426/2004

Given i Helsingfors den 19 maj 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i statsrådets beslut av den 23 juni 1994 om säkerheten vid byggnadsarbeten (629/1994) 38 a och 45 §, av dem 38 a § sådan den lyder i statsrådets beslut 427/1999,

ändras 2, 4, 5, 7, 8, 10 §, 12 § 4 mom. 16-18, 20 §, 21 § 3 mom., 22 §, rubriken av 6 kap., 24, 25, 28 §, och 38-42 § och mellanrubriken före 38 §, samt

fogas till beslutet nya 3 a, 16 a, 23 a, 25 a, 25 b och 25 c § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) gemensam byggarbetsplats en arbetsplats där samtidigt eller efter varandra flera än en arbetsgivare eller egenföretagare som arbetar mot ersättning är verksamma,

2) byggherre en person eller organisation, som inleder ett byggprojekt eller någon annan som leder eller övervakar byggprojektet,

3) den som i huvudsak genomför byggprojektet av byggherrens sida utvald vald huvudentreprenör eller en arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten eller, om en sådan inte finns, byggherren själv, samt

4) egenföretagare en person som på basis av ett entreprenadavtal, underentreprenadavtal, leveransavtal eller avtal som avser någon annan sådan arbetsprestation, dock inte arbetsavtal, utför arbete och inte har arbetstagare i sin tjänst på arbetsplatsen.

3 a §
Fördelning av allmänna skyldigheter

Arbetsgivaren är skyldig att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i byggarbetet.

Byggherren skall för en gemensam byggarbetsplats utse den som i huvudsak genomför byggprojektet då byggprojektet kräver särskild sakkunskap i fråga om samordningen av olika funktioner, den allmänna planeringen av arbetsplatsen och genomförandet av den allmänna säkerheten på arbetsplatsen. Då någon som i huvudsak skall genomföra byggprojektet inte har utsetts för en gemensam byggarbetsplats, ansvarar byggherren även för de skyldigheter som den som i huvudsak genomför byggprojekt har.

Byggherren skall se till att den som han har utsett att i huvudsak genomföra byggprojektet har sakkunskap och faktiska befogenheter att sörja för de skyldigheter som avses i 51 § arbetarskyddslagen (738/2002).

På en gemensam byggarbetsplats skall samtidigt eller efter varandra utförda olika byggherreuppgifter samordnas i samarbete så att arbetarskyddsskyldigheterna fullgörs på hela byggarbetsplatsen. Åtgärder som förorsakas av denna samordning skall genomföra av byggherren eller den som i huvudsak genomför byggprojektet såsom stadgas i 51 § och 52 § arbetarskyddslagen.

Om projekterarens skyldigheter föreskrivs särskilt.

4 §
Beaktande av säkerheten vid planeringen av byggprojektet

Vid projekteringen av ett byggprojekt skall byggherren se till att utförandet av byggnadsarbetet beaktas i den arkitektoniska och byggnadstekniska planeringen och planeringen av tekniska system samt vid planering som ansluter sig till arrangemangen vid genomförandet av byggprojektet, så att arbetet kan utföras säkert och utan att arbetstagarnas hälsa äventyras.

Byggherren skall se till att verksamhetens art, arbetsplatsens storlek samt förebyggandet av olägenheter och risker i anslutning till arbetena och arbetsmomenten beaktas också vid planeringen av arbetenas och arbetsmomentens tidsordning och varaktighet samt samordningen av dessa.

5 §
Beaktande av säkerheten vid projekteringen av byggarbetet

Byggherren skall med beaktande av hur krävande byggprojektet är uppgöra ett säkerhetsdokument för planeringen och beredningen av byggnadsarbetet, i vilket skall

1) utredas och anges de olägenheter och risker som föranleds av byggprojektets egenskaper, förhållanden och art samt uppgifter om säkerheten i arbetet och arbetshälsan i anslutning till genomförandet av byggprojektet; härvid skall också de olägenheter och risker som gäller i bilaga 2 avsedda arbeten utredas och identifieras,

2) utredas och meddelas föreskrifter om rutiner, vilka byggherren förutsätter att byggprojektets olika parter skall följa vid utövandet av sin verksamhet när det gäller säkerheten i arbetet och arbetshälsan, samt

3) beaktas industriell eller annan därmed jämförbar verksamhet som hänför sig till arbetsplatsen.

Vid projekteringen av ett byggprojekt som skall genomföras i form av separata entreprenader, skall byggherren skriftligen utarbeta bestämmelser för samordnandet av de olika entreprenörernas arbeten och de olika arbetsmomenten för att på så sätt garantera säkerheten för arbetstagarna och andra som arbetar på arbetsplatsen.

Förändringar skall utredas och föreslås i den säkerhetsdokumentation som anges i 1 mom. och uppgifterna skall även i övrigt hållas uppdaterade.

Byggherren skall försäkra sig om att den i 1 mom. avsedda säkerhetsdokumentationen vidarebefordras till planerarna och den som i huvudsak genomför byggprojektet samt att dokumentationen, planer och de säkerhetsåtgärder som beror på dem behandlas gemensamt innan byggnadsarbetet börjar.

Om byggherren inte har tillräcklig sakkunskap att sörja för planeringen, för utarbetandet av säkerhetsdokumentation eller för utarbetande och genomförande av reglerna för samordning, skall han anlita utomstående sakkunniga. Härvid skall byggherren försäkra sig om att den sakkunnige har tillräcklig kompetens och andra förutsättningar för att utföra uppdraget på ett korrekt sätt.

7 §
Säkerhetsplaneringen av byggarbetena

Den som i huvudsak genomför byggprojektet skall innan byggnadsarbetet påbörjas planera utförandet av och tidpunkten för de olika arbetena och arbetsmomenten så att de kan utföras säkert och utan fara för dem som arbetar på arbetsplatsen eller för någon annan som berörs av arbetet. Härvid skall den som i huvudsak genomför byggprojekt tillräckligt systematiskt utreda och identifiera sådana allmänna olägenheter och risker av byggarbetet som föranleds av arbetsuppgifterna, arbetsmiljön och arbetsförhållandena och undanröja dem på ändamålsenligt sätt samt, när olägenheterna och riskerna inte kan undanröjas, bedöma deras betydelse för säkerheten och hälsan för arbetstagare och andra personer som berörs av arbetet.

De särskilda säkerhetsåtgärder som avser sådana arbeten som medför risker för arbetstagarnas säkerhet och hälsa enligt bilaga 2 skall också beaktas vid planeringen.

Utöver den planering som nämns i 1 och 2 mom. skall uppmärksamhet fästas vid åtminstone

1) arrangemangen på arbetsplatsen i olika skeden,

2) sprängnings-, brytnings- och schaktningsarbeten,

3) jordgrundens bärighet och stödkonstruktioner för schakt,

4) elektrifieringen och belysningen under byggnadstiden,

5) trafiken och förbindelselederna på arbetsplatsen,

6) arbetsmetoderna,

7) användningen av maskiner och anordningar,

8) lyftarbeten och flyttningar,

9) åtgärder som avser skydd mot fall,

10) arbets- och stödställningsarbeten,

11) monteringen av element, formar och andra stora konstruktioner,

12) rivningsarbeten.

Planer skall till sina centrala delar upprättas i skriftlig eller någon annan verifierbar form. Planer skall ses över när förhållandena ändras och även i övrigt uppdateras.

8 §
Planeringen av användningen av byggarbetsplatsområdet

Den som i huvudsak genomför byggprojektet skall planera användningen av byggarbetsplatsområdet. Härvid skall den som i huvudsak genomför byggprojekt tillräckligt systematiskt utreda och identifiera sådana allmänna olägenheter och risker på byggarbetsplatsen som föranleds av organiseringen, förverkligandet och användningen av byggarbetsplatsen och undanröja dem på ändamålsenligt sätt samt, när olägenheterna och riskerna inte kan undanröjas, bedöma deras betydelse för säkerheten och hälsan för arbetstagare och andra personer som berörs av arbetet.

Vid planering av användningen av byggarbetsplatsområdet skall särskilt beakta bl.a. följande punkter:

1) kontors-, personal- och lagerutrymmenas antal och läge,

2) placeringen av maskiner och anordningar,

3) placeringen av schakt- och fyllnadsmassor,

4) placeringen av lastnings-, lossnings- och lagerplatser för byggvaror och byggnadsmaterial,

5) trafiken på arbetsplatsen samt dess och den allmänna trafikens anslutningar,

6) förbindelse-, infarts- och transportleder samt deras underhåll,

7) ordningen och snyggheten på arbetsplatsen,

8) insamling, förvaring, bortförande och förstörande av avfall, samt

9) brandvärn,

så att risk för olycksfall och ohälsa samt brandfara blir så små som möjligt på arbetsplatsen.

De centrala punkterna i den planering som gäller användningen av byggarbetsplatsområdet skall presenteras i en byggplatsplan, vid behov skilt för varje byggnadsskede. Planer skall ses över när förhållandena ändras och även i övrigt uppdateras.

10 §
Utförandet av byggarbetet

Den som i huvudsak genomför byggprojektet skall se till att följande skyldigheter fullgörs:

1) verkställandet och uppföljningen av de åtgärder som föranleds av den planering som fordras enligt 7 och 8 §,

2) de planer som avses i 7 och 8 § hålls uppdaterade utgående från de uppgifter som arbetsgivarna och egenföretagarna lämnar på en gemensam byggarbetsplats,

3) arbetsgivarnas och egenföretagarnas uppgiftsfördelning och samarbete vid förebyggandet av risker för arbetstagarnas säkerhet och hälsa och vid informeringen om eventuella faror,

4) byggherren vid behov informeras om förändringar beträffande arbetena, arbetsmomenten och förhållandena, om arbetet inte kan utföras enligt byggherrens planer, samt

5) förebyggande åtgärder med tanke på olägenheter och risker vid genomförandet av tekniska planer och planer som hänför sig till åtgärder för genomförandet när det gäller samtidigt eller efter varandra utförda arbeten och arbetsmoment samt tidsordningen, varaktigheten och sättet för genomförandet i fråga om dessa beaktas.

Arbetsgivaren och egenföretagaren skall iaktta de säkerhetsföreskrifter gällande den gemensamma byggarbetsplatsen som den som i huvudsak genomför byggprojektet har meddelat. Den som i huvudsak genomför byggprojektet, arbetsgivaren och egenföretagaren skall var och en för sig och gemensamt sörja för att information som inverkar på säkerheten ges och för informationsutbytet på den gemensamma byggarbetsplatsen.

Den som i huvudsak genomför byggprojektet skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att han har kännedom om arbetstagare och egenföretagare som arbetar på byggarbetsplatsen samt nödvändiga kunskaper om introduktionen i arbete. Arbetsgivarna skall om sina arbetstagare och egenföretagare för sin egen del ge nödvändig information om arbetandet till den som i huvudsak genomför byggprojektet.

Arbetsgivarna skall i enlighet med de föreskrifter som den som i huvudsak genomför byggprojektet meddelat ge sistnämnda nödvändig information om de besiktningar som avses i 11―15 §.

12 §
Idrifttagningsbesiktning

Utöver vad som bestäms om besiktning av kranar i statsrådets beslut (856/1998) om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete skall lyftanordningar och lyfthjälpredskap besiktas på arbetsplatsen innan de tas i bruk.

16 §
Anordnandet av intern trafik samt lossnings-, lastnings- och lagringsplatser

Trafikarrangemangen, såsom körvägar, förbindelseleder och andra trafikplatser, skall ordnas enligt den plan för användningen av byggarbetsplatsområdet som avses i 8 §.

Körvägar samt lossnings-, lastnings- och lagringsplatser skall anläggas så att de klarar de påfrestningar som trafiken och lyftkranarna innebär. Körvägar skall anläggas så, att de inte i onödan korsar arbetsplatsens förbindelseleder. Begränsningar i fråga om trafiken skall anges med trafikmärken.

Lossnings-, lastnings- och lagringsplatserna för byggvaror skall placeras så att element, formar och byggvaror inte lyfts över arbetstagarna.

Vid behov skall i omedelbar närhet av körvägar som är avsedda för fordonstrafik anläggas särskilda gångvägar.

Förbindelseleder som är avsedda för gående och för godstrafik skall dimensioneras efter antalet användare och verksamhetens art. Körvägar avsedda för fordonstrafik skall anläggas så, att sikten är tillräcklig.

Vid arbete bland allmän trafik, såsom på gatu- och vägområde, bör det sörjas för att varje arbetsplats observeras bland annat med hjälp av manövrering av trafik, trafikmärken, säkerhetsanordningar och belysning.

16 a §
Belysning

På byggarbetsplatsen och i synnerhet vid förbindelseleder skall finnas tillräcklig och lämplig såväl allmän som lokal belysning. Bländning samt stora och plötsliga variationer i belysningen skall undvikas. Belysningen skall installeras så att den inte utgör någon risk för arbetstagarnas säkerhet.

På arbetsobjekt där arbetstagarna är speciellt utsatta för fara om den allmänna belysningen råkar i olag, skall det sörjas för tillräcklig reservbelysning.

I sådana jord- och vattenbyggarbeten, där anordnande av annan belysning inte skäligen kan fordras, såsom vid stenbrytning i tunnel, samt i andra motsvarande arbeten, får utan hinder av 1 mom. användas arbetsmaskinens egen belysningsanordning eller en belysningsanordning som arbetstagaren medför.

17 §
Fara för brand och explosion

Byggarbetsplatsen och byggarbetet skall ordnas så att brandrisken är så liten som möjligt. Avfall och andra för arbetet onödiga byggnadsmaterial och ämnen som kan antändas skall avlägsnas.

På byggarbetsplatsen skall finnas ändamålsenlig brandsläcknings- och brandalarmsutrustning samt säkerhetsskyltar. Vid behov skall på byggarbetsplatsen finnas branddetektorer. Primärsläckningsutrustningen skall vara lätt att ta i bruk. Den ansvariga person som avses i 9 § skall se till att det på arbetsplatsen finns ett tillräckligt antal personer som är förtrogna med primärsläckning.

Vid bedömningen av behovet av och tillgången på brandsläcknings- och brandalarmsutrustning samt branddetektorer skall de farorna och deras betydelse bedömas på det sätt som avses i 10 § arbetarskyddslagen.

Vid hantering och förvaring av sådana ämnen som utvecklar gas eller damm som antänds explosivt skall försorg särskilt dras om tillräckliga skyddsåtgärder, såsom ventilation och förbud mot att handskas med eld, eller på annat sätt fortgående ses till att faran för brand eller explosion blir så liten som möjligt.

Förfarandet för att varna arbetstagare om brand skall vara ordnat så att larmet tydligt kan uppfattas i riskområden och så att det samtidigt kan konstateras vem larmsignalen gäller.

Arbetstagarna skall meddelas behövliga skyddsanvisningar angående hanteringen av eld, utförande av brandfarligt arbete, hanteringen och förvaringen av eldfarliga eller explosiva ämnen, nödanmälan, alarmering av brand- och räddningsväsendet, stängning av branddörrar och snabbt utrymmande vid behov samt angående andra åtgärder som med tanke på brand eller då brand inträffar skall beaktas med hänsyn till förhållandena på byggarbetsplatsen.

18 §
Utrymnings- och räddningsvägar

I händelse av fara skall arbetstagarna snabbt och så säkert som möjligt kunna utrymma alla arbetsställen. Utrymnings- och räddningsvägarna skall hållas fria från hinder och de skall så direkt som möjligt leda till ett säkert område. Dörrarna till utgångar och till vägarna till dem skall vara lätta att öppna i nödsituationer.

De utgångar och vägar till dem som används i nödsituationer skall vid behov förses med ändamålsenliga skyltar.

20 §
Arbetshygieniska olägenheter

Maskiner och anordningar som används i byggnadsarbete skall vara sådana att den fara och olägenhet som de åstadkommer genom buller eller andra fysikaliska faktorer är så liten som möjligt. Arbetstagarna skall skyddas mot kemiska och fysikaliska faror och olägenheter genom åtgärder som i första hand inriktar sig på maskiner, arbetsredskap, arbetsmetoder och arbetsmiljö.

Innan arbete i brunnar, tunnlar, cisterner eller därmed jämförbara utrymmen påbörjas skall man försäkra sig om att luften innehåller tillräckligt med syre och att den inte är förorenad i sådan mån att den kan skada arbetstagarna. Luftens halt av syre och föroreningar skall vid behov mätas. Arbetsutrymmet skall vid behov ventileras.

Vid förebyggande av faror som förorsakas av kemiska faktorer samt vid dammbekämpning skall tillräckligt effektiva lokala anordningar för bortförande användas. Vid behov skall arbetsutrymmena indelas i sektioner och ventilationssystem och utrustning som åstadkommer tryckskillnad användas. Om maskinella lokala anordningar för bortförande används, skall de hållas i funktionsdugligt skick. Anordningarna skall fungera så att de inte medför olägenhet eller fara för arbetstagarnas säkerhet eller hälsa. När det är nödvändigt för arbetstagarnas säkerhet och hälsa skall de lokala anordningarna för bortförande förses med ett kontrollsystem som larmar vid eventuella funktionsstörningar.

21 §
Behovet av personlig skyddsutrustning i byggarbete

Vid användning av säkerhetsbälte av lyftseletyp med lina skall användas en säkerhetslina med automatisk lininställning, om linans längd ständigt måste regleras.


22 §
Första hjälpen och räddningsutrustning

Vid byggnadsarbeten skall det finnas nödvändig utrustning för första hjälpen och ett nödvändigt antal personer som är förtrogna med första hjälpen. Utrymmet för första hjälp skall vara beläget så att det vid behov är lättillgängligt för bårtransporter.

Med tanke på olycks- eller sjukdomsfall skall man se till att utrustningen för första hjälpen är tillräcklig och ändamålsenlig och att förvaringsplatsen för den är i tillräckligt gott skick, samt följa upp ändamålsenligheten. Förvaringsplatserna skall förses med skyltar enligt statsrådets beslut om säkerhetsmärkning och signaler för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och om användningen av dessa (976/1994).

När arbetsförhållandena kräver det skall arbetsplatsen utrustas med nödvändiga larmanordningar samt livräddnings- och räddningsutrustning. På en arbetsplats där det föreligger livsfara eller fara för hälsan om någon hamnar i vattnet skall räddningsutrustning alltid finnas tillgänglig på ett lämpligt ställe. Arbetstagarna skall ges nödvändiga anvisningar om hur de anordningar och den utrustning skall användas samt nödvändiga anvisningar i händelse av brand, fara för drunkning eller någon annan fara.

I arbete där risken för olycksfall är extra stor skall arbetstagaren för att säkra att han snabbt får första hjälpen vara inom syn- eller hörhåll med en annan person antingen fortlöpande eller regelbundet med korta intervaller. Kontakten kan också ordnas med hjälp av kommunikationsanordningar.

Vid anordnandet av beredskap för första hjälpen bör beaktas de krav i fråga om första hjälpen vilka har klarlagts i en arbetsplatsutredning inom företagshälsovården.

23 a §
Bostadsutrymmen

I fråga om sanitära krav på bostadsutrymmen som arbetsgivaren eventuellt reserverar för arbetstagarna på arbetsplatsen eller i dess närhet bestäms särskilt.

6 kap.

Arbetsplattformar, förbindelseleder och ställningar

24 §
Arbetsplattformar

Vid byggarbeten skall väljas sådana arbetsplattformar som är så ändamålsenliga som möjligt i arbetet i fråga och under de förhållanden som råder och som lämpar sig för att säkerställa och upprätthålla säkerheten.

Dimensioneringen av arbetsplattformarna skall motsvara arbetets art och de påfrestningar som den utsätts för samt möjliggöra trygg förflyttning.

En arbetsplattform skall vara tillräckligt bred för det avsedda arbetet. I fråga om arbetsplattformens bredd skall även placeringen och transporten av samt egenskaperna hos varor beaktas.

Nödvändiga säkerhetsåtgärder skall vidtas så att väderleksförhållandena inte äventyrar arbetstagarnas säkerhet då dessa arbetar på arbetsplattformar. Då risker i arbetet som beror på väderleksförhållandena utreds enligt 10 § arbetarskyddslagen och deras betydelse bedöms måste i synnerhet stor vindstyrka, snöfall eller regn som försvårar arbetet samt arbetsunderlagets tillfrysning beaktas.

25 §
Förbindelseleder

På alla arbetsställen skall ordnas ett tillräckligt antal säkra, ändamålsenliga, lättillgängliga och lämpliga förbindelseleder som vid behov skall märkas ut tydligt. Förbindelseleder, golv, trappor, gångar och motsvarande utrymmen skall hållas i sådant skick att risken för att arbetstagarna skall halka, snava eller falla är så liten som möjligt.

Till varje arbetsplats skall tryggt tillträde ordnas bland annat med beaktande av hur ofta den används, dess höjd och hur länge den används.

Trappor och förbindelseleder skall vara minst 0,6 meter breda. Landgångar skall vara minst 1,0 meter breda. Om stegar används skall användningen av dem planeras på ett ändamålsenligt sätt. Anliggande stegar får inte användas som arbetsunderlag. Anliggande stegar får användas endast som tillfälliga förbindelseleder, för fastsättning och löstagning av lyfthjälpredskap samt för andra motsvarande kortvariga arbeten av engångsnatur. Anliggande stegar får vara högst 6 meter långa.

Järn, bultar och övriga föremål som skjuter ut ur konstruktioner och som kan medföra risk för olycksfall skall kapas, täckas eller böjas.

Genomskinliga dörrar, väggar eller motsvarande konstruktioner skall förses med en ändamålsenlig märkning som gör det lättare att upptäcka dem.

25 a §
Arbetsställningar

För arbetstagarna skall anordnas behövliga arbets- och skyddsställningar vid alla arbeten som annars inte kan utföras på ett säkert sätt.

Ställningarna skall planeras och byggas så att de är tillräckligt hållfasta, avsträvade och stabila i alla skeden av uppmonteringen och nedmonteringen samt vid användningen av dem. Ställningarna skall ha sådant underlag att menliga sättningar och förskjutningar inte uppstår. Ställningarna skall ha ändamålsenliga och säkra arbetsplattformar och tillträdesleder.

Tillräcklig hållfasthet hos ställningarna konstateras utgående från helhets- eller dellösningar i standarder, bruksanvisningar för elementställningar eller övriga motsvarande dokument. Om sådana helhets- eller dellösningar inte används, skall en sakkunnig ges i uppdrag att göra hållfasthetsberäkningar och ritningar för ställningarna och för förbindelseledernas konstruktioner. Ställningarna och de till dem hörande anordningarna skall monteras och användas i enlighet med planerna.

Ställningarnas högsta tillåtna last skall på ett lämpligt sätt, t.ex. med en skylt eller bricka, meddelas dem som använder ställningarna.

25 b §
Montering, nedmontering och ändring av ställning

En ställning får monteras, nedmonteras och ändras under ledning av en kompetent person endast av en arbetstagare som för det arbete som skall utföras och de särskilda risker detta kan medföra har fått sådan särskild handledning och sådana anvisningar som skall omfatta åtminstone

1) kunskaper i montering, nedmontering och ändring av ställningar i enlighet med planen,

2) säkerhet vid montering, nedmontering eller ändring av ställningen,

3) åtgärder i syfte att förebygga risken för fall för personer eller föremål,

4) säkerhetsåtgärder när väderförhållandena förändras på ett sätt som försämrar säkerheten vid ställningarna,

5) tillåten belastning,

6) övriga eventuella risker i anslutning till montering, nedmontering eller ändring av ställningen.

Den person som leder arbetet och de arbetstagare som utför arbetet skall ha till sitt förfogande tillverkarens eller importörens anvisningar och vid behov konstruktionsplan och användningsplan om vilka särskilt föreskrivs i social- och hälsovårdsministeriets beslut om användning av arbetsställningar och skyddskonstruktioner vid byggnadsarbeten (156/1998).

Då en ställning eller del därav monteras, nedmonteras eller ändras skall detta utmärkas med förbuds- och varningsskyltar, och tillträde till det farliga området skall förhindras med hjälp av lämpliga hinder.

25 c §
Fallskyddskonstruktioner och fallskyddsanordningar

Fallskyddskonstruktioner och fallskyddsanordningar, såsom skyddsräcken, skall i fråga om sin skyddande verkan vara så enhetliga som möjligt.

Om arbetet förutsätter att en allmänt verkande fallskyddskonstruktion eller fallskyddsanordning tillfälligt avlägsnas, bör andra kompenserande säkerhetsåtgärder vidtas. Arbetet får inte utföras förrän dessa åtgärder har vidtagits. En allmänt verkande skyddskonstruktion eller skyddsanordning som förhindrar fall skall placeras på plats genast efter att arbetet har upphört eller avbrutits.

28 §
Särskilda bestämmelser för användning av lina vid förflyttning och i arbete

I byggarbetet skall som arbetsplattformar och förbindelseleder användas fasta arbetsplattformar, ställningar, personlyftsanordningar, maskinella lyfta arbetsplattformar eller andra liknande arbetsplattformar. Användning av lina är inte tillåtet vid förflyttning och i arbete i det vanliga byggarbetet. Endast vid avvikande förhållanden är användning av lina tillåten vid förflyttning och i arbete då det inte är möjligt att använda de ovan nämnda andra säkrare arbetsplattformar och då utredning och bedömning av riskerna visar att arbetet kan utföras säkert. Riskbedömningen skall göras skriftligt och den skall delges den som i huvudsak genomför byggprojektet.

För användning av lina vid förflyttning och i arbete skall upprättas en särskild plan i skriftlig form med beaktande åtminstone av följande krav som skall uppfyllas också i arbetet:

1) systemet skall omfatta minst två separat fästade linor, av vilka den ena används för tillträde, nedstigning och stöd (arbetslina) och den andra för säkerhet (säkerhetslina),

2) arbetstagarna skall ha ändamålsenliga selar, som de måste använda, och de skall med hjälp av selarna vara kopplade till säkerhetslinan,

3) arbetslinan skall vara försedd med säkerhetsmekanismer för tillträde och nedstigning samt en mekanism för automatisk låsning så att det kan förhindras att arbetstagaren faller även då han förlorar kontrollen över sina rörelser; säkerhetslinan skall vara utrustad med en rörlig anordning som förhindrar fall och som följer med då arbetstagaren flyttar på sig,

4) de verktyg och annan utrustning som en arbetstagare använder skall vara säkrade vid arbetstagarens säkerhetssele eller arbetssits eller på något annat lämpligt sätt,

5) genomförandet enligt arbetsplaner skall kontrolleras; arbetet skall planeras och övervakas på ett korrekt sätt så att arbetstagaren omedelbart kan räddas i en nödsituation,

6) arbetstagaren skall ges lämplig specialhandledning och anvisningar för det arbete som skall utföras, särskilt i räddningsmetoder; därtill kunnandet vad gäller anvisningar och skriftliga planer skall kontrolleras, samt

7) kommunikationen mellan olika personer skall ordnas på lämpligt sätt.

Arbete får utföras endast av en arbetstagare som är kompetent och som med avseende på sina personliga förutsättningar lämpar sig för arbetet eller av en annan arbetstagare som står under en sådan arbetstagares direkta övervakning.

Arbetsgivaren skall med lämpliga medel övervaka funktionsdugligheten hos den arbetsutrustning som används.

B. Elementbyggande och formarbeten
38 §
Elementbyggande

Bestämmelser om arbetssäkerheten vid elementbyggande finns i statsrådets förordning om arbetssäkerheten vid elementbyggande (578/2003).

39 §
Formarbeten

De olika skedena av formarbetet skall planeras när man använder formar som på grund av sin vikt eller storlek förutsätter att en lyftanordning används. Planen skall redogöra åtminstone för de säkerhetsåtgärder som hänför sig till hanteringen, lagringen och lyft av formar, stöttandet av formar och stabiliteten under arbetets gång samt förebyggandet av risken för fall. Formarnas vikt och lyftfästen skall markeras tydligt. Vid planen skall beaktas tillverkarens eller importörens anvisningar för formen.

Vid monteringen av höga formar och stödställningar skall man planera fallskyddet samt sörja för fallskyddsåtgärder och trygga uppfarter och förbindelseleder.

40 §
Arbetstagarnas yrkesskicklighet samt undervisning och handledning vid formarbete

Arbetsgivaren skall innan arbetet börjar se till att den som monterar formar har en yrkesskicklighet som är tillräcklig för att han korrekt skall kunna hantera formarna och utföra monteringsarbetets olika skeden.

Arbetstagaren skall vid behov informeras om innebörden av säkerhetsbestämmelserna och säkerhetsanvisningarna samt få annan sådan undervisning och handledning som arbetet och arbetsförhållandena kräver. Innan nya formtyper monteras skall arbetsmetoderna och arbetets gång och därmed förknippade risker samt förebyggandet av dem klargöras för arbetstagaren.

41 §
Hantering, lyft och montering av formar

Flyttbara formar skall ha sådan hållfasthet, vara stöttade på sådant sätt och i övrigt ha sådana egenskaper att de inte orsakar fara under transport, avlastning, lagring, lyft eller montering. Formarnas vikt och lyftfästen skall markeras tydligt. När formarna lyfts skall en eventuell ojämn fördelning av lasten samt det sätt som formarna lyfts på beaktas.

Lagring av formarna skall ordnas enligt de planer som avses i 7 och 8 §. Vid lagring av formarna skall särskild uppmärksamhet fästas vid stabiliteten hos dem. På stabiliteten inverkar vindens tryck, uppmjukning eller förskjutning av marken orsakad av is- eller tjälsmältning eller regn, upptorkning av marken samt hur vågrätt underlaget är och påfrestningarna från trafiken. I samband med lastnings- och lossningsarbete skall särskilt beaktas lastnings- och lossningsplatsens lämplighet, lagringsunderlagets och lagringsställningarnas säkerhet samt att den ordning i vilken arbetena utförs är korrekt.

Då en stor, tung systemformutrustning och stödformar lyfts eller monteras skall tillverkarens eller importörens anvisningar beaktas.

42 §
Stöttande av formar

Formar skall stöttas så att de inte stjälper eller faller ned på grund av trycket från last som flyttas eller av vindtrycket. Stöden skall vara tillräcklig stabila och hållfasta.

När en snedstötta används som stöd för en väggform skall den vara tillräckligt hållfast med tanke på formens vikt samt vindtrycket och övriga stjälpande krafter. Utöver snedstöttorna skall till stöd för formarna vid behov användas tillräcklig förankring.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

Rådets direktiv 92/57/EEG, EGT nr L 245, 26.8.1992, s. 6―22
Rådets direktiv 2001/45/EG, EGT nr L 195, 19.7.2001, s. 46―49

Helsingfors den 19 maj 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Toivo Niskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.