395/2004

Given i Helsingfors den 13 maj 2004

Statsrådets förordning om ändring av 45 och 61 § i aravaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från miljöministeriet,

ändras i aravaförordningen av den 30 december 1993 (1587/1993) 45 och 61 § som följer:

45 §
Förfallodagar

Annuitetsposterna för samt amorteringar och räntor på aravalån förfaller till betalning halvårsvis den sista dagen i februari och augusti.

Statskontoret kan på ansökan av låntagaren godkänna att förfallodagarna för hyresaravalån eller för aravalån för bostadsrättshus infaller den sista dagen i februari, juni och oktober, om detta är motiverat med beaktande av förfallodagarna för låntagarens samtliga aravalån i relation till inflödet av hyror eller bruksvederlag.

61 §
Tillämpning på lån som beviljats före annuitetssystemets ikraftträdande

Räntorna och amorteringarna på lån som avses i 45 § 2 mom. aravalagen uppbärs fortfarande enligt villkoren i skuldebrevet, utan hinder av vad som stadgas i aravalagen och i denna förordning.

På de lån som avses ovan tillämpas dock

1) 3, 8, 15, 16, 18 och 48―58 §§ denna förordning oberoende av vad som i skuldebrevet bestämts till dessa delar,

2) 48 § 2 mom. denna förordning, varvid en ny amorteringsplan alltid skall uppgöras när en extra amortering beror på återbetalning av låneandelen för en enskild bostad, samt

3) i fråga om storleken på dröjsmålsränta som uppbärs efter att denna förordning trätt i kraft förordningens 50 § 1 mom., om dröjsmålsräntan skulle bli mindre än dröjsmålsräntan enligt villkoren i skuldebrevet.

Amorteringarna och räntorna på de lån som avses ovan förfaller till betalning halvårsvis den sista dagen i mars och september. Har lånet dock beviljats före den 1 juli 1968, är förfallodagarna den sista dagen i juni och december. Statskontoret kan på ansökan av låntagaren godkänna att förfallodagarna halvårsvis infaller den sista dagen någon annan månad, om detta är motiverat med beaktande av förfallodagarna för låntagarens samtliga aravalån i relation till inflödet av hyror.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 13 maj 2004

Minister
Hannes Manninen

Överinspektör
Anu Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.