438/2004

Given i Helsingfors den 28 maj 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) sådant detta lagrum lyder i lag 273/2003:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller det integrerade system för administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor och därtill ansluten trädning, nedan det integrerade systemet, vilket skall iakttas vid tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor, nedan förordningen om jordbruksgrödor.

Bestämmelser om det integrerade systemet ingår i rådets förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen, nedan administrationsförordningen. Bestämmelser om det integrerade systemet ingår dessutom i kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem, nedan tillämpningsförordningen, som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 3508/92.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) ansökan om stöd jord- och skogsbruksministeriets blanketter för ansökan om stöd för ifrågavarande år på det sätt som anges i den förordning som jord- och skogsbruksministeriet utfärdar årligen och som gäller ansökan om stöd för jordbruksgrödor och anmälan om arealer i samband med djurbidrag,

2) anmälan om såningsareal, anmälan om ändringar i uppgifterna om odlingsareal på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 117 för ifrågavarande år,

3) ändringsblankett för basskiften jord- och skogsbruksministeriets ändringsblankett för basskiften nr 102C för ifrågavarande år för ansökan om stöd,

4) överföring av besittningen av en hel lägenhet en generationsväxling som gäller en hel lägenhet, köp, försäljning, arrendering av en hel lägenhet eller ändring av bolagsform samt sådana fall där besittningsrätten på grund av äktenskap eller dödsfall förändras, antingen så att besittningen övergår till en helt ny eller till en annan stödtagare som redan tidigare har ansökt om stöd för en annan lägenhet.

2 kap.

Ansökan om stöd och utmärkning av skiften

3 §
Ansökan om stöd för jordbruksgrödor

Ansökan om arealstöd för jordbruks- och ensilagegrödor, nedan stöd för jordbruksgrödor, och om därtill ansluten trädesersättning (ansökan om stöd) skall inlämnas till den myndighet som avses i 14 § på det sätt som anges i den förordning som jord- och skogsbruksministeriet utfärdar årligen och som gäller ansökan om stöd för jordbruksgrödor och anmälan om arealer i samband med djurbidrag.

4 §
Minsta jordbruksskifte som kan stödas

Det minsta jordbruksskifte för vilket stöd för jordbruksgrödor kan sökas och betalas eller som kan godkännas som foderareal är 0,05 hektar.

5 §
Utmärkning av skiften

Sökanden skall i ansökan med siffror samt bokstavsbeteckningar ange alla nya, förändrade och i jordbruksanvändning kvarstående oförändrade bas- och jordbruksskiften.

Med basskifte avses ett åkerområde eller något annat jordbruksområde som hör till en gårdsbruksenhet och som avgränsas av ett vattendrag, ett kantdike, en väg, en skog, en gräns för ägorätt, en gräns för ett produktionsområde, en gräns för ett område som berättigar till stöd för jordbruksgrödor, en kommungräns eller motsvarande. Ett basskifte omfattar endast ett markanvändningsslag och hör till en enda gårdsbruksenhet med undantag för samfällda betesområden och på växtföljden baserade regelbundna årliga byten av jordbruksskiften mellan gårdsbruksenheter samt eventuella trädgårdsland som brukas till husbehov och som inte omfattas av arrendering eller utarrendering av basskiftet och inte är föremål för en ansökan om stöd. Basskiftena skall anges i ansökningsblanketterna med de signum som myndigheterna har givit dem eller som U-skiften.

Ett jordbruksskifte som avses i artikel 1.4 i administrationsförordningen är högst så stort som ett basskifte och ansluter sig alltid till ett sådant. Jordbruksskiftena i varje basskifte anges med bokstäver från A framåt.

6 §
Fastställande av gränsen för ett basskifte

Gränsen för ett basskifte går längs kanten av den odlade åkerarealen, om basskiftet avgränsas av ett vattendrag, en väg, en skog, en gräns för ägorätt, en gräns för ett produktionsområde, en gräns för ett område som berättigar till stöd för jordbruksgrödor, en kommungräns eller en annan motsvarande gräns.

Om gränsen för ett basskifte som avgränsas av ett kantdike bestäms i 7 och 8 § i denna förordning.

7 §
Godkännande av ett högst tre meter brett kantdike som en del av arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte

Ett högst tre meter brett kantdike som utgör en del av traditionella jordbruks- och markanvändningsmetoder kan godkännas som en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte fram till gränsen för basskiftet. Gränsen för basskiftet går mitt i kantdiket. Kantdikets bredd mäts från ett sådant ställe på gränsen mellan diket och åkern, dvs. dikeskanten, där dikesbredden motsvarar den genomsnittliga dikesbredden.

Den sammanlagda bredden av kantdiket, som mäts från basskiftesgränsen, och den icke odlade dikesrenen får vara högst två meter för att detta område skall kunna godkännas som en del av arealen av ett odlat jordbruksskifte. Med icke odlad dikesren avses dikesren på vilken det inte växer sådana kulturväxter som odlas på jordbruksskiftet.

Undantag från 2 mom. utgör en dikesren eller en skyddsremsa som uppfyller de horisontala miljövillkoren eller villkoren för miljöstöd för jordbruket och som finns längs ett vattendrag eller ett kantdike som klassificerats som utfallsdike. Bredden av en sådan dikesren eller en sådan skyddsremsa mäts från dikeskanten till kanten av växtbeståndet på jordbruksskiftet invid dikesrenen eller skyddsremsan på ett sådant ställe där bredden av dikesrenen eller skyddsremsan motsvarar den genomsnittliga bredden av dikesrenen eller skyddsremsan.

8 §
Godkännande av ett över tre meter brett kantdike som en del av arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte

Ett över tre meter brett kantdike godkänns inte som en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte. Gränsen för basskiftet går längs gränsen mellan det över tre meter breda kantdiket och åkern, dvs. dikeskanten.

Den icke odlade dikesrenen, mätt från kanten av kantdiket till kanten av växtbeståndet på ett jordbruksskifte, får vara högst två meter bred för att den skall kunna godkännas som en del av arealen av ett odlat jordbruksskifte.

Undantag från 2 mom. utgör en dikesren eller en skyddsremsa som uppfyller villkoren för miljöstöd för jordbruket och som finns längs ett vattendrag eller ett kantdike som klassificerats som utfallsdike. Bredden av en sådan dikesren eller en sådan skyddsremsa mäts från dikeskanten till kanten av växtbeståndet på jordbruksskiftet invid dikesrenen eller skyddsremsan på ett sådant ställe där bredden av dikesrenen eller skyddsremsan motsvarar den genomsnittliga bredden av dikesrenen eller skyddsremsan.

Områden som är bredare än de icke odlade områden som avses i 2 och 3 mom. skall bilda ett separat jordbruksskifte.

9 §
Godkännande av ett tegdike som en del av arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte

Ett tegdike som utgör en del av traditionella jordbruks- och markanvändningsmetoder och den icke odlade dikesrenen kan, om de ligger inom eller på gränsen till ett jordbruksskifte, godkännas som en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte, om den sammanlagda bredden av diket och dikesrenen inte överskrider tre meter. Bredden av diket och dikesrenen mäts från ett sådant ställe där deras sammanlagda bredd motsvarar den genomsnittliga bredden.

Med tegdike avses ett dike som ligger inom ett basskifte och som i huvudsak endast avleder vatten som samlats på basskiftet.

10 §
Utelämnande av områden med träd och buskar

De områden av ett dike, en del av ett dike eller en icke odlad dikesren inom ett basskifte på vilka det växer träd eller buskar skall inte räknas till arealen av basskiftet. Då går basskiftets gräns längs den kant av trädbeståndet som ligger mot den odlade arealen.

På andra områden än dikesområden skall alla områden med träd och buskar åtskiljas från arealen av basskiftet.

11 §
Anmälningsnoggrannheten i fråga om arealen

Bas- och jordbruksskiftenas odlade och icke odlade arealer skall uppges i hektar med två decimalers noggrannhet.

12 §
Arealer som administrationen har godkänt

Sådana arealer enligt artikel 44.1 i tillämpningsförordningen som administrationen har godkänt är arealer som mätts med takymeter, GPS-utrustning eller med en motsvarande mätnoggrannhet vid en kontroll i det andra skedet som administrationen utfört.

Om mätresultat som avses i 1 mom. inte är tillgängliga, utgör de senast digitaliserade arealer som meddelats producenten före inlämnandet av stödansökan arealer som administrationen har godkänt.

Till den digitaliserade areal som avses i 2 mom. och som administrationen har godkänt hör digitaliseringsfel gällande gränslinjen för ett basskifte. Till den digitaliserade areal som administrationen har godkänt hör också permanent icke odlade områden innanför den digitaliserade gränslinjen för basskiftet, då den som ansöker om stöd har minskat permanent icke odlad areal från basskiftets areal även om den permanent icke odlade arealen konstateras vara större vid övervakningen. För att de permanent icke odlade områdena innanför den digitaliserade gränslinjen för basskiftet skall kunna godkännas förutsätts dock att den som ansöker om stöd vid behov har delat in jordbruksskiftena på ett korrekt sätt inom gränserna för mätnoggrannheten och att den permanent icke odlade areal som mäts vid övervakningen inte leder till förkastande av hela skiftet på grund av arealskillnaden enligt artikel 32―34 i tillämpningsförordningen, sådana de lyder ändrade genom kommissionens förordning EG nr 118/2004 samt artikel 35.

13 §
Kartbilaga

Till ansökan om stöd skall fogas en karta, om

1) producenten vill ändra på digitaliseringen av ett sådant basskifte som kommit i producentens ägo eller besittning efter föregående år,

2) basskiftets gränser har förändrats jämfört med den föregående digitaliserade basskifteskarta som har tillställts producenten,

3) stöd söks för ett nytt basskifte eller ett sådant basskifte som har odlats men som inte har digitaliserats tidigare, eller

4) driftscentrets läge har ändrats.

Av den karta som avses i 1 mom. skall framgå det aktuella basskiftet och alla dess gränser.

Som kartbilaga till ansökan om stöd godkänns en kopia i skala 1:5 000 av utskrivna digitaliserade basskifteskartor. Om en sådan kopia inte finns godkänns en kopia i skala 1:5 000 av ortokartor med gränselement och en kopia i skala 1:10 000 av grundkartor på vilka fastighetsgränserna utmärkts.

14 §
Inlämnande av ansökningar om stöd

Ansökan om stöd och utredningarna med bilagor skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om lägenheten saknar driftscentrum, skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där huvuddelen av lägenhetens åkrar är belägna.

En ansökan om stöd som har lämnats in per post anses ha lämnats in i tid om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad den sista ansökningsdagen och är riktad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

15 §
Ansökningar som lämnats in för sent

På stöd för jordbruksgrödor och därtill ansluten trädesersättning som utbetalats med stöd av en försenad stödansökan eller bilagan till stödansökan görs avdrag enligt vad som bestäms i artikel 13 i tillämpningsförordningen.

16 §
Återkallelse av hela stödansökan eller ett skifte i stödansökan

Hela stödansökan eller ett skifte eller en del av ett skifte kan återkallas så som framgår av artikel 14 i tillämpningsförordningen. Återkallelsen skall anmälas skriftligen till den myndighet som avses i 14 § innan de kontrollkontakter som avses i artikel 14.1 andra stycket i tillämpningsförordningen.

3 kap.

Överföring av besittningsrätt

17 §
Möjligheter att ändra på jordbruksskiften efter ansökningstiden

Det är möjligt att i stödansökan lägga till enskilda jordbruksskiften som ännu inte deklarerats i stödansökan och att göra ändringar avseende användningen eller stödordningen enligt artikel 8 i tillämpningsförordningen. Stöd för jordbruksgrödor kan betalas till någon annan än sökanden för ett enskilt jordbruksskifte, om utredningar om saken och blankett nummer 117 (anmälan om såningsarealer) samt ändringsblankett nummer 102C för basskifte senast den 15 juni inlämnas till den myndighet som avses i 14 §. Om Europeiska gemenskapens kommission av särskilda skäl beviljar undantag från den sista såningsdagen, skall blanketterna lämnas in senast den sista såningsdag som kommissionen har fastställt genom undantagsförordning i de områden som undantaget omfattar.

Gårdbruksenhet och sökande definieras vid tillämpningen av ändringsmöjligheten i enlighet med artikel 1.4 i administrationsförordningen.

18 §
Överföring av besittningen av en hel lägenhet

När besittningen av en hel lägenhet överförs enligt artikel 50 i tillämpningsförordningen efter att stödansökan har lämnats men före utbetalningen av stöd för jordbruksgrödor, skall stödet betalas till den som övertar gårdsbruket. Besittningen skall dock överföras senast den 31 augusti.

Utredningar om saken och blankett nummer 156 skall inlämnas till den myndighet som avses i 14 § senast den 11 september.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

19 §
Mätningsnoggrannheten i fråga om övervakningen

Vid övervakningen av stöd för jordbruksgrödor och trädesersättning samt vid bestämmandet av påföljderna av missbruk tillämpas kommissionens anvisningar och den mätningsnoggrannhet som används vid nationella lantmäteriförrättningar.

20 §
Övervakning av stöd för jordbruksgrödor

Stöd för jordbruksgrödor och trädesersättning övervakas på det sätt som anges i den förordning som jord- och skogsbruksministeriet utfärdar årligen och som gäller övervakning av arealbaserade stöd.

21 §
Minimibeloppet av stödet för jordbruksgrödor

Stöd för jordbruksgrödor beviljas inte om beloppet av stödet är 50 euro eller mindre.

22 §
Förvaring av dokument

Producenten skall förvara dokument som hänför sig till ansökan om stöd för jordbruksgrödor under en tid som omfattar minst det år då ansökan gjordes och tre kalenderår därefter.

23 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar i fråga om stöd för jordbruksgrödor och trädesersättning i anslutning därtill får sökas i den ordning som föreskrivs i 10 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

5 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

24 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 juni 2004.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 15 februari 2000 om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor (155/2000) jämte ändringar.

25 §
Övergångsbestämmelser

Hänvisningar i andra lagar eller förordningar till det jord- och skogsbruksministeriets beslut om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor, som upphävs genom denna förordning, anses avse hänvisningar till denna förordning.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 maj 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Arja-Leena Kirvesniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.