408/2004

Given i Helsingfors den 19 maj 2004

Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 2001 om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001) 23 § och 24 § 2 mom. samt

fogas till lagen en ny mellanrubrik före 18 §, nya 18 a, 20 a och 20 b §, en ny mellanrubrik före 21 §, till 21 § ett nytt 2 mom., till lagen en ny 22 a §, en ny 23 a § och en ny mellanrubrik före den, nya 23 b―23 e §, en ny 24 a § och en ny mellanrubrik före den samt nya 24 b―24 k § som följer:

6 kap.

Likvidation och konkurs

Bestämmelser om likvidation
18 a §

Ett kreditinstitut skall informera Finansinspektionen innan kreditinstitutet försätts i likvidation genom bolagsstämmans beslut. Vad som ovan föreskrivs om bolagsstämmans beslut iakttas i tillämpliga delar beträffande sådant enhälligt beslut av aktieägarna som avses i 9 kap. 1 a § lagen om aktiebolag.

20 a §

Registermyndigheten, Finansinspektionen och domstolen skall när de utser en likvidator ge denne ett intyg över valet till uppdraget. Ett utdrag ur eller en kopia av bolagsstämmans protokoll utgör bevis på att bolagsstämman har utsett likvidatorn till uppdraget.

20 b §

Ett kreditinstituts likvidator skall i det meddelande till borgenärerna som avses i 13 kap. 9 a § 2 mom. lagen om aktiebolag dessutom nämna

1) vad som i 24 § 2 mom. föreskrivs om en insättares anmälan till banken och

2) om borgenärerna skall anmäla fordringar med förmånsrätt eller fordringar som är säkrade i sakrätt.

Meddelandet skall lämnas på åtminstone finska och svenska. Meddelandet skall på de officiella språken i alla stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) vara rubricerat "Anmodan att anmäla fordran och att inkomma med synpunkter angående en fordran - tidsfrister att beakta".

Bestämmelser om konkurs
21 §

Ett kreditinstitut skall informera Finansinspektionen innan kreditinstitutet lämnar in ansökan om att dess egendom avträds till konkurs.

22 a §

I det meddelande som kreditinstitutet skall sända till borgenärerna om bevakningen av fordringar skall, utöver vad som annars föreskrivs, dessutom nämnas

1) vad som i 23 § föreskrivs om en insättares bevakningsskyldighet och vad som i 24 § 2 mom. föreskrivs om en insättares anmälan till banken och

2) om borgenärerna skall anmäla fordringar med förmånsrätt eller fordringar som är säkrade i sakrätt.

Det meddelande som kreditinstitutet skall sända till borgenärerna och som gäller bevakningen av fordringar eller framförande av synpunkter skall vara avfattat på åtminstone finska och svenska. Meddelandet skall på de officiella språken i alla EES-stater vara rubricerat "Anmodan att anmäla fordran - tidsfrister att beakta" respektive "Anmodan att inkomma med synpunkter angående en fordran - tidsfrister att beakta".

23 §

Om en affärsbanks egendom har avträtts till konkurs behöver insättarna inte anmäla eller bevaka sina tillgodohavanden på inlåningskonton, om inte annat följer av 24 § 2 mom. Vad som i denna paragraf föreskrivs om insättare skall inte tillämpas på insättningsgarantifonden då insättarnas rättigheter har övergått till den med stöd av 65 j § 7 mom. kreditinstitutslagen.

Gemensamma bestämmelser om likvidation och konkurs
23 a §

Behöriga att besluta om försättande av ett kreditinstitut i likvidation är kreditinstitutets bolagsstämma, registermyndigheten, Finansinspektionen och en finsk domstol på det sätt som föreskrivs i denna lag och i lagen om aktiebolag. Behörig att besluta om försättande av ett kreditinstitut i konkurs är en finsk domstol enligt vad som särskilt föreskrivs därom. Det ovan föreskrivna förfarandet gäller också ett kreditinstituts filialer i andra EES-stater.

23 b §

Finansinspektionen skall utan dröjsmål i fråga om beslut som gäller försättande av kreditinstitut i likvidation eller konkurs, inklusive de följder förfarandet kan få, informera tillsynsmyndigheterna i de andra EES-stater där kreditinstitutet har en filial eller där det tillhandahåller tjänster som avses i kreditinstitutslagen.

I fråga om likvidation skall likvidatorn och i fråga om konkurs boförvaltaren publicera ett utdrag av beslutet i Europeiska unionens officiella tidning och i två nationella dagstidningar i varje i 1 mom. avsedd EES-stat. Utdraget skall publiceras på åtminstone finska och svenska.

23 c §

Likvidatorn och, i fråga om konkurser, boförvaltaren skall begära att inledandet av likvidations- eller konkursförfarande registreras i ett fastighetsregister, handelsregister eller något annat offentligt register som förs i en annan EES-stat, ifall en registeranteckning om inledande av likvidations- eller konkursförfarande förutsätts i lagstiftningen i staten i fråga.

23 d §

En borgenär som har sitt hemvist, sitt säte eller sin stadgeenliga hemort i en annan EES-stat får anmäla eller bevaka sin fordran eller inkomma med synpunkter angående fordringar också på denna andra stats officiella språk. I detta fall skall dock anmälan av fordran, bevakningen av fordran eller framförandet av synpunkter angående fordringar vara rubricerad "Anmälan eller bevakning av fordran" respektive "Synpunkter angående fordringar" på finska eller svenska.

I fråga om ett kreditinstituts likvidation och konkurs jämställs en offentlig myndighet i en annan EES-stat med en i 1 mom. avsedd borgenär.

23 e §

Likvidatorn och, i fråga om konkurser, boförvaltaren skall regelbundet informera borgenärerna om hur likvidations- och konkursförfarandet framskrider.

24 §

Då en affärsbank har försatts i likvidation eller konkurs skall den genom en offentlig kungörelse uppmana insättare som inte under de senaste tio åren före likvidationens eller konkursens början har använt sitt konto i banken att inom två år från utfärdandet av kungörelsen anmäla sig hos banken, vid äventyr att kontoinnehavaren annars förlorar sin talerätt mot kreditinstitutet. Uppmaningen skall dessutom sändas till insättarna per brev, under adresser som banken känner till. Härvid iakttas på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 20 b § 2 mom. och 22 a § 2 mom.

Bestämmelser som inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet iakttas i fråga om tillämplig lag
24 a §

På ett kreditinstituts likvidation och konkurs samt på förfarandets rättsverkningar tillämpas finsk lag, om inte annat föreskrivs nedan i detta kapitel.

24 b §

Rättsverkningarna beträffande arbetsavtal och anställningsförhållanden regleras uteslutande av den lag i en EES-stat som tillämpas på arbetsavtalet eller anställningsförhållandet i fråga.

24 c §

Rättsverkningarna beträffande avtal om nyttjanderätt till eller överlåtelse av fast egendom regleras uteslutande av lagen i den EES-stat inom vars territorium den fasta egendomen är belägen.

24 d §

Rättsverkningarna på kreditinstitutets sådana rättigheter som gäller fast egendom, fartyg eller luftfartyg och som skall registreras i ett offentligt register, regleras av lagen i den EES-stat där registret förs.

24 e §

De rättigheter som hänför sig till värdepapper eller derivatavtal och vilkas uppkomst eller överföring förutsätter registrering på ett konto, i ett register eller i ett system för centraliserad förvaring, regleras av lagen i den EES-stat där registret eller kontot hålls eller där systemet för förvaring är beläget.

24 f §

Rättsverkningarna av nettningsöverenskommelser regleras uteslutande av den lag som är tillämplig på dessa avtal.

Rättsverkningarna av återköpsavtal regleras uteslutande av den lag som är tillämplig på dessa avtal, om inte annat följer av 24 e §.

24 g §

Rättsverkningarna av ett likvidations- eller konkursförfarande på transaktioner som utförs på en reglerad marknad regleras uteslutande av den lag som tillämpas på transaktioner som utförts på denna marknad, om inte annat följer av 24 e §.

24 h §

Att likvidation eller konkurs inleds påverkar inte en borgenärs eller tredje mans sakrättsliga skydd vad avser egendom som tillhör kreditinstitutet och som vid den tidpunkt då förfarandet inleds finns inom en annan EES-stats än Finlands territorium. Detsamma gäller rättigheter som grundar sig på ett äganderättsförbehåll, om varan då åtgärden eller förfarandet inleds finns inom en annan EES-stats än Finlands territorium.

Att likvidation eller konkurs inleds påverkar inte en borgenärs rätt att kvitta en fordran mot en fordran som kreditinstitutet har på honom, om sådan kvittning är tillåten enligt den lag som är tillämplig på kreditinstitutets fordran.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. påverkar inte åberopande av ogiltighet och hindrar inte att en rättshandling återgår enligt finsk lag.

24 i §

Om ett kreditinstitut, efter det att likvidation eller konkurs har inletts, mot vederlag företar en rättshandling som gäller fast egendom, ett fartyg eller ett luftfartyg som är registrerat i ett offentligt register eller värdepapper eller derivatavtal, beträffande vilka gäller att rättigheterna till dem registreras i ett register eller på ett konto eller att de placeras i ett system för centraliserad förvaring, skall denna rättshandlings giltighet regleras av lagen i den EES-stat på vars territorium den fasta egendomen är belägen eller där registret, kontot eller systemet hålls.

24 j §

Bestämmelserna i 24 a § och 24 h § 3 mom. tillämpas inte i fråga om ogiltighet eller återgång av en rättshandling, om den som haft vinning av en rättshandling som skadat borgenärerna visar att lagstiftningen i någon annan EES-stat än Finland tillämpas på rättshandlingen och att denna lag i det aktuella fallet inte ger någon möjlighet att föra talan om handlingen.

24 k §

Om det när likvidation eller konkurs inleds pågår en rättegång beträffande sådana tillgångar eller rättigheter för ett kreditinstitut som omfattas av förfarandet, regleras rättsverkningarna beträffande rättegången uteslutande av lagen i den EES-stat där rättegången pågår.


Denna lag träder i kraft den 31 maj 2004.

På likvidation och konkurs som inletts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 23/2004
EkUB 7/2004
RSv 40/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG (32001L0024); EGT nr L 125, 5.5.2001, s. 15

Helsingfors den 19 maj 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.