450/2004

Given i Helsingfors den 19 maj 2004

Lag om ändring av 42 och 52 § kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 42 § och mellanrubriken före 42 § samt 52 § 1 mom. 3 punkten, av dem 42 § sådan den lyder i lagarna 1412/1992 och 220/1995 samt 52 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 404/2002, som följer:

Export av kemikalier
42 §
Exportanmälan

Den som exporterar kemikalier från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall göra en anmälan och även i övrigt förfara så som bestäms i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 om export och import av farliga kemikalier.

Finlands miljöcentral skall vara utsedd nationell myndighet enligt artikel 4 i den förordning som nämns i 1 mom. Finlands miljöcentral skall likaså vara utsedd nationell myndighet enligt Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel, om inte något annat följer av den ovan nämnda förordningen.

Den som exporterar kemikalier från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall lämna in en anmälan till Finlands miljöcentral om export av andra än i bilaga I till den i 1 mom. nämnda förordningen avsedda kemikalier som hör till tillämpningsområdet för den nämnda konventionen. Bestämmelser om sådana kemikalier utfärdas genom förordning av statsrådet. Finlands miljöcentral förmedlar i enlighet med konventionen denna anmälan till myndigheterna i destinationslandet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs dessutom närmare om sådant som är nödvändigt för tillämpningen av konventionen och som gäller innehållet i anmälan, handläggningen av anmälan och andra åtgärder som den föranleder.

52 §
Kemikalieförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet


3) försummar den anmälningsskyldighet som bestäms i 42 § 3 mom. eller skyldigheten enligt artiklarna 7, 9, 13, 14 och 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 om export och import av farliga kemikalier att lämna information om export av kemikalier, eller försummar att ge information om transitering enligt artikel 15 i nämnda förordning eller bryter mot ett beslut av det i förordningens artikel 13 avsedda destinationslandet eller det i artikel 14 avsedda exportförbudet,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för kemikalieförseelse dömas till böter.Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 25/2004
MiUB 5/2004
RSv 46/2004
Europaparlamentets och rådets förordning 304/2003 EG; EGT L 63/1

Helsingfors den 19 maj 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.