413/2004

Given i Helsingfors den 19 maj 2004

Lag om ändring av lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) 21 och 25 §, av dessa lagrum 25 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 592/2003,

ändras 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 74/2003, samt

fogas till lagen nya 6 a―6 c och 9 c § samt till 10 §, sådan den lyder i nämnda lag 592/2003, ett nytt 3 mom. och till lagen nya 10 a―10 c § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) kreditinstitut en bank eller en annan sammanslutning som idkar affärsverksamhet som består av att från allmänheten ta emot depositioner eller andra medel som skall återbetalas samt beviljar krediter för egen räkning,

2) finansiellt institut sådana andra sammanslutningar än kreditinstitut som i sin huvudsakliga verksamhet tillhandahåller tjänster som avses i 2 b § 2 mom. 3―11 punkten kreditinstitutslagen (1607/1993) eller förvärvar ägarandelar,

3) hemstat den stat i vilken kreditinstitutet har fått koncession eller där det finansiella institutet enligt stadgarna har sin hemort,

4) rekonstruktionsåtgärd en åtgärd som baserar sig på beslut av en myndighet och som syftar till att trygga eller återställa ett kreditinstituts finansiella situation och som kan påverka tredje mans rättigheter gentemot kreditinstitutet,

5) likvidationsförfarande ett förfarande som gäller alla borgenärer och som grundar sig på en myndighets beslut och vars syfte är att kreditinstitutets tillgångar förvandlas i pengar under myndighetens tillsyn; med likvidationsförfarande avses även ett förfarande som avslutas med ackord eller annan motsvarande åtgärd,

6) rekonstruktör en person eller ett organ som utses av en myndighet och vars uppgift är att förvalta rekonstruktionsåtgärder, samt

7) förvaltare en person eller ett organ som utses av en myndighet och vars uppgift är att förvalta ett likvidationsförfarande.

6 a §
Erkännande av rekonstruktionsåtgärd och likvidationsförfarande

Ett beslut enligt lagstiftningen i hemstaten för ett kreditinstitut som avses i 3 § om att inleda en rekonstruktionsåtgärd eller ett likvidationsförfarande som gäller kreditinstitutet träder utan särskilda formaliteter i kraft i Finland samtidigt som beslutet träder i kraft i kreditinstitutets hemstat.

Om finansministeriet, Finlands Bank eller Finansinspektionen anser att en rekonstruktionsåtgärd som gäller ett kreditinstituts filial bör inledas skall de informera tillsynsmyndigheten i kreditinstitutets hemstat om detta. Finansinspektionen meddelar denna information för kännedom.

6 b §
Rekonstruktör och förvaltare

Utnämningen av en rekonstruktör eller förvaltare för ett kreditinstitut skall styrkas genom en vidimerad kopia av det ursprungliga utnämningsbeslutet eller något annat intyg som har utfärdats av myndigheterna i kreditinstitutets hemstat. Det kan krävas en laggill översättning av beslutet eller intyget till finska eller svenska.

Rekonstruktören och förvaltaren är berättigade att i Finland utöva alla de befogenheter som de är berättigade att utöva i kreditinstitutets hemstat. Rekonstruktören och förvaltaren har rätt att i Finland anlita ett biträde som utsetts enligt lagstiftningen i kreditinstitutets hemstat.

En rekonstruktör och förvaltare som arbetar i Finland skall följa finsk lag i synnerhet när det gäller förfaranden för förvandling av tillgångar i pengar och information till anställda.

6 c §
Anteckning i register

Om inledandet av en rekonstruktionsåtgärd eller ett likvidationsförfarande med stöd av finsk lag antecknas i ett register, skall den registeransvarige på begäran av rekonstruktören, förvaltaren eller någon annan myndighet eller person i kreditinstitutets hemstat i registret anteckna att en rekonstruktionsåtgärd eller ett likvidationsförfarande har inletts i fråga om kreditinstitutet.

9 c §
Ansökan om försättande i konkurs

Egendom som tillhör ett i 8 § avsett kreditinstitut kan i Finland avträdas till konkurs enligt beslut av direktören för kreditinstitutets filial. Innan kreditinstitutet lämnar in ansökan om att dess egendom avträds till konkurs skall det informera Finansinspektionen om saken.

När en borgenär ansöker om att ett kreditinstitut skall försättas i konkurs skall domstolen omedelbart underrätta Finansinspektionen om ansökan. Domstolen skall skjuta upp behandlingen av ärendet med högst en månad, om Finansinspektionen framställer en begäran om detta inom en vecka efter mottagandet av den underrättelse som avses i detta moment.

10 §
Återkallande och begränsning av koncession

Finansinspektionen skall återkalla en filials koncession då kreditinstitutet har försatts i konkurs i Finland.

10 a §
Verkningarna av återkallad koncession

Om en myndighet i ett i 8 § avsett kreditinstituts hemstat återkallar kreditinstitutets koncession, skall verksamheten vid en filial avslutas under Finansinspektionens tillsyn och så som den bestämmer.

Det förfarande som anges i 1 mom. skall iakttas också när Finansinspektionen återkallar en filials koncession eller förbjuder ett kreditinstitut att fortsätta sin verksamhet i Finland.

10 b §
Underrättelse om konkurs och om återkallelse av koncession inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Finansinspektionen skall utan dröjsmål i fråga om beslut som gäller inledande av i 9 c § avsedd konkurs, inklusive de följder konkursen kan få, samt i fråga om beslut som gäller återkallelse av koncession informera tillsynsmyndigheterna i de andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där kreditinstitutet har inrättat en filial eller där det tillhandahåller tjänster.

Finansinspektionen och boförvaltaren skall i tillräcklig utsträckning samarbeta med de behöriga myndigheterna och förvaltarna i de andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i vilka kreditinstitutet har inrättat en filial som finns upptagen på den lista som varje år offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

10 c §
Bestämmelser om tillämplig lag i fråga om konkurs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Beträffande tillämplig lag i fråga om i 9 c § avsedd konkurs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 24 a―24 k § lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001).


Denna lag träder i kraft den 31 maj 2004.

På rekonstruktionsåtgärd och likvidationsförfarande som inletts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 23/2004
EkUB 7/2004
RSv 40/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG (32001L0024); EGT nr L 125, 5.5.2001, s. 15

Helsingfors den 19 maj 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.