412/2004

Given i Helsingfors den 19 maj 2004

Lag om ändring av lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 28 december 2001 om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet (1509/2001) en ny 1 a §, till 4 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 593/2003, ett nytt 3 mom., till 14 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., samt till lagen nya 14 a och 14 b § samt ett nytt 5 a kap. som följer:

1 a §
Bestämmelser om behörighet och tillämplig lag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Behörig att besluta om avbrytande av en banks verksamhet är finansministeriet på det sätt som föreskrivs i denna lag. Behörig att besluta om inledande av saneringsförfarande i fråga om en bank är en finsk domstol på det sätt som föreskrivs i denna lag och i lagen om företagssanering (47/1993). Förfarandet gäller också en banks filialer i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat).

Beträffande tillämplig lag i fråga om avbrytande av en banks verksamhet och i fråga om saneringsförfarande angående en bank inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller bestämmelserna i 24 a―24 k § lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001).

4 §
Avbrottsbeslut

Över finansministeriets avbrottsbeslut får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från den dag då beslutet har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Beträffande sökande av ändring gäller i övrigt bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


5 §
Tillsättande av ombud

Finansinspektionen skall ge ombudet ett intyg över tillsättandet.

4 kap.

Sanering av verksamheten

14 §
Särskilda bestämmelser som skall tillämpas på företagssanering

Domstolen skall ge utredaren ett intyg över förordnandet till uppdraget.


14 a §
Delgivning till borgenärer

I de delgivningar till borgenärerna som avses i 10 kap. lagen om företagssanering skall, utöver vad som föreskrivs i lagen om företagssanering, nämnas om borgenärerna skall anmäla fordringar med förmånsrätt eller fordringar som är säkrade i sakrätt.

Delgivningen skall ske på åtminstone finska och svenska. Delgivningen skall på de officiella språken i alla EES-stater vara rubricerat "Anmodan att anmäla fordran - tidsfrister att beakta" respektive "Anmodan att inkomma med synpunkter angående en fordran - tidsfrister att beakta".

14 b §
Anmälan av fordringar

En borgenär som har sitt hemvist, sitt säte eller sin stadgeenliga hemort i en annan EES-stat än Finland får vid saneringsförfarande anmäla sin fordran eller inkomma med synpunkter angående sin fordran också på den andra EES-statens officiella språk. I detta fall skall dock anmälan av fordran eller framförandet av synpunkter angående fordran vara rubricerad "Anmälan av fordran" respektive "Synpunkter angående fordringar" på finska eller svenska.

I fråga om en bank företagssaneringsförfarande jämställs en offentlig myndighet i en annan EES-stat med en i 1 mom. avsedd borgenär.

5 a kap.

Underrättelse om beslut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

16 a §
Anmälan till tillsynsmyndigheterna i andra EES-stater

Finansministeriet skall utan dröjsmål i fråga om avbrott i en banks verksamhet och inledande av saneringsförfarande, inklusive de följder förfarandet kan få, informera tillsynsmyndigheterna i de andra EES-stater där banken har en filial eller där den tillhandahåller tjänster som avses i kreditinstitutslagen.

Anmälan enligt 1 mom. skall göras på motsvarande sätt när avbrytandet av verksamheten och saneringsförfarandet upphört.

16 b §
Offentliggörande av beslut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ombudet skall utan dröjsmål informera om avbrytande av en banks verksamhet i Europeiska unionens officiella tidning och i två nationella dagstidningar på det officiella språket i de berörda staterna i de EES-stater där banken har en filial eller där den tillhandahåller tjänster som avses i kreditinstitutslagen. En anmälan skall på motsvarande sätt göras när avbrytandet av verksamheten upphört av annan orsak än till följd av att den tidsfrist som anges i avbrottsbeslutet har löpt ut. Detsamma gäller utredarens skyldighet att anmäla att saneringsförfarande har inletts och upphört.

I den anmälan om inledande av förfarande som avses i 1 mom. skall samtidigt anges syftet med förfarandet, den tillämpliga lagstiftningen, tidsfristerna för att överklaga och den myndighet som är behörig att pröva ett överklagande.

Avbrytandet av verksamheten och saneringsförfarandet är i kraft oberoende av om den i 1 mom. avsedda informationen har offentliggjorts.

16 c §
Anteckning i register som förs i andra EES-stater

Ombudet skall begära att avbrytandet av en banks verksamhet registreras i ett fastighetsregister, handelsregister eller något annat offentligt register som förs i en annan EES-stat, ifall en registeranteckning om inledande av sådant förfarande förutsätts i lagstiftningen i staten i fråga. Utredaren skall begära att motsvarande registeranteckning görs om inledande av saneringsförfarande.


Denna lag träder i kraft den 31 maj 2004.

På avbrytande av verksamheten och saneringsförfarande som inletts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 23/2004
EkUB 7/2004
RSv 40/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG (32001L0024); EGT nr L 125, 5.5.2001, s. 15

Helsingfors den 19 maj 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.