435/2004

Given i Helsingfors den 27 maj 2004

Statsrådets förordning om stöd för teknologisk forskning och utveckling

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001) och 7 c § lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988), sådant detta lagrum lyder i lag 689/2001:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs närmare om beviljande, utbetalning och användning i enlighet med statsbudgeten av det stöd som teknologiska utvecklingscentralen beviljar för teknologisk forskning och utveckling.

Teknologiska utvecklingcentralen kan inom ramen för statsbudgeten bevilja företag och andra sammanslutningar bidrag och lån på villkor för främmande eller eget kapital för teknologisk forskning och utveckling samt för utnyttjande av resultaten av dem på det sätt som föreskrivs i denna förordning.

På lån på villkor för eget kapital tillämpas de bestämmelser i denna förordning som gäller lån, utöver det som bestäms i lagen om aktiebolag (734/1978) och lagen om statens lånegivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988).

Denna förordning tillämpas inte på stöd som beviljas yrkeshögskolor, kommunala organisationer, företag som inte eftersträvar vinst eller andra motsvarande sammanslutningar.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) forskning och utveckling grundforskning, industriell forskning och utveckling innan varan introduceras på marknaden samt kombinationer av dessa,

2) grundforskning sådan fördjupning av vetenskaplig och teknisk kunskap som inte är knuten till industriella eller affärsmässiga mål,

3) industriell forskning sådan vetenskaplig eller teknisk forskning och sådana utredningar som syftar till att utveckla kunskap och kunnighet samt att utveckla färdigheter som kan användas för att utveckla nya produkter, tjänster eller tillverkningsprocesser eller för att markant förbättra befintliga sådana. Med industriell forskning jämställs också förutredningar som reder ut och förbereder förutsättningarna för forskning och utveckling,

4) utveckling innan varan introduceras på marknaden tillämpning av industriella forskningsresultat på nya, ändrade eller förbättrade varor, tjänster eller processer. I verksamheten kan ingå produktion av skisser, planer och dokumentation samt genomförande av en första prototyp som dock inte skall kunna användas i kommersiella syften. Verksamheten anses innehålla annan begreppslig definiering, planering och dokumentering av produkter, tjänster eller processer. I den anses också ingå inledande demonstrations- och försöksprojekt, provningar samt pilotproduktion av produkter, tjänster eller processer, under förutsättning att dessa inte kan omvandlas eller användas för industriell tillämpning eller i kommersiellt syfte. Verksamheten anses dock inte inbegripa rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, befintliga tjänster eller andra pågående verksamheter även om dessa ändringar kan innebära förbättringar,

5) kommersiellt syfte målet att producera omedelbar ekonomisk nytta vid utvecklingen innan varan introduceras på marknaden genom att sälja resultatet av en prototyp, ett demonstrationsprojekt eller en pilotproduktion till ett pris som är betydande jämfört med kostnaderna. Kommeriellt syfte anses inte inbegripa sporadiska inkomster som är små jämfört med kostnaderna och som anknyter till en prototyp, ett demonstrationsprojekt eller en pilotproduktion,

6) ett litet och ett medelstort företag ett sådant företag som uppfyller förutsättningarna enligt Europeiska gemenskapernas kommissions gällande rekommendation om definitionen av små och medelstora företag,

7) stöd bidrag eller stödeffekten av lån på villkor för eget eller främmande kapital eller det sammanlagda beloppet av dessa, vilka kan beviljas på basis av denna förordning,

8) stödintensitet stödmängden uttryckt i procent av de godtagbara kostnaderna för forskning och utveckling,

9) lån på villkor för eget kapital sådant kapitallån som avses i 5 kap. 1 § lagen om aktiebolag.

3 §
Den maximala stödintensiteten

Den maximala stödintensiteten i fråga om det stöd som skall beviljas för grundforskning och industriell forskning är 50 procent, om inte något annat följer av 4 §.

När i verksamheten utöver grundforskning och industriell forskning också ingår utveckling innan varan introduceras på marknaden, fastställs den maximala stödintensiteten för stödet utgående från den relativa andel som utvecklingen innan varan introduceras på marknaden utgör. När andelen ökar, sjunker stödet stegvis med fem procentenheter, så att när verksamheten helt och hållet består av utveckling innan introduktionen på marknaden, är den maximala stödintensiteten 25 procent, om inte något annat följer av 4 §.

4 §
Höjning av stödintensiteten

Stödintensiteten för det stöd som kan beviljas små och medelstora företag kan vara 10 procentenheter högre än den maximala intensitet som nämns i 3 §.

När forskning och utveckling genomförs på områden som Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt som tillämpningsområde för artikel 87.3 a eller 87.3 c i EG:s grundfördrag, kan stödintensiteten för det stöd som skall beviljas på de områden som avses i nämnda punkt a vara 10 procentenheter och på de områden som avses i nämnda punkt c 5 procentenheter högre än de maximala intensiteter som nämns i 3 §.

Stödintensiteten i det stöd som skall beviljas kan vara 10 procentenheter högre än de maximala intensiteter som nämns i 3 §, om

1) forskningen och utvecklingen innehåller samverkan, som förutsätter reellt samarbete mellan minst två oberoende parter varav den ena finns i Finland och den andra i en annan medlemsstat i Europeiska unionen. Samma regel kan också tillämpas på en samarbetsparter från ett land som har ingått ett samarbetsavtal om forskning och utveckling med Europeiska gemenskapen, eller

2) forskningen och utvecklingen innehåller reell betydande samverkan mellan företag och offentliga forskningsinrättningar.

Den sammanlagda effekten av de förhöjningar om vilka föreskrivs i denna paragraf får dock inte överskrida 15 procentenheter.

5 §
Stöd till stora företag

Stöd kan beviljas stora företag, om

1) projektet innehåller nätbildning mellan universitet, högskolor, forskningsinrättningar eller företag, vilka har färre än 250 anställda, för breddning av verkningarna av projektet,

2) projektet hör till ett teknologiprogram där flera företag, universitet, högskolor eller forskningsinrättningar är med,

3) projektet deltar i internationella program, projekt och nätbildningar för forskning och utveckling,

4) projektet huvudsakligen är grundforskning eller resultaten av projektet är offentliga eller görs vidsträckt tillgängliga för tredje part eller om

5) projektet huvudsakligen innehåller industriell forskning och i betydande grad ökar industribranschens know-how.

6 §
Bidragsmängden

Bidrag kan beviljas högst till en sådan mängd som den maximala stödintensiteten enligt 3 och 4 § medger.

7 §
Lånemängden och villkoren

Den maximala lånemängden är 60 procent av de godtagbara kostnaderna för forsknings- och utvecklingsarbetet. Maximimängden för lån som beviljas små och medelstora företag kan dock uppgå till 70 procent av de godtagbara kostnaderna för forsknings- och utvecklingsarbetet. Lån kan beviljas på villkor för eget kapital högst så mycket som stödintensiteten medger ökad med 15 procentenheter.

Lånetiden är högst tio år. Lån kan beviljas så att högst de fem första låneåren är amorteringsfria. Lånet återbetalas i årliga amorteringar. Om kapitalet eller räntan på ett lån som beviljats på villkor för eget kapital till följd av vad som föreskrivs i 5 kap. 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten lagen om aktiebolag är helt eller delvis oåterbetalda när lånetiden går ut, förlängs lånetiden tills lånet i sin helhet är återbetalt.

8 §
Låneräntan

Räntan på ett lån som har beviljats med villkor för främmande kapital är tre procentenheter lägre än gällande grundränta som har fastställts av finansministeriet, dock minst en procent.

Räntan på ett lån som har beviljats med villkor för eget kapital är två procentenheter högre än den låneränta som nämns i 1 mom.

9 §
Lånets stödeffekt

Lånets stödeffekt beräknas genom att det räntestöd som ingår i lånet diskonteras till värdet vid beviljningstidpunkten. Vid diskonteringen och beräkningen av lånets stödeffekt används differensen mellan lånets gällande effektiva ränta vid beviljningstidpunkten och den gällande referensränta som Europeiska gemenskapernas kommission definierar och publicerar för hela lånetiden. Om lånet inte innehåller betryggande säkerheter, skall referensräntan höjas med en riskpremie och härvid skall det som sägs i Europeiska gemenskapernas kommissions meddelande av den 9 september 1997 om metoden för fastställande av referens- och diskonteringsränta följas.

10 §
Den kumulativa maximimängden av bidrag och lån

Om andra lån eller bidrag av statens, kommunernas eller andra offentliga finansiärers eller Europeiska gemenskapernas kommissions medel eller sådana lån av kreditinstitut för vilka staten betalar räntestöd har beviljats för forskning och utveckling, får den totala stödintensiteten av dessa och de bidrag och lån som beviljats utgående från denna förordning inte överskrida den maximala stödintensitet som fastställs i 3 och 4 §.

Utöver det bidrag och lån som föreskrivs i denna förordning får företagen beviljas stöd av mindre betydelse, som har definierats i Europeiska gemenskapernas kommissions förordning (EG) nr 69/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse.

11 §
Penningtrafiken gällande lån

Lånet betalas ut på uppdrag av teknologiska utvecklingscentralen av statskontoret, som också sköter uppgifter med anknytning till återkrav av lånet.Nr 435

12 §
Avstående från återkrav av lån

Ifall ett projekt misslyckas tekniskt eller ekonomiskt, kan lånetiden förlängas till högst tio år. De amorteringsfria åren kan vara högst fem. Lånet kan också helt eller delvis omvandlas till ett lån på villkor för eget kapital.

Om forsknings- och utvecklingsarbetet har misslyckats tekniskt och inte i betydande grad medför utnyttjningsbara resultat, kan teknologiska utvecklingscentralen i undantagsfall helt eller delvis avstå från att återkräva det obetalda kapitalet och räntorna för lånet.

Om forsknings- och utvecklingsarbetet lyckas tekniskt men inte leder till ett resultat som är ekonomiskt utnyttjningsbart i form av en lönsam affärsverksamhet, kan teknologiska utvecklingscentralen i undantagsfall avstå från att återkräva lånet inom ramen för den maximala stödintensitet som fastställs utgående från 3 och 4 §.

13 §
Kostnader som kan godkännas för forsknings- och utvecklingsarbete

Som kostnader för forsknings- och utvecklingsarbetet kan godkännas

1) personalkostnader,

2) övriga direkta kostnader som genomförandet av forsknings- och utvecklingsarbetet har förorsakat, såsom material-, förnödenhets-, apparatur-, adb-, patenterings- och resekostnader, kostnader för tjänster av utomstående, kostnader för anskaffning av tekniskt kunnande och patent, kostnader i anslutning till redovisning av projektet samt övriga av teknologiska utvecklingscentralen godkända, direkta kostnader som följer av att projektet genomförs samt

3) omkostnader som följer av genomförandet av forsknings- och utvecklingsarbetet.

Om stödtagaren är skyldig att betala mervärdesskatt, är den mervärdesskatt som ingår i de kostnader som nämns i 1 mom. inte en godtagbar kostnad.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2004 och gäller t.o.m. den 31 augusti 2008.

15 §
Övergångsbestämmelse

På beslut som fattats innan denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid beslutstidpunkten.

Helsingfors den 27 maj 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Äldre regeringssekreterare
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.