398/2004

Given i Helsingfors den 12 maj 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996):

1 §
Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om veterinär gränskontroll som i syfte att förebygga djursjukdomars spridning utförs i fråga om djur som importeras till Finland från länder utanför Europeiska gemenskapen (tredje land).

Denna förordning gäller också veterinär gränskontroll av djur från tredje land som transiteras genom Finland till någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller till tredje land.

Denna förordning tillämpas inte på djur som importeras från Norge. På djur som är avsedda till Norge tillämpas vad som i denna förordning föreskrivs om djur som är avsedda till Europeiska unionens medlemsstater.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) djur som importeras från tredje land:

1.1) däggdjur,

1.2) fjäderfä och andra fåglar,

1.3) kräldjur,

1.4) groddjur,

1.5) fiskar och andra djur från vattenbruk, som inte är avsedda att användas som livsmedel omedelbart efter införseln,

1.6) bin och humlor,

2) veterinär gränskontroll kontroll av djur från tredje land, i vilken ingår dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll,

3) gränsveterinär en legitimerad veterinär som är i jord- och skogsbruksministeriets tjänst och utför veterinära gränskontroller eller som jord- och skogsbruksministeriet har bemyndigat att utföra veterinära gränskontroller samt vikarien för en sådan veterinär,

4) gränskontrollstation en av jord- och skogsbruksministeriet bestämd kontrollplats som är belägen i en i bilaga 1 nämnd kommun och där veterinära gränskontroller utförs,

5) gränsövergångsställe en i bilaga 1 nämnd tullanstalt via vilken djur införs och från vilken de levereras till gränskontrollstationen,

6) importhandling ursprungliga importtillstånd, intyg och övriga handlingar som medföljer djuret,

7) importparti djur som transporteras med ett och samma transportmedel och har en gemensam uppsättning importhandlingar och införs från samma tredje land,

8) dokumentkontroll kontroll av de importhandlingar som krävs i lagen om veterinär gränskontroll,

9) identitetskontroll jämförande av djur med importhandlingarna samt kontroll av de märkningar som krävs av djur,

10) fysisk kontroll klinisk hälsokontroll av djur med eventuell tillhörande provtagning och laboratorieundersökning,

11) importör en sådan fysisk eller juridisk person eller företrädare för denne som importerar djur från tredje land till Finland eller transiterar dem genom Finland till någon annan medlemsstat inom Europeiska unionen eller till ett tredje land eller som föreslår att ett importparti skall genomgå veterinär gränskontroll,

12) TRACES-meddelande uppgifter som skall meddelas via ett speciellt TRACES-informationssystem,

13) medlemsstaten medlemsstat inom Europeiska unionen,

14) gemenskapen Europeiska gemenskapen, samt

15) gränskontrollintyg ett intyg som avsetts i kommissionens förordning (EG) Nr 282/2004 bilaga 1 om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen (CVED-intyg, djur).

3 §
Importvillkor

Ett importparti får inte innehålla djur som det enligt ett av jord- och skogsbruksministeriet eller kommissionen fattat beslut om skyddsåtgärder är förbjudet att importera till Europeiska gemenskapen. Införseln får inte medföra fara för djursjukdomars spridning.

Om importpartiet förblir i Finland, skall djuren och importhandlingarna uppfylla de krav som jord- och skogsbruksministeriet separat uppställer för djurarten i fråga.

Om avsikten är att transitera importpartiet genom Finland till någon annan medlemsstat, skall djuren och importhandlingarna uppfylla kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning eller, i avsaknad av sådana, kraven i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland. Gränsveterinären skall säkerställa att den medlemsstat som är bestämmelseland godkänner att djuren införs.

Om avsikten är att transitera importpartiet genom Finland till ett tredje land, skall importpartiet ha ett tillstånd för transit från jord- och skogsbruksministeriet. Dessutom skall djuren och importhandlingarna uppfylla kraven i det tredje land som är bestämmelseland. Gränsveterinären skall säkerställa att det tredje landet godkänner att djuren införs.

4 §
Veterinär gränskontroll

Djur skall införas till Finland via godkända gränsövergångsställen. Importören skall på egen bekostnad leverera importpartiet till gränskontrollstationen. Gränsveterinären skall utföra en veterinär gränskontroll av djuren på en gränskontrollstation.

Om en gränskontrollstation inte är belägen i anslutning till ett gränsövergångsställe, skall tullmyndigheten på gränsveterinärens begäran preliminärt kontrollera importhandlingarna när importpartiet anländer till gränsövergångsstället. Därefter skall tullmyndigheten dirigera importpartiet till den behöriga gränskontrollstationen för en veterinär gränskontroll och underrätta gränsveterinären om detta. Gränsveterinären skall underrätta tullmyndigheten vid gränsövergångsstället om importpartiets ankomst till gränskontrollstationen.

Gränsveterinären skall utföra en dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll av djuren. Kontrollen genomförs enligt de krav som kommissionens förordning (EG) Nr 282/2004 artikel 2 förutsätter och som även framgår av bilaga 2 till denna förordning. Om importpartiet uppfyller importvillkoren i 3 §, skall beträffande det förfaras i enlighet med 5 §. Om importpartiet inte uppfyller importvillkoren eller om det misstänks medföra fara för djursjukdomars spridning, skall beträffande det förfaras i enlighet med 6 §.

5 §
Importhandlingar och gränskontrollintyg som hänför sig till veterinär gränskontroll

Om importhandlingar och gränskontrollintyg stadgas i kommissionens förordning (EG) Nr 282/2004 artiklarna 2 och 3. Kraven i artikeln 2 framgår även av förordningens bilaga 2.

6 §
Åtgärder om importpartiet inte uppfyller importvillkoren

Om det vid en veterinär gränskontroll konstateras att importpartiet inte uppfyller importvillkoren i 3 § eller om det misstänks medföra fara för djursjukdomars spridning, skall gränsveterinären bestämma att det skall föras ut ur landet, isoleras, försättas i karantän eller avlivas. Om underkännandet görs en anteckning i gränskontrollintyget och importhandlingarna i enlighet med kommissionens förordning Nr 282/2004 artiklarna 2 och 3. Kraven i artikeln 2 framgår även av förordningens bilaga 2. Dessutom skall gränsveterinären skicka ett meddelande om underkännandet, om orsakerna till det samt om importpartiets ursprung till jord- och skogsbruksministeriet, som sänder meddelandet vidare till de gränskontrollstationer som nämns i bilaga 1 samt till Europeiska gemenskapernas kommission.

7 §
TRACES-meddelande

Om avsikten är att transitera djuren genom Finland till en annan medlemsstat skall gränsveterinären skicka en anmälan om importpartiet som ett TRACES-meddelande eller om detta inte är möjligt, som telefax till de behöriga myndigheterna i bestämmelselandet och vid behov till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat eller de medlemsstater som är transiteringsland.

Om avsikten är att transitera djuren genom Finland till tredje land skall gränsveterinären skicka en anmälan om importpartiet som ett TRACES-meddelande eller om detta inte är möjligt, som telefax till de behöriga myndigheterna i avgångslandet och vid behov till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat eller de medlemsstater som är transiteringsland.

8 §
Kontrolldagar och tider på dygnet

Veterinära gränskontroller utförs vid gränskontrollstationerna under de öppettider som anges i bilaga 1 till denna förordning. Om en importör vill att en veterinär gränskontroll skall utföras vid någon annan tidpunkt, skall han komma överens om det i förväg med gränsveterinären i fråga.

9 §
Underrättande om ankomst till gemenskapens territorium

Om anmälan om djurens beräknade ankomst till en gränskontrollstation i gemenskapens territorium stadgas i kommissionens förordning (EG) Nr 282/2004 artikel 1.

Om en importör inte har gjort den i moment 1 avsedda anmälan av djurens ankomst, kan tullmyndigheten i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets anvisningar bestämma att djuren skall föras ut ur landet.

10 §
Importstatistik

Gränsveterinären skall föra statistik enligt jord- och skogsbruksministeriets anvisningar över alla importpartier som kontrollerats vid gränskontrollstationen.

Om en gränskontrollstation inte är belägen i anslutning till ett gränsövergångsställe, skall tullmyndigheten vid gränsövergångsstället föra statistik enligt jord- och skogsbruksministeriets anvisningar över alla importpartier som har införts via gränsövergångsstället. Tullmyndigheten skall sända statistiken till gränsveterinären vid den behöriga gränskontrollstationen vid utgången av varje månad.

Gränsveterinären skall kontrollera den statistik gränsövergångsställena lämnat in och på begäran sända den tillsammans med den statistik som förs vid gränskontrollstationen till jord- och skogsbruksministeriet.

11 §
Undantag

Följande djur får införas från tredje land utan någon veterinär gränskontroll, och de behöver inte införas via godkända gränsövergångsställen:

1) sådana sällskapsdjur som medföljer privatpersoner och sådana djur som införs för att användas som försöksdjur vid forskningsinrättningar vilka inte är avsedda för försäljning, förmedling eller överlåtelse på något annat motsvarande sätt och ingår i följande djurarter:

1.1) hundar och katter,

1.2) gnagare och kaniner,

1.3) kräldjur,

1.4) groddjur, samt

2) tropiska fiskar, skaldjur och blötdjur som hålls i akvarium.

De djur som avses i 1 mom. omfattas dock av de importvillkor som jord- och skogsbruksministeriet separat har ställt för djurarten i fråga.

12 §
Avgifter

För veterinära gränskontroller av djur samt för åtgärder i anslutning därtill uppbärs hos den som föreslår att ett importparti skall kontrolleras en avgift som fastställs enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och lagen om veterinär gränskontroll.

Enligt lagen om veterinär gränskontroll svarar importören eller dennes representant för alla kostnader för den veterinära gränskontrollen samt åtgärderna i anslutning därtill.

13 §
Straffbestämmelser

Om straff för överträdelse av bestämmelserna i 3–5 § bestäms i lagen om veterinär gränskontroll och i strafflagen.

14 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2004.

Utan hinder av 5 § och bilaga 2 får de i denna förordning nämnda handlingar som medföljer importpartierna vara utfärdade på engelska i stället för på finska eller svenska, tills jord- och skogsbruksministeriet bestämmer något annat.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning den 7 januari 2002 om veterinära gränskontroller av djur (15/2002) jämte ändringar.

Rådets direktiv 91/496/EEG (31991L0496); EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56, kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 (32004R0282); EGT nr L 49, 19.2.2004, s. 11, kommissionens beslut 97/794/EG (31997D0794); EGT nr L 323, 26.11.1997, s. 31, kommissionens beslut 2004/292/EG (32004D0292); EGT nr L 94, 31.3.2004, s. 63

Helsingfors den 12 maj 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinäröverinspektör
Tarja Lehtonen

Bilaga 1

GRÄNSKONTROLLSTATIONER OCH GRÄNSÖVERGÅNGSSTÄLLEN SAMT DERAS ÖPPETTIDER FÖR DJURENS VETERINÄR GRÄNSKONTROLL
Tullanstalt som är gränsövergångsställe. Gränskontrollstationens förläggningskommun Öppettider Djur TRACESkod
Helsingfors/hamnen Helsingfors 8.00-16.15 mån-fre K, H, A 14.001.99
Helsingfors-Vanda/flygplats Vanda 8.00-16.15 mån-fre A 14.101.99
Vaalimaa/landsväg Vederlax 8.00-16.15 mån-fre K, H, A 14.105.99

K = klöv- och hovdjur

H = registrerade hästdjur

A = andra djur

Bilaga 2

VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV LEVANDE DJUR

Om veterinärkontroll stadgas i kommissionens förordning (EG) Nr 282/2004 artikel 2, enligt vilken nämnda kontroller och laboratorieprov skall utföras i enlighet med kraven i kommissionens beslut 97/794/EG. Dess krav har tagits med i denna bilaga.

1. Kontroll av handlingar

1. Gränsveterinären kontrollerar att de intyg som följer med ett importparti levande djur från tredje land uppfyller följande krav:

a) det är frågan om ett ursprungligt intyg som har utarbetats på ursprungslandets språk och på minst ett av de språk som är officiella språk på gränskontrollstationen och i den medlemsstat som är det slutliga bestämmelselandet.

b) där hänvisas till ett sådant tredje land eller en sådan del av ett tredje land, som har tillstånd att föra in djur i gemenskapen,

c) dess form och innehåll motsvarar den modell som utarbetats för ifrågavarande levande djur och tredje land,

d) det har utarbetats på ett pappersark,

e) det har ifyllts i sin helhet,

f) det har utfärdats samma dag som de ifrågavarande levande djuren har lastats för transportering till gemenskapen,

g) det har utarbetats för endast en mottagare,

h) det har undertecknats av en tjänsteveterinär eller vid behov en representant för myndigheten vars namn och tjänsteställning tydligt har skrivits på intyget med versaler, och att det tredje landets officiella stämpel och underskrift har gjorts med olika färg än intygets text,

i) intyget har inte ändrats på annat sätt än med överstrykningar som måste vara bestyrkta med den veterinärs underskrift och stämpel som utfärdat intyget.

2. Gränsveterinären kontrollerar den skriftliga förbindelsen och vid behov ruttplanen från den yttre gränsen till den slutliga bestämmelseorten. Dessa handlingar måste föraren tillställa gränsveterinären i enlighet med rådets direktiv 91/628/EG, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 95/29/EG. Den skriftliga förbindelsen och planen om körrutten måste upprättas på minst ett av de språk som är officiella språk på gränskontrollstationen och i den medlemsstat som är det slutliga bestämmelselandet.

3. På gränskontrollstationen registrerar gränsveterinären följande uppgifter om varje importparti:

- det nummer som givits ifrågavarande importparti vid gränskontrollstationen,

- ifrågavarande importpartis ankomstdag till gränskontrollstationen,

- importpartiets storlek,

- djurslag och ändamål samt vid behov ålder,

- intygets referensnummer,

- det tredje landet som är ursprungslandet,

- medlemsstaten som är bestämmelselandet,

- beslutet om importpartiet,

- om provtagningen har utförts, en hänvisning till detta.

4. Gränsveterinären behöver inte förvara hästdjurens identifieringshandlingar eller det ursprungliga hälsointyget vid tillfällig införsel av hästdjur, när djuren har registrerats med hjälp av hästuppfödningsmyndigheten eller annan sådan behörig myndighet i ursprungslandet som sköter ifrågavarande djurrasens stambok eller register, eller med hjälp av en identifieringshandling som utfärdats av en internationell förening eller organisation som administrerar tävlings- eller idrottshästar.

5. För de hästdjurs del som är avsedda att slaktas och som skall gå via en marknadsplats eller uppsamlingscentral, måste gränskontrollintyget och en vidimerad kopia av det ursprungliga hälsointyget medfölja hästdjuren till slakteriet.

6. I alla veterinärintyg eller andra veterinärmedicinska handlingar som rör importpartier som avvisats vid gränskontrollstationen skall gränsveterinären stämpla ordet "AVVISAT" på varje sida med röd färg.

2. Identitetskontroll

1. Gränsveterinären gör identitetskontrollen av alla djuren i importpartiet.

2. Avvikande från vad som stadgas i punkt 1 ovan, skall gränsveterinären göra identitetskontrollen av minst 10 procent av importpartiets djur och minst tio djur som representerar hela djuret per importparti, om det finns många djur i importpartiet.

De kontrollerade djurens antal måste ökas och det kan utsträckas till att omfatta alla ifrågavarande djur, om resultaten av de första kontrollerna inte är tillfredsställande.

3. Avvikande från vad som stadgas i punkt 1, skall gränsveterinären kontrollera märkningarna av minst ett representativt antal förpackningar och/eller containrar vid identitetskontrollerna, när det är fråga om djur, för vilka det inte har stadgats om djurspecifik märkning i gemenskapens regler.

De kontrollerade förpackningarnas och/eller containrarnas antal måste ökas och kan utsträckas till att omfatta alla ifrågavarande förpackningar och/eller containrar, om resultaten av de första kontrollerna inte är tillfredsställande.

Vid identitetskontrollen kontrolleras djur i ett representativt antal förpackningar och/eller containrar ungefärligt för att fastställa deras art.

3. Fysisk kontroll

1. Gränsveterinären gör en fysisk kontroll av levande klöv- och hästdjur och försäkrar sig i synnerhet om att alla ifrågavarande djur lastas av på gränskontrollstationen i gränsveterinärens närvaro.

2. Gränsveterinären kontrollerar de ifrågavarande djurens transportkondition och undersöker dem kliniskt:

a. för att bedöma om djurets kondition är tillräckligt bra för vidaretransport. I bedömningen måste tas i beaktande den redan avverkade färdens längd, inklusive utfodrings-, vattnings- och viloarrangemangen. Gränsveterinären skall även ta i beaktande den återstående färdens längd, inklusive utfodrings-, vattnings- och viloarrangemangen under den ifrågavarande färdsträckan,

b. för att kontrollera att djurens transportmedel är i enlighet med stadgarna i direktivet 91/628/EG, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 95/29/EG.

3. Gränsveterinären utför en klinisk undersökning av ifrågavarande djur. Till en klinisk undersökning hör minst:

a) en ungefärlig undersökning av alla djur inbegripet helhetsbedömning av hälsotillstånd, förmåga att röra sig fritt, hud, slemhinnor och avvikande utsöndringar,

b) kontroll av andnings- och matsmältningsorganen,

c) stickprovsmässig kontroll av kroppstemperaturen (denna kontroll behöver inte utföras på djur som inte har uppvisat några avvikelser enligt punkterna a eller b),

d) palpation behövs enbart när man har upptäckt avvikelser enligt punkterna a, b och c.

4. När det är frågan om djur som är avsedda för förädling eller produktion, utför gränsveterinären även en klinisk undersökning av ett sampel som representerar hela importpartiet, vilket är minst 10 procent av djuren, dock minst 10 djur. Om det finns mindre än 10 djur i ett importparti, gör veterinären ifrågavarande kontroller på varje djur i importpartiet.

5. När det är frågan om djur som är avsedda att slaktas, utför gränsveterinären en klinisk undersökning av ett sampel som representerar hela importpartiet, vilket är minst 5 procent av djuren, dock minst 5 djur. Om det finns mindre än fem djur i ett importparti, gör veterinären ifrågavarande kontroller på varje djur i importpartiet.

De kontrollerade djurens antal måste utökas och det kan utsträckas till att omfatta alla ifrågavarande djur, om resultaten av de första kontrollerna inte är tillfredsställande.

6. Gränsveterinären behöver inte utföra en djurspecifik klinisk undersökning av följande djur:

- fjäderfä,

- fåglar,

- sötvattenkräftor, alla levande fiskar medräknade,

- gnagare,

- hardjur,

- bin och andra insekter,

- kräldjur och groddjur,

- andra ryggradslösa djur,

- vissa djurparks- och cirkusdjur som anses farliga, inklusive klöv- och hästdjur,

- pälsdjur.

Den kliniska undersökningen av de ovan uppräknade djuren måste basera sig på en bedömning av hälsotillståndet och beteendet hos hela djurgruppen eller ett urval som representerar den. De undersökta djurens antal måste ökas, om de undersökningar som ursprungligen gjorts inte är tillfredsställande. Om det i ovannämnda kontroller förekommer avvikelser, måste en specifikare undersökning utföras och vid behov måste även prov tas.

7. Gränsveterinären gör en klinisk kontroll på levande fiskar, kräftdjur och blötdjur samt djur som är avsedda för vetenskapliga forskningscentraler, vilkas hälsotillstånd har speciellt certifierats, och vilka transporteras i kontrollerade miljöförhållanden i plomberade behållare, när det framkommer en speciell fara för ifrågavarande djurarter eller deras ursprung eller annan regelstridighet.

8. Medlemsstaterna måste hålla djuren endast på gränskontrollstationen under den tid, när de väntar på resultaten av laboratoriekontroller i misstänkliga fall.

9. Gränsveterinären skickar resultaten av kontrollerna till jord- och skogsbruksministeriet regelbundet med sex månaders mellanrum för att vidarebefordras till kommissionen.

4. Provtagning

Gränsveterinären kan ta prover av djuren utöver den provtagningsplan som jord- och skogsbruksministeriet fastställt för att kontrollera om hälsokraven enligt det medföljande veterinärintyget är uppfyllda.

1. En gång i månaden tar gränsveterinären ett serologiskt prov av minst 3 procent av importpartierna. Gränsveterinären tar ett prov från minst 10 procent av importpartiets djur och från minst fyra djur. Om problem upptäcks, måste procentandelen utökas.

2. Gränsveterinären kan även ta andra prov från importpartiets djur bl.a. för att undersöka rester.

3 Gränsveterinären tar prover av levande fiskar, kräftdjur och blötdjur samt djur som är avsedda för vetenskapliga forskningscentraler och som enligt intyg har en specifik hälsostatus och transporteras i kontrollerade miljöförhållanden i förseglade behållare, när det föreligger en särskild risk på grund av art eller ursprung eller när det föreligger annan regelstridighet.

4. Gränsveterinären skickar proverna till ett laboratorium som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet.

5. Gränsveterinären registrerar följande uppgifter om varje djur från vilket ett prov tas:

- Importhandlingens referensnummer och det nummer som gränskontrollstationen gett partiet

- djurets identifikationsnummer,

- det laboratorieprov som man bett om,

- provets resultat och alla utförda uppföljningsåtgärder,

- den fullständiga adressen för importpartiets slutliga destination.

6. Gränsveterinären skickar uppgifterna i punkt 4 till jord- och skogsbruksministeriet regelbundet med sex månaders mellanrum för att vidarebefordras till kommissionen. Om provets resultat är positiva, sänder gränsveterinären kopior av veterinärintyget eller -intygen utan dröjsmål till den medlemsstat som är bestämmelselandet samt kommissionen.

7. Gränsveterinären förvarar de uppgifter som avses i punkt 4 i minst tre år.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.