452/2004

Given i Helingfors den 4 juni 2004

Lag om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) 18 § 1 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 605/1997,

ändras 6 § 1 punkten, 11 och 27 §, 30 § 1 och 2 mom., rubriken för 36 §, 49 § 1 mom., 51 § 3 mom., 52 § 1 mom., 58 § 1 mom., 60 §, 68 § 2 mom., 70 och 71 §,

av dessa 49 § 1 mom., 51 § 3 mom., 52 § 1 mom., 60 och 70 § sådana de lyder i lag 91/2000, 58 § 1 mom. och 68 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 605/1997 och 71 § sådan den lyder i lag 661/1999, samt

fogas till 10 § ett nytt 4 mom., till lagen ett nytt 3 a kap., till 36 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 63/1995, ett nytt 3 mom., till lagen nya 50 b och 50 c § samt till 57 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 605/1997, ett nytt 3 mom. som följer:

6 §
Allmän omsorgsplikt vid avfallshantering

Avfallshanteringen skall ordnas så att följande iakttas:

1) avfallsinnehavaren skall se till att avfallshanteringen ordnas, om inte något annat bestäms i detta kapitel eller i 3 a kap.,


10 §
Ordnad avfallstransport

Ordnad avfallstransport skall planeras och skötas så att den för sin del fullgör de allmänna skyldigheterna i 6 § och tryggar en tillräcklig servicenivå för avfallsinnehavarna. Har avfallstransport inte ordnats fastighetsvis, skall kommunen se till att insamlingsplatserna skäligen kan nås.

11 §
Anslutning till ordnad avfallstransport

En avfallsinnehavare skall ansluta sig till avfallstransport som ordnas inom området. Avfallsinnehavaren skall föra avfallet till ett sopkärl eller en insamlingsplats som hör till den ordnade avfallstransporten, med undantag för avfall som avfallsinnehavaren i enlighet med denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna återvinner eller behandlar själv.

3 a kap.

Producentansvar

18 a §
Syftet med producentansvaret

Med producentansvar avses skyldigheten för en producent som avses i 18 b § att se till att det ordnas återanvändning eller återvinning av de produkter producenten släpper ut på marknaden samt återanvändning eller återvinning och annan avfallshantering av avfallet från dem, samt att sörja för de kostnader som detta orsakar.

Syftet med producentansvaret är att enligt principerna för en hållbar användning av naturtillgångarna samt för en hållbar produktion och konsumtion

1) effektivare förhindra uppkomsten av avfall samt effektivisera återanvändningen av produkter,

2) effektivare ordna återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av en produkt som kasseras såsom avfall, eller en del av den,

3) minska mängden avfall som deponeras på avstjälpningsplatser och dess skadlighet samt den fara eller skada som människors hälsa eller miljön orsakas av avfall.

18 b §
Produkter och producenter som omfattas av producentansvaret

Följande produkter och producenter omfattas av producentansvar:

1) däck till motordrivna och andra fordon och redskap, beträffande vilka producenten anses vara den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar däck eller däckförsedda fordon eller redskap eller den som yrkesmässigt regummerar däck,

2) tidningar, tidskrifter, kontorspapper och andra liknande pappersprodukter, beträffande vilka producenten anses vara den som yrkesmässigt tillverkar och importerar papper som används för tillverkning av tryckpapper och andra pappersprodukter,

3) förpackningar, beträffande vilka producenten anses vara den som yrkesmässigt förpackar produkter eller den som yrkesmässigt importerar förpackade produkter,

4) personbilar, paketbilar och andra liknande fordon, beträffande vilka producenten anses vara den som tillverkar eller yrkesmässigt importerar fordon eller yrkesmässigt förmedlar fordon som förs in i landet i den inhemska användarens namn,

5) elektriska och elektroniska produkter, beträffande vilka producenten anses vara den som tillverkar och importerar elektriska och elektroniska produkter och sådana försäljare som säljer produkter under eget varumärke; producentansvaret gäller likväl inte produkter som planerats särskilt för militärt bruk eller som i övrigt hör samman med tryggandet av statens centrala säkerhetsintressen.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om vilka de produkter som avses i 1 mom. är.

18 c §
Producentens ansvar

Producenten är skyldig att främja återanvändningen av produkter som avses i 18 b § och att ordna återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av sådana produkter och delar av produkter som kasserats såsom avfall samt att svara för kostnaderna för detta, om inte något annat bestäms nedan.

Producentens skyldighet kan gälla de produkter som producenten själv släpper ut på marknaden och en sådan andel av alla motsvarande produkter som släppts ut på marknaden som är skälig med hänsyn till den mängd produkter som släppts ut på marknaden eller deras marknadsandel, oberoende av tidpunkten för när produkterna släpptes ut på marknaden.

Vid återanvändning, återvinning och annan avfallshantering som grundar sig på producentansvar skall i tillämpliga delar iakttas vad som i 4 § och 6 § 2―11 punkten bestäms om allmän omsorgsplikt, om avfallstransport i 9 § och om överlämnande av avfall och mottagarens skyldighet i 15 §.

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om

1) kvantitativa mål och skyldigheter beträffande förhindrande av uppkomst samt återanvändning, materialåtervinning och återvinning av i detta kapitel avsedda kasserade produkter och avfallet från dem samt om tidsfrister för när målen skall uppnås och skyldigheter fullgöras och så att målen och skyldigheterna kan vara specifika för enskilda material, produkter eller produktgrupper,

2) förhindrande av betydande olägenhet för avfallshanteringen av i detta kapitel avsedda kasserade produkter samt om åtgärder för förhindrande av fara eller skada för människors hälsa eller för miljön på grund av återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av sådana produkter.

18 d §
Mottagningsplatser för produkter som omfattas av producentansvaret

Producenten skall se till att det finns ett så heltäckande nätverk av mottagningsplatser för sådana kasserade produkter som avses i 18 b § att den sista innehavaren har en skälig möjlighet att var som helst i landet lämna en kasserad produkt till återanvändning, återvinning eller annan avfallshantering.

18 e §
Produktmärkning och uppgifter om demontering

Den som producerar i 18 b § avsedda fordon skall se till att produkten eller dess delar är märkta på ett sådant sätt att delar som innehåller farliga ämnen kan identifieras. Elektriska och elektroniska produkter skall vara försedda med en märkning som anger producenten, när produkten släppts ut på marknaden och producentens särskilda insamlingsskyldighet.

Den som producerar fordon eller elektriska eller elektroniska produkter skall dessutom se till att den som säljer produkten och vid behov även andra aktörer får tillräckliga uppgifter och anvisningar om produkten och om återanvändning och demontering av den, om möjligheten till materialåtervinning av delarna samt information om var i produkten farliga ämnen och delar finns.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om märkning av produkter som avses i 1 och 2 mom. samt om uppgifter om demontering av produkterna.

18 f §
Skyldighet att lämna uppgifter

Producenten skall tillställa Birkalands miljöcentral de uppgifter om produkter som släppts ut på marknaden, inlämnade kasserade produkter och insamling av sådana samt återanvändning, återvinning, export eller annan avfallshantering av dem samt andra jämförbara uppgifter som behövs för att verkställigheten av denna lag och bestämmelser om producentansvar som utfärdats med stöd av lagen skall kunna övervakas.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare produktvisa bestämmelser om den information som avses i 1 mom.

18 g §
Producentsammanslutning och annat producentsamarbete

Producenten kan fullgöra sina skyldigheter enligt 18 c § och andra skyldigheter enligt denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den i samarbete med andra producenter och aktörer genom att bilda en sammanslutning eller stiftelse som har rättskapacitet (producentsammanslutning), genom att ansluta sig till en befintlig producentsammanslutning eller genom att ingå avtal med en befintlig producentsammanslutning. Om producenten har anslutit sig till en producentsammanslutning eller ingått avtal med den, övergår producentansvaret från producenten på producentsammanslutningen, då en anmälan om producentsammanslutningen, anslutningen eller avtalet i enlighet med 50 c § har godkänts för anteckning i eller antecknats i producentregistret.

I en producentsammanslutning skall skyldigheterna fördelas rättvist mellan producenterna och eventuella andra aktörer med avseende på verksamhetens beskaffenhet och omfattning och på så sätt att det inte uppstår handelshinder och snedvridning av konkurrensen. Producentsammanslutningen skall på samma villkor som gäller för producenter som redan hör till sammanslutningen anta en ny producent som delägare, medlem eller i avtalsförhållande, om det på grund av en obetydlig marknad eller av något annat särskilt skäl är ekonomiskt orimligt att producenten ensam ordnar en heltäckande återanvändning, återvinning och annan avfallshantering.

För att nå de mål som föreskrivs i 18 a § 2 mom. skall en producentsammanslutning på ett icke-diskriminerande sätt beakta alla ekonomiska aktörer och deras adekvata verksamhetsmöjligheter på marknaden när sammanslutningen ingår avtal om återanvändning, återvinning och annan avfallshantering.

Statsrådet kan genom sitt beslut ålägga producentsammanslutningar och producenter som verkar inom ett visst produktområde att samarbeta, om det är nödvändigt för att undanröja eller förhindra uppkomsten av sådana parallella återanvändnings- och återvinningssystem som orsakar uppenbar olägenhet för systemens allmänna funktion eller för möjligheten för den sista innehavaren av en produkt att få lämna en kasserad produkt till återanvändning, återvinning eller annan avfallshantering.

Vad som i 2―4 mom. föreskrivs om producentsammanslutningar gäller på motsvarande sätt ett sådant annat samarbetsarrangemang för flera producenter som sörjer för återanvändning, återvinning och annan avfallshantering som grundar sig på producentansvar och som när det gäller de aktuella produkterna eller produktgrupperna har en betydande marknadsandel.

18 h §
Vissa andra aktörers skyldigheter

Säljare och andra överlåtare av däck som avses i 18 b § 1 mom. 1 punkten är skyldiga att ta emot kasserade däck av den som köper nya däck. Skyldigheten omfattar en sådan mängd som kan anses skälig med hänsyn till mängden sålda däck och sådana kasserade däck som motsvarar den typ av däck som köpts.

Säljare och andra distributörer av elektriska och elektroniska produkter som avses i 18 b § 1 mom. 5 punkten är skyldiga att av köpare ta emot sådana kasserade elektriska och elektroniska produkter från hushåll som ersätts med en motsvarande ny produkt eller anvisa köparen en annan mottagningsplats.

Säljare och andra distributörer av drycker som avses i 18 k § är skyldiga att av den som köper sådana drycker ta emot tomma dryckesförpackningar.

Fastighetsinnehavaren skall på bostadsfastigheter och på fastigheter där det finns kontor eller produktions- eller servicefunktioner ordna behövliga utrymmen och insamlingskärl för insamling av sådana kasserade pappersprodukter som avses i 18 b § 1 mom. 2 punkten. Skyldigheten gäller dock inte fastigheter i småhusområden eller i glesbygden där producenten har ordnat insamling på lokala mottagningsplatser eller där kostnaderna för att ordna insamling skulle bli oskäligt höga med hänsyn till den obetydliga mängden insamlat papper.

Kommunen skall handla så att producentens möjlighet att fullgöra skyldigheterna enligt detta kapitel eller bestämmelser som utfärdats med stöd av det inte äventyras.

18 i §
Rättigheter för den sista innehavaren av en produkt

Den sista innehavaren av sådana produkter som avses i 18 b § har rätt att kostnadsfritt lämna in en kasserad produkt till ett återanvändnings-, återvinnings- och avfallshanteringssystem som ordnats av producenten. Om produkten saknar för återvinningsvärdet väsentliga delar såsom motor, viktiga delar av karosseriet eller katalysator eller om den kompletterats med föremål eller ämnen som väsentligt försvårar återanvändning, återvinning eller annan avfallshantering, kan hos den som lämnar in ett skrotfordon dock tas ut en avgift som motsvarar värdet av de borttagna delarnas råmaterial eller en motsvarande skälig avgift på grund av extrakostnader för återanvändning, återvinning eller annan avfallshantering.

18 j §
Särskilda bestämmelser om förpackningar och förpackningsavfall

Producentansvaret för förpackningar är partiellt. Producenten skall för egen del se till att i genomsnitt sammanlagt 61 viktprocent av de förpackningar som släppts ut på marknaden återvinns. Till övriga delar ansvarar avfallsinnehavaren samt fastighetsinnehavaren och kommunen för avfallshanteringen av förpackningsavfall på det sätt som föreskrivs i 3 kap.

Skyldigheterna i fråga om förpackningar och återvinning av förpackningsavfall och kostnadsansvaret i anslutning därtill, bestämmelserna i 18 f § om skyldighet att lämna uppgifter samt skyldigheten i fråga om avfallsrådgivning enligt 68 § 2 mom. gäller inte förpackare och importörer som avses i 18 b § 1 mom. 3 punkten vars omsättning av verksamheten underskred 1 000 000 euro året innan.

18 k §
Vissa dryckesförpackningar

Vad som i denna lag föreskrivs om återanvändning, återvinning och annan avfallshantering som grundar sig på producentansvar samt om producenter gäller på motsvarande sätt det system för återvinning av detaljhandelsförpackningar som avses i 4 § lagen om läskedrycksaccis (1474/1994) och i 7 § lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) samt de som tillverkar, förpackar och importerar produkter som avses i de nämnda lagarna.

18 l §
Särskilda bestämmelser om skrotfordon

Den sista innehavaren av ett i 18 b § 1 mom. 4 punkten avsett fordon, som kan anses vara avfall enligt 3 § 1 mom. 1 punkten (skrotfordon), skall lämna in skrotfordonet till en insamlare eller förbehandlare som hör till ett system som omfattas av producentansvaret. Mottagaren skall kontrollera den sista innehavarens rätt att lämna in skrotfordonet. Den sista innehavaren skall samtidigt ges ett skrotningsintyg för att skrotfordonet skall kunna avregistreras slutgiltigt i Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister. För avregistreringen kan en skälig avgift tas ut hos producenten.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om avregistrering och skrotningsintyg, och om avgift som tas ut utfärdas närmare bestämmelser genom förordning av kommunikationsministeriet.

18 m §
Särskilda bestämmelser om elektriska och elektroniska produkter

Producenten svarar för kostnaderna för återvinning och annan avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter som kasserats av en annan användare än ett hushåll, om produkten har släppts ut på marknaden efter den 13 augusti 2005. I fråga om produkter som släppts ut på marknaden före detta datum svarar producenten för kostnaderna för återvinning och annan avfallshantering endast om den kasserade produkten ersätts med en motsvarande produkt eller med en produkt med samma användningsändamål. I annat fall svarar andra användare än hushåll för kostnaderna för återvinning och annan avfallshantering av kasserade produkter. Producenten och andra användare än hushåll kan även komma överens om en annan kostnadsfördelning.

Producenter av elektriska och elektroniska produkter skall lämna en garanti, till exempel en materialåtervinningsförsäkran eller ett spärrat bankkonto, eller höra till ett behörigt finansieringssystem för att visa att finansieringen av den framtida avfallshanteringen av hushållsapparater som släpps ut på marknaden efter den 13 augusti 2005 är säkerställd.

18 n §
Bemyndigande att utfärda förordning för genomförande av Europeiska gemenskapens rättsakter om producentansvar

Genom förordning av statsrådet kan för genomförande av Europeiska gemenskapens rättsakter om producentansvar dessutom utfärdas bestämmelser om

1) tekniska krav i fråga om insamling, märkning, sortering, lagring, förvaring, transport, vidareförmedling, återanvändning, återvinning, behandling och annan avfallshantering av i detta kapitel avsedda kasserade produkter samt om information i produktpriset om avfallshanteringskostnaderna,

2) tillämpningen av bestämmelserna om producentansvar, ifall produkterna skaffas från utlandet eller förs ut ur landet genom elektronisk handel eller någon annan distansförsäljning.

27 §
Avfallsinnehavarens kostnadsansvar

Avfallsinnehavaren eller föregående innehavare svarar för de kostnader som föranleds av avfallet, om inte något annat följer av 3 a kap. i fråga om producentansvar.

30 §
Bestämmande av kommunal avfallsavgift

En taxa som i detalj utvisar grunderna för bestämmande av avfallsavgiften skall antas av kommunen. Taxan skall vara sådan att avfallsavgiften motsvarar den servicenivå som tillhandahålls och uppmuntrar till en minskning av avfallets mängd och skadlighet samt till återvinning av avfall. Avfallsavgiften bestäms och debiteras av en myndighet som utses av kommunen.

Om avfallsavgiften enligt taxan måste anses oskäligt stor eller liten, kan avgiften bestämmas så att den avviker från taxan eller avgiften efterskänkas särskilt med beaktande av avfallets mängd, servicenivån på den ordnade avfallshanteringen och sådan egen återvinning och behandling av avfall som avses i 11 §.


36 §
Riksomfattande myndigheter

Birkalands miljöcentral övervakar i egenskap av riksomfattande myndighet efterlevnaden av de bestämmelser om producenter, producentsammanslutningar och producentansvar som ingår i denna lag och som utfärdats med stöd av den.

8 kap.

Tillståndsförfaranden

49 §
Anmälan om verksamhet till avfallsregistret

Till den regionala miljöcentralen skall för godkännande i avfallsregistret enligt 70 § göras anmälan om

1) yrkesmässig insamling och transport av avfall,

2) verksamhet som säljare eller förmedlare av avfall, om avsikten är återvinning eller behandling av avfallet utanför Finland.


50 b §
Anmälan till producentregistret

Varje producent som avses i 18 b § skall göra en anmälan till Birkalands miljöcentral för anteckning i producentregistret. Varje producentsammanslutning skall göra en anmälan för godkännande i producentregistret, varvid en producent som hör till sammanslutningen inte särskilt behöver göra anmälan. Birkalands miljöcentral skall också underrättas om väsentliga förändringar i verksamheten och om upphörande av verksamheten samt om förändringar som gäller producentsammanslutningars medlemmar och avtalsparter.

Anmälan skall innehålla tillräckliga uppgifter och utredningar om producenten och verksamheten samt om återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av kasserade produkter, på basis av vilka det är möjligt att bedöma om arrangemangen är behöriga. Producenter av elektriska och elektroniska produkter skall visa att garanti har ordnats enligt 18 m § 2 mom. I en producentsammanslutnings anmälan skall dessutom lämnas behövliga uppgifter om avtal och regler på basis av vilka det är möjligt att bedöma om verksamheten uppfyller kraven i 18 g § 2 och 3 mom. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i anmälan.

I producentregistret antecknas också miljöministeriets beslut om godkännande av återvinningssystem för detaljhandelsförpackningar med stöd av 4 § lagen om läskedrycksaccis och 7 § lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker.

50 c §
Anteckning i producentregistret och godkännande för anteckning i producentregistret

Birkalands miljöcentral antecknar producenter i producentregistret. Producenter av elektriska och elektroniska produkter kan inte antecknas i registret om de inte visar att garanti har ordnats enligt 18 m § 2 mom.

En producentsammanslutning godkänns i producentregistret, om det på basis av de utredningar som fogats till anmälan eller på annat sätt visas att

1) verksamheten sköts i enlighet med denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

2) det vid återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av produkterna och avfallet från dem beaktas de mål och skyldigheter som i denna lag eller med stöd av den föreskrivs i fråga om återanvändning och återvinning,

3) producentsammanslutningen med beaktande av verksamhetens omfattning och karaktär är tillräckligt solid för att garantera behöriga avfallshanteringsåtgärder eller på anfordran ställer en tillräcklig garanti.

Med anledning av en producentsammanslutnings anmälan för godkännande i producentregistret skall fattas ett beslut. I samband med anteckning eller godkännande i registret kan miljöcentralen meddela sådana förpliktelser som behövs för fullgörandet av skyldigheterna enligt denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den och för övervakningen av verksamheten.

51 §
Skyldighet att inhämta information och bokföringsskyldighet

Den som har miljötillstånd, den som producerar problemavfall, med undantag för hushållen, och den som yrkesmässigt transporterar problemavfall samt en säljare och en förmedlare som avses i 49 § 1 mom. 2 punkten skall föra bok över mängden och arten av det avfall som uppkommer, insamlas, lagras eller mellanlagras, transporteras, återvinns eller behandlas samt säljs eller förmedlas i hans verksamhet, över dess beskaffenhet och ursprung samt, då han för avfallet någon annanstans, över den plats där det har uppkommit liksom över leveransplatsen och leveransdatumet samt över transport- och återvinnings- eller behandlingssättet. Bokföringsskyldigheten gäller även en i 18 b § avsedd producent i fråga om de uppgifter som avses i 18 f §.


52 §
Myndigheternas rätt till information

Tillsynsmyndigheten, miljöministeriet, Finlands miljöcentral och kommunen har på begäran rätt att av avfallsinnehavaren eller någon annan som ordnar avfallshantering eller den som är skyldig att snygga upp ett nedskräpat område få de upplysningar som behövs för tillsynen över att denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas eller för skötseln av sina uppgifter. Tillsynsmyndigheten, miljöministeriet och Finlands miljöcentral har på begäran också rätt att av den som idkar produktion och den som tillverkar eller importerar en produkt få de uppgifter om produktionen som behövs för verkställigheten av denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt om de ämnen som används i produktionen och om de produkter som tillverkas eller importeras liksom även om det avfall som de ger upphov till och om avfallshanteringen. Birkalands miljöcentral och miljöministeriet har dessutom rätt att av producenter och producentsammanslutningar på begäran få de för verkställigheten av denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser behövliga uppgifterna om tillverkning och import av produkter och återanvändning av dem samt om återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av produkter som kasserats såsom avfall och delar av dem.


57 §
Förbud, begränsningar och andra bestämmelser

Om en producent eller producentsammanslutning inte har ordnat sådan återanvändning, återvinning och annan avfallshantering som grundar sig på producentansvar på det sätt som förutsätts i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan Birkalands miljöcentral ålägga denna att göra verksamheten lagenlig eller återkalla sitt beslut om godkännande av producentsammanslutningen i producentregistret.

58 §
Vite samt hot om tvångsutförande och avbrytande

Miljöministeriet, den regionala miljöcentralen eller den kommunala miljövårdsmyndigheten kan förstärka ett förbud eller en föreskrift som meddelas på grundval av denna lag eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den eller Birkalands miljöcentral för iakttagande av bestämmelserna om producentansvar eller Finlands miljöcentral ett förbud eller en föreskrift som meddelas på grundval av avfallstransportförordningen med vite eller hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad eller att verksamheten avbryts eller förbjuds.


60 §
Avfallsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) bryter mot förbud som avses i 5 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten, 6 § 1 mom. 6 eller 8 punkten, 7 § 4 mom., 17 § 1 mom., 18 c § 4 mom. 2 punkten, 18 g § 4 mom., 18 n eller 19 §, 40 § 3 mom., 50, 57 eller 73 a § eller mot förbud, föreskrifter eller bestämmelser som meddelats med stöd av nämnda lagrum,

2) försummar skyldigheter som avses i 7―9 §, 12 eller 14 §, 15 § 1 mom., 18 c―18 m §, 51 § 3 eller 4 mom., eller

3) genomför en internationell avfallstransport så som avses i artikel 26.1 i avfallstransportförordningen,

skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs på något annat ställe i lag, för avfallsförseelse dömas till böter.

För avfallsförseelse döms likaså den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot en bestämmelse som meddelats med stöd av 13 § 1 mom. eller försummar de skyldigheter som avses i 11 §, 20 § 1 eller 2 mom., 21, 49 eller 50 b §.

68 §
Avfallsrådgivning

Om avfallshanteringen har ordnats i enlighet med det producentansvar som avses i 3 a kap., skall producenter, producentsammanslutningar och andra ekonomiska aktörer vid behov i samarbete med kommunen sköta behövlig rådgivning, information och upplysning enligt vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

70 §
Avfalls- och producentregister

Tillsynsmyndigheterna skall föra ett avfallsregister och ett producentregister över de anmälningar som görs till dem enligt denna lag samt över de beslut som har fattats med anledning av anmälningarna.

71 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Den som vid utförandet av uppdrag enligt denna lag har tagit del av uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, om en affärs- eller yrkeshemlighet eller om en enskilds personliga förhållanden får utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) lämna ut uppgifterna till tillsynsmyndigheten, miljöministeriet, Finlands miljöcentral eller till Birkalands miljöcentral för fullgörande av uppgifter enligt denna lag samt till åklagar-, polis- och tullmyndigheterna för utredning av brott. Sekretessbelagda uppgifter kan dessutom lämnas ut till tullmyndigheterna för verkställigheten av avfallsskattelagen (495/1996) samt 4 § lagen om läskedrycksaccis och 7 § lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Denna lag tillämpas på sådana elektriska och elektroniska produkter som avses i 18 b § 1 mom. 5 punkten från de tidpunkter som bestäms genom förordning av statsrådet.

Statsrådets med stöd av avfallslagen utfärdade beslut om återvinning och behandling av kasserade däck (1246/1995), om förpackningar och förpackningsavfall (962/1997) samt om tillvaratagande och återvinning av returpapper (883/1998) är till de delar de inte strider mot denna lag i kraft tills de har ersatts genom förordningar av statsrådet som utfärdas med stöd av denna lag.

Producenter som avses i 18 b § och producentsammanslutningar som avses i 18 g § skall göra anmälan enligt 50 b § till Birkalands miljöcentral för anteckning eller för godkännande i producentregistret inom sex månader från det att denna lag trätt i kraft. Bestämmelser om tidsfristen för producenter och producentsammanslutningar när det gäller elektriska och elektroniska produkter utfärdas genom förordning av statsrådet.

Befrielser enligt 11 § 2 mom. avfallslagen från anslutning till ordnad avfallstransport och beslut enligt 14 § i den genom avfallslagen upphävda lagen om avfallshantering (673/1978) om att lämna fastighet utanför ordnad avfallstransport upphör att gälla den 1 januari 2006.

RP 152/2003
MiUB 4/2004
RSv 39/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG (31994L0062); EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 10, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (32000L0053); EGT nr L 269, 21.10.2000, s. 34, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG (32002L0096); EGT nr L 37, 13.2.2003, s. 24

Helsingfors den 4 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.