433/2004

Given i Helsingfors den 27 maj 2004

Statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 41 § språklagen av den 6 juni 2003 (423/2003):

1 kap.

Delegationen för språkärenden

1 §
Tillsättning och mandatperiod

För att följa verkställigheten och tillämpningen av språklagen (423/2003) och den lagstiftning som har samband med den samt för uppföljning av utvecklingen av språkförhållandena finns i anslutning till justitieministeriet en delegation för språkärenden. Delegationen tillsätts av statsrådet för fyra år i sänder.

2 §
Uppgifter

Delegationen skall

1) bistå justitieministeriet vid uppföljningen av verkställigheten och tillämpningen av språklagen och den lagstiftning som har samband med den,

2) bereda förslag till åtgärder för främjande av användningen av nationalspråken och deras ställning,

3) bistå justitieministeriet vid beredningen av den berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen som statsrådet skall lämna till riksdagen varje valperiod,

4) bereda rekommendationer till myndigheterna om ordnande av information och utbildning om språklagen och lagstiftning som har samband med den, samt

5) på uppdrag av justitieministeriet ge utlåtanden till myndigheter och andra sammanslutningar i frågor som gäller språklagstiftningen.

Delegationen kan även

1) delta i uppföljningen av lagstiftning som gäller andra språk än nationalspråken och som sakkunnigorgan bistå beredningen av lagstiftning som gäller andra språk,

2) följa den internationella utvecklingen och det internationella samarbetet i syfte att utveckla språkförhållandena och de språkliga rättigheterna i landet, samt

3) självmant bereda rekommendationer till justitieministeriets förfogande i ärenden som hänför sig till språklagstiftningen och dess tillämpning samt ta initiativ till åtgärder som främjar de språkliga rättigheterna och förverkligar språklig jämlikhet.

3 §
Sammansättning

Delegationen har en ordförande samt en vice ordförande och högst tolv andra medlemmar. Var och en har en personlig suppleant.

I delegationen skall åtminstone juridisk expertis samt sakkunskap inom social- och hälsovården, undervisnings- och bildningsväsendet, utlännings- och invandrarärenden och kommunalförvaltningen samt språkvården eller språkforskningen vara företrädd.

4 §
Beslutförhet

Delegationen är beslutför när mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Om avvikande mening förekommer vid beslutsfattandet avgörs frågan med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör den åsikt som ordföranden biträtt.

5 §
Arbetsordning

Justitieministeriet fastställer delegationens arbetsordning utifrån dess förslag.

I arbetsordningen föreskrivs om arbetsutskott, sektioner och arbetsgrupper som delegationen tillsätter samt om sakkunniga som delegationen utnämner.

6 §
Sekretariat

Delegationen har ett sekretariat, som består av en generalsekreterare och ett behövligt antal sekreterare. Justitieministeriet förordnar eller kallar generalsekreteraren och sekreterarna.

7 §
Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Delegationen gör årligen upp en verksamhetsplan och en berättelse över sin verksamhet och lägger fram dessa för justitieministeriet för godkännande.

8 §
Arvoden

Till delegationens ordförande, vice ordförande, medlemmar och sakkunniga samt till sekreterarna betalas arvode och ersättning för resekostnader enligt grunder som fastställs av justitieministeriet.

2 kap.

Berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen

9 §
Avgivande av berättelsen

Statsrådet skall senast under det tredje riksmötet under varje valperiod som ett komplement till berättelsen om regeringens åtgärder lämna riksdagen en i 37 § språklagen avsedd berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen.

10 §
Berättelsens innehåll

I berättelsen behandlas utöver finska och svenska åtminstone samiska, romani och teckenspråk, samt enligt behov landets språkförhållanden i övrigt.

I berättelsen behandlas tillämpningen av språklagstiftningen, hur de språkliga rättigheterna har förverkligats, språkförhållandena i landet och finskans och svenskans utveckling. I berättelsen ingår också ett sammandrag av erfarenheterna av tillämpningen av språklagstiftningen under uppföljningsperioden och ett sammandrag av hur språkförhållandena i landet har utvecklats.

I berättelsen kan statsrådet ta in förslag om tillämpningen av språklagstiftningen och hur de språkliga rättigheterna kan tillgodoses eller förslag om hur språklagstiftningen kan utvecklas.

3 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

12 §
Övergångsbestämmelse

Utan hinder av vad som bestäms i 1 § tillsätter statsrådet första gången delegationen för språkärenden för en mandatperiod som börjar den 15 juni 2004 och slutar den 31 december 2007.

Helsingfors den 27 maj 2004

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Paulina Tallroth

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.