1, samt

fogas till förordningen nya 34 a och 55 a §, som följer:

6 §
Anskaffning av byggnader

Stöd enligt 5 § 1―4 och 8―13 punkten kan beviljas även för anskaffning av en byggnad som ligger på arrendejord, om anskaffningen är ekonomiskt fördelaktigare än byggande eller grundlig reparation av en motsvarande byggnad och den byggnad som skaffas kan användas på ett ändamålsenligt sätt för avsett ändamål. För ändamålet kan i räntestödslån beviljas högst 80 procent och i därtill hörande räntestöd högst 20 procent av de godtagbara anskaffningskostnaderna. På lånet tillämpas vad som bestäms om villkor för lån som beviljas för byggande.

Av medel som har anvisats för verkställande av gemenskapsinitiativprogrammet LEADER+ och programmet POMO+ kan beviljas stöd enbart för investeringar som avses i 5 § 12 och 13 punkten. Av medel som har anvisats för verkställande av gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III kan stöd beviljas enbart för anskaffning för gemensamt bruk av maskiner och redskap som avses 5 § 6 punkten samt för investeringar som avses i 5 § 3, 8, 12 och 13 punkten och som anses vara av betydelse inom en riksgränsöverskridande näringsverksamhet.

14 §
Anskaffning av jord- och skogsbruksmaskiner och jord- och skogsbruksredskap

När en maskin eller ett redskap anskaffas på ett sätt som avses i 1 mom. för gemensamt bruk är en förutsättning för beviljande av stöd att stödet i stödansökan söks för investeringar som uppgår till minst 9 000 euro och som gäller anskaffning av en eller flera maskiner eller redskap. Med undantag för anskaffning av elaggregat och elgeneratorer beviljas inte stöd för anskaffning av en sådan maskin eller ett sådant redskap som anges i 1 mom. och som skall användas på en enda gård om anskaffningspriset är under 5 000 euro.


20 §
Pälsdjursuppfödning

Stöd enligt 5 § 10 punkten kan beviljas för byggande, grundlig reparation och utvidgning av skugghus, djurhallar, utrymmen för förvaring av foder samt gödselstäder.


25 §
Miljövård

Stöd enligt 5 § 15 punkten kan beviljas för investeringar som gäller system för att ta tillvara och återanvända bevattningsvatten vid plantskoleföretag samt för därtill hörande vattenreningssystem. Med plantskoleföretag avses företag som bedriver produktion av plantor till prydnadsträd och prydnadsbuskar, perenner eller plantor till bär- och fruktväxter.

Inom pälsdjursuppfödningen kan stöd beviljas för byggnadsinvesteringar som avser dricksvattensystem i åretruntbruk och en gemensam gödselstad för två eller flera pälsdjursfarmer samt för att förse befintliga skugghus med vattentäta underlag.

27 §
Anskaffning av elaggregat eller elgeneratorer

Med stöd av 5 § 6 punkten kan stöd beviljas för anskaffnings- och installeringskostnader som gäller elaggregat eller elgeneratorer, om anordningen införskaffas som ett reservsystem för elproduktion för att kontinuiteten i jordbruksproduktionen skall kunna tryggas.

31 §
Verksamhet som stöds

Är det fråga om förvärv av en fastighet för sådan verksamhet som avses i 1 mom., tillämpas 34 a § då stöd beviljas. Då förvärvet av en byggnad på arrendejord stöds skall bestämmelserna i 6 § 1 mom. beaktas.


32 §
Utvecklingsstöd för företag

Stöd för utveckling av landsbygdsföretag samt av företag som avses i 3 § 2 mom. och 10 § 3 mom. finansieringslagen kan beviljas för kostnader som avses i 48 § 1 mom. statsrådets förordning om utveckling av landsbygden:

1) till högst 90 procent av de godtagbara kostnader som avses i 48 § 1 mom. 1 punkten statsrådets förordning om utveckling av landsbygden och till högst 50 procent av de godtagbara kostnader som avses i momentets 2―5 punkt;

2) till 90 procent av de godtagbara kostnaderna om det gäller stöd för anskaffning av en sådan likviditets- och lönsamhetskalkyl som förutsätts som bilaga till ansökan om investeringsstöd eller startstöd till unga jordbrukare och om investerings- eller startstödet har beviljats, eller för anskaffning av en sådan utvecklingsplan där den utvecklingsåtgärd som skall stödas angår jordbruk som idkas på gårdsbruksenheten och om syftet med den är att väsentligt förändra eller förbättra förfaringssätt, produktionsmetoder eller marknadsföring på en gårdsbruksenhet eller utveckla samarbetet mellan landsbygdsföretag;

3) till 90 procent av de godtagbara kostnaderna i fråga om skaffandet av rådgivningstjänster som gäller uppföljningen av hur den i 2 punkten avsedda kalkylen som har fått stöd utfaller;

4) till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna om den utvecklingsåtgärd som skall stödas gäller annan utveckling i fråga om förädlingen och marknadsföringen av de produkter som avses i bilaga I till EG-fördraget än de utvecklingsåtgärder som avses i 48 a § statsrådets förordning om utveckling av landsbygden.

Stöd för anskaffning av en lönsamhets- och likviditetskalkyl enligt 1 mom. 2 punkten kan beviljas för kostnader som uppgår till högst 400 euro och för anskaffning av en utvecklingsplan för kostnader som uppgår till högst 1 500 euro. Uppföljningen av kalkylen kan stödas en gång under kalkylperioden och i överensstämmelse med kostnader på högst 400 euro. För att stöd för uppföljning av en likviditets- och lönsamhetskalkyl skall beviljas förutsätts att den åtgärd i fråga om vilken kalkylen är en förutsättning för att få stöd har genomförts i sin helhet.

Ett villkor för beviljande av stöd för de kostnader som avses i 1 mom. 3 punkten är att anskaffningen av den kalkyl som skall följas upp har fått stöd. Stöd beviljas dock inte för uppföljning av en lönsamhets- eller likviditetskalkyl i anslutning till startstödet till unga jordbrukare om startstödet har höjts till följd av utnyttjandet av rådgivningstjänster.

För stöd som avses i 1 mom. 2 och 4 punkten tillämpas vad som bestäms i 48 § 5 mom. statsrådets förordning om utveckling av landsbygden.

Stöd för de åtgärder som avses i 1 mom. 1 och 4 punkten kan beviljas endast i delfinansierad form genom att det i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms i 30 § 2 mom. För åtgärder enligt 1 mom. 2 punkten beviljas stödet som bidrag av nationella medel, så att stödet beviljas delfinansierat för åtgärder angående produktion som avses i 22 §. Stöd som finansieras med medel som har anvisats för verkställande av programmet POMO+ beviljas dock enbart av nationella medel.

5 kap.

Förvärv av mark och bebyggd fastighet

34 §
Stödobjekt inom gårdsbruk

Stöd i anslutning till markköpslån enligt 1 mom. 3 punkten får inte beviljas för förvärv av en produktionsbyggnad som är belägen på arrendejord. I 6 § 1 mom. bestäms om stöd i anslutning till lån som beviljas för ändamålet i fråga.


34 a §
Stödobjekt inom annan företagsverksamhet än gårdsbruk

Av särskilt vägande skäl kan stöd beviljas för förvärv av en sådan byggnad jämte markgrund som behövs inom företagsverksamhet enligt 23 och 31 §. Stödet beviljas i form av bidrag.

För att stöd skall beviljas förutsätts att

1) ingen offentlig finansiering har beviljats och betalats för byggande, utvidgning eller grundlig reparation av den byggnad som är belägen på fastigheten eller för förvärv av fastigheten under de tio år som föregår överlåtelsen;

2) byggnaden lämpar sig för den företagsverksamhet som skall bedrivas eller till mindre kostnader kan ändras till en sådan samt att den i sitt avsedda syfte uppfyller vad som i lag eller med stöd av lag bestäms eller föreskrivs om de krav som ställs på en sådan byggnad;

3) fastighetens köpesumma inte överstiger dess gängse värde; och

4) fastighetens värde i huvudsak utgörs av byggnadens värde.

Vid beviljandet av stöd skall dessutom bestämmelserna i 9 och 10 kap. beaktas.

Stöd kan beviljas av medel som anvisats för genomförandet av mål 1-programmen, det regionala programmet för utveckling av landsbygden, gemenskapsinitiativprogrammen LEADER+ och INTERREG III samt programmet POMO+.

35 §
Godtagbara kostnader för förvärv av mark och fastigheter

36 §
Maximala kostnader för förvärv av mark och fastigheter

39 §
Godtagbara kostnader som föranleds av etableringen

Vad som i 35―36 § föreskrivs om godtagbara kostnader för förvärv av mark och fastigheter gäller också den andel av startstödet som beviljas i form av stöd i samband med ränta på lån till den del lånet beviljas för markförvärv.


40 §
Bevarande av den traditionella miljön

I syfte att bevara den traditionella miljön kan stöd beviljas för reparation och förbättring av bland annat väder- och vattenkvarnar, sommarladugårdar, bodar, loft och andra traditionella magasinsbyggnader, landskapsmässigt värdefulla lador, gärdsgårdar och slanstängsel samt båthus. Stöd kan även beviljas för investeringar som behövs för vård av det traditionella landskapet under det första året efter det att vården har börjat. I dessa investeringar kan ingå kostnader bland annat för uppförande av stängsel. Stöd beviljas inte om annat stöd har beviljats för åtgärden eller om vidtagandet av åtgärden är en förutsättning för erhållande av något annat stöd, exempelvis miljöstöd för jordbruket.


48 §
Offentlig upphandling och konkurrensutsättning

I fråga om åtgärder för vilka kostnaderna understiger de tröskelvärden som avses i 1 mom. iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i 2―10 § förordningen om upphandlingar på vilka lagen om offentlig upphandling inte tillämpas (342/1994). I fråga om obetydliga anskaffningar skall anbud begäras på ett ändamålsenligt sätt så, att den godtagbara nivån på kostnaderna på orten eller området kan fastställas på ett tillförlitligt sätt.

49 §
Stödformer

Ovan i 2, 7 och 8 kap. avsett stöd beviljas i form av bidrag, räntestöd för räntestödslån eller statsborgen eller som en kombination av dessa, dock med beaktande av vad som föreskrivs i 51―54 §.


52 §
Stöd som beviljas i form av bidrag

Bidrag får inte beviljas om bidragsbeloppet blir mindre än 840 euro. För de investeringar om vilka det bestäms i 22―25 § och i 3 kap. kan dock beviljas bidrag som är mindre än vad som ovan anges, men bidragen får trots allt inte understiga 500 euro. I fråga om anskaffning av avelsnötkreatur eller avelsfår och elaggregat eller elgeneratorer, eller när det gäller en sådan utvecklingsåtgärd som avses i 32 § 1 mom. 2 punkten, tillämpas inte ovan nämnda minimibelopp för bidraget i fråga.


55 a §
Maximibelopp av stöd som beviljas för förvärv av en fastighet

Vad som bestäms i 54 och 55 § tillämpas också på förvärv av en sådan fastighet som avses i 34 a §.

57 §
Ikraftträdelse och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2004. Bestämmelserna i 1―4 §, 5 § 12 och 13 punkten, 22, 23, 31 och 35 §, 36 § 2 mom., 43 § 2 mom. samt 54―57 § i denna förordning träder dock i kraft den 16 juni 2004.


Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2004. Förordningens 31 § 4 mom., 34 a §, rubriken för 35 och 36 §, 49 § och 57 § 1 mom. träder dock i kraft den 16 juni 2004.

På ansökningar som är anhängiga när förordningen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller när förordningen träder i kraft.

Förordningen tillämpas dock på sådana ansökningar om stöd enligt 34 a § som har anhängiggjorts den 14 januari 2004 eller därefter.

Därtill tillämpas bilaga 1 till förordningen på de ansökningar som har anhängiggjorts den 24 maj 2004 eller därefter. På ansökningar som görs anhängiga den 16 juni 2004 eller därefter tillämpas dock bilaga 1 till denna förordning, om investeringsstödet gäller stegvist markförvärv.

Helsingfors den 9 juni 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Sirpa Karjalainen

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.