389/2004

Given i Helsingfors den 19 maj 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2004

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 och 2 mom. samt 64 § 2 och 3 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), av dessa lagrum 64 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 44/2000:

1 kap.

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om användning av bevillningsfullmakten och anslagen under moment 30.14.49, 30.14.61 och 30.14.62 i statsbudgeten för år 2004 samt av de medel som skall anvisas i gårdsbrukets utvecklingsfonds dispositionsplan för 2004 då stöd beviljas och betalas för de ändamål som anges i 2 mom.

Denna förordning tillämpas vid beviljande av stöd enligt 10 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 16, 17, 21, 22 och 32 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/ 1999), nedan finansieringslagen, för utveckling av gårdsbrukets struktur, liksom även enligt 10 § 1 mom. 1 och 5 punkten och 3 mom. samt 16, 21 och 32 § finansieringslagen, för stödjande av annan företagsverksamhet. Denna förordning tillämpas även vid betalning av stöd som har beviljats enligt denna förordning, oavsett av vilket års anslag stödet betalas.

Av de medel som avses i 1 mom. ovan beviljas inte stöd för projekt i anslutning till fiske. Av medel som har anvisats för verkställande av programmet POMO+ beviljas inte stöd för företag som avses i 14 § 1 mom. statsrådets förordning om utveckling av landsbygden (609/2000).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) EG:s förordning om utveckling av landsbygden rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar,

2) kommissionens tillämpningsförordning kommissionens förordning (EG) nr 817/2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden,

3) mål 1-område område som berörs av mål 1-program som avses i 4 § 9 punkten lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999),

4) landsbygdsprogram program som avses i 8 a § 2 mom. finansieringslagen,

5) landskapets samarbetsdokument dokument som anges i 21 § 1 mom. 1 punkten lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna,

6) statliga lån lån som beviljas av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond,

7) räntestödslån ett i 23 § 2 mom. finansieringslagen avsett lån som beviljats av ett kreditinstitut och i fråga om vilket stöd för sänkning av räntan betalas från anslaget under moment 30.14.49 i statsbudgeten:

8) stöd bidrag, ränteförmån för statligt lån, räntefrihet för statligt lån och friår i fråga om amorteringar på statliga lån, räntestöd för räntestödslån, i 24 § 1 mom. finansieringslagen avsedd befrielse från ställande av säkerhet för lån samt stöd som hänför sig till statsborgen,

9) delfinansierat stöd stöd i vars finansiering Europeiska gemenskapen (EG) deltar med medel ur Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket eller EG:s strukturfond,

10) nationellt stöd stöd som är en utgift som helt och hållet betalas med anslag ur statsbudgeten eller med medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond,

11) landsbygdsföretag företag som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten finansieringslagen,

12) programmet POMO+ ett nationellt program som motsvarar gemenskapsinitiativprogrammet LEADER+ och om vilket bestäms i statsrådets förordning om verkställande av gemenskapsinitiativprogrammet LEADER+ (514/2001),

13) gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III ett i artikel 20.1.a i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna avsett gemenskapsinitiativ,

14) primär förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter sådan sortering, packning, förvaring, förädling eller annan behandling av jordbruksprodukter som avses i bilaga I till EG-fördraget och efter vilken produkten fortfarande är en jordbruksprodukt.

3 §
Finansiering

Om inte något annat föreskrivs i denna förordning, tillämpas denna förordning på såväl det nationella stödet som den delfinansierade och den nationella andelen av det delfinansierade stödet.

På delfinansierat stöd tillämpas dessutom vad som bestäms i EG:s förordning om utveckling av landsbygden och i kommissionens tillämpningsförordning samt vad som bestäms med stöd av dem eller i kompletterande EG-lagstiftning eller med stöd av den. Vid beviljande av stöd beaktas dessutom vad som i mål 1-programmen eller programmen för utveckling av landsbygden eller i andra motsvarande EG-program har avtalats om styrning av stöden inom regionen i fråga.

2 kap.

Investeringar på gårdsbruksenheter

4 §
Stödtagare

Vad som i detta kapitel föreskrivs om investeringar som genomförs på gårdsbruksenheter och förutsättningar gällande gårdsbruksenheter tillämpas även på gemensamma investeringar som görs av ett eller flera landsbygdsföretag som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten finansieringslagen samt på investeringar som avses i 11 § 3 mom. 2 och 3 punkten statsrådets förordning om utveckling av landsbygden (609/2000).

5 §
Stödobjekt

Stöd kan beviljas på det sätt som föreskrivs i denna förordning

1) för sådan nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av husdjursbyggnader som hänför sig till

a) mjölkboskapsskötsel,

b) köttboskapsskötsel,

c) svinhushållning,

d) fårskötsel,

e) getskötsel,

f) kalkonproduktion, eller

g) broilerproduktion,

2) för ombyggnad av burhönshus till golvhönshus och för nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av golvhönshus och flervåningssystem för frigående hönor,

3) för nybyggnad, utvidgning och grundlig reparation av foderförråd och produktlager,

4) för byggande, utvidgning och grundlig reparation av varm- och kalluftstorkar som är avsedda för torkning av spannmål eller hö, anskaffning av flyttbara spannmålstorkar och byggande av gastäta spannmålslager,

5) för täckdikning,

6) för anskaffning av jord- och skogsbruksmaskiner och jord- och skogsbruksredskap,

7) för anskaffning av avelsfår och avelsnötkreatur,

8) för investeringar i trädgårdsodling,

9) för investeringar i hästhushållning,

10) för investeringar som hänför sig till pälsdjursuppfödning,

11) för investeringar i biodling,

12) för investeringar som hänför sig till annan jordbruksproduktion än sådan som avses i 1, 2, 4 eller 7―11 punkten,

13) för investeringar som hänför sig till annan företagsverksamhet än jord- och skogsbruk,

14) för investeringar som gäller djurs välbefinnande och produktionshygien,

15) för investeringar som främjar miljövård,

16) för investeringar i gårdsbruksenheters värmecentraler,

17) för investeringar för förbättring av arbetsmiljön, samt

18) för investeringar i utrustning för förvaring och förbränning av döda djur.

6 §
Anskaffning av byggnader

Stöd enligt 5 § 1―4, 7―10 och 12 punkten kan beviljas även för anskaffning av en byggnad som ligger på arrendejord, om anskaffningen är ekonomiskt fördelaktigare än byggande eller grundlig reparation av en motsvarande byggnad och den byggnad som skaffas kan användas på ett ändamålsenligt sätt för avsett ändamål. För ändamålet kan i räntestödslån beviljas högst 80 procent och i därtill hörande räntestöd högst 20 procent av de godtagbara anskaffningskostnaderna. På lånet tillämpas vad som bestäms om villkor för lån som beviljas för byggande.

Av medel som har anvisats för verkställande av gemenskapsinitiativprogrammet LEADER+ eller programmet POMO+ kan beviljas stöd enbart för investeringar som avses i 1 mom. 12 och 13 punkten. Av medel som har anvisats för verkställande av gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III kan stöd beviljas enbart för anskaffning för gemensamt bruk av maskiner och redskap som avses 5 § 6 punkten samt för investeringar som avses i 3, 8, 12 och 13 punkten och som anses ha vikt inom en riksgränsöverskridande näringsverksamhet.

7 §
Anskaffning av djur och mjölkkvoter

Stöd beviljas varken för anskaffning av mjölkkvoter eller, med de undantag som anges i 2 och 3 mom., för anskaffning av djur.

Stöd kan emellertid beviljas för anskaffning av avelsfår och avelsnötkreatur så som anges i 15―17 § samt för anskaffning av får enligt 40 §.

Dessutom kan stöd vid startande eller betydligt utvidgande av företagsverksamhet beviljas för anskaffning av hästar som används i sådan verksamhet som avses i 23 §.

8 §
Mjölkboskapsskötsel

Stöd kan beviljas för i 5 § 1 punkten underpunkt a avsedda byggnadsinvesteringar som hänför sig till mjölkboskapsskötsel, om för den gårdsbruksenhet som ansökan gäller vid beviljandet av stödet som referenskvantitet för mjölk enligt 4 § lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995) har fastställts minst en sådan kvantitet som motsvarar 7 900 liter per mjölkkoplats enligt det antal djurplatser som finns på gårdsbruksenheten efter investeringen. Om det efter investeringen finns flera djurplatser på gårdsbruksenheten än vad som föreskrivs ovan, kan stöd beviljas endast för den andel av de godtagbara byggnadskostnaderna som motsvarar den andel som det maximala antalet djurplatser enligt referenskvantiteten utgör av gårdsbruksenhetens mjölkkoplatser.

Stöd beviljas inte för grundlig reparation av en byggnad om det finns färre än 12 mjölkkoplatser på en gårdsbruksenhet som avses i 1 mom.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. tillämpas också om ansökan gäller fler än en gårdsbruksenhet.

9 §
Gränserna för djurplatser vid svinhushåll- ning

I 5 § 1 punkten underpunkt c avsett stöd för byggnadsinvesteringar i anslutning till svinhushållning kan beviljas en sådan gårdsbruksenhet som efter investeringen har högst 6 000 platser för avvanda smågrisar under 35 kg, 3000 slaktsvinplatser eller 400 suggplatser och motsvarande antal platser för avvanda smågrisar under 35 kg, eller 600 suggplatser och inga platser för avvanda smågrisar.

Om investeringen omfattar platser för både avvanda smågrisar och suggor anses platserna för avvanda smågrisar ingå i suggplatserna. Om investeringen omfattar både slaktsvinplatser och suggplatser anses en suggplats motsvara 6,5 slaktsvinplatser. Om investeringen omfattar både slaktsvinplatser och platser för avvanda smågrisar anses en slaktsvinplats motsvara 2,0 platser för avvanda smågrisar. Om det efter investeringen finns flera djurplatser på gårdsbruksenheten än vad som föreskrivs ovan, kan stöd beviljas endast för den del av de godtagbara byggnadskostnaderna som motsvarar den andel som antalet djurplatser enligt de ovan angivna maximala antalen djurplatser utgör av hela byggnadsinvesteringen.

När det gäller det maximala antalet djurplatser måste det utöver djurplatserna på gårdsbruksenheten också tas hänsyn till det antal djurplatser som motsvarar stödtagarens, stödtagarens makes eller makas och de minderåriga barnens ägarandel i övriga svinhushållningsföretag. Om en sammanslutning eller två eller flera fysiska personer tillsammans ansöker om stöd för ett gemensamt svinhus på två eller flera gårdsbruksenheter måste det antal djurplatser på gårdsbruksenheterna som de sökande eller delägarna förfogar över dessutom beaktas i fråga om antalet djurplatser.

10 §
Svinhus

Vid beviljande av stöd för i 5 § 1 punkten underpunkt c avsedda byggnadsinvesteringar i anslutning till svinhushållning betraktas som suggstall ett svinhus som gör att det på gårdsbruksenheten finns eller uppstår minst 60 suggplatser och av vars svinplatser över hälften är suggplatser. Som suggstall betraktas också ett sådant grisningsstall inom en suggring vars årliga kalkylerade antal grisningsomgångar är minst 130. Vid beviljande av stöd betraktas som suggstall även ett svinhus som gör att det på gårdsbruksenheten finns eller uppstår minst 500 platser för avvanda smågrisar och av vars kalkylerade antal svinplatser över hälften är avsedda för uppfödning av avvanda smågrisar.

Andra svinhus än de som avses i 1 mom. betraktas som slaktsvinhus.

När stödets belopp prövas skall investeringen anses gälla suggstall, om vid byggande, utvidgning eller ombyggnad av ett svinhus enligt 1 mom. det kalkylerade antalet suggplatser eller platser för avvanda smågrisar utgör minst hälften av svinplatserna som ingår i byggnadsinvesteringen.

11 §
Suggringar

Vid suggringens centralenhet får finnas högst 1 000 suggplatser. Denna maximigräns tillämpas oaktat vad som sägs i 9 § även på en suggrings centralenhet som hör till en enskild delägarlägenhet i suggringen och där suggor hålls även vid andra tidpunkter än under grisnings- och digivningsperioden.

Med i 1 mom. avsedd suggring avses sådan organisering av produktionen att suggorna förs från suggringens centralenhet till delägarlägenheter för grisning och digivning eller att suggorna grisar vid centralenheten och huvuddelen av grisarna levereras till delägarlägenheter för uppfödning.

12 §
Anskaffning av flyttbara torkar

Vid anskaffning av en sådan flyttbar spannmålstork som avses i 5 § 4 punkten tillämpas, bortsett från stödnivån eller stödformen, de bestämmelser som i övrigt gäller anskaffning av maskiner.

13 §
Täckdikning

Stöd enligt 5 § 5 punkten kan beviljas:

1) för täckdikning av åker, för komplettering och förnyande av täckdikning,

2) för täckdikning av öppna diken för att förbättra åkerskiftenas form,

3) för investeringar i små pumpstationer som är nödvändiga för säkerställande av att täckdikningen fungerar.

14 §
Anskaffning av jord- och skogsbruksmaskiner och jord- och skogsbruksredskap

Stöd kan beviljas för anskaffning av skördemaskiner som avses i 5 § 6 punkten enbart om maskinen skaffas för gemensamt bruk så att maskinen används inom gårdsbruket på två eller flera gårdsbruksenheter. Dessutom kan stöd beviljas för anskaffning av maskiner och redskap som används endast på en gårdsbruksenhet så som bestäms i 12 §, 18 § 3 mom., 19 §, 21―25, 27 och 28 §.

Maskinen eller redskapet anses komma i gemensam användning om:

1) maskinen eller redskapet skaffas för samägande eller av en sammanslutning eller ett andelslag för delägarnas gårdsbruksenheter,

2) maskinen eller redskapet skaffas av en jordbrukare som har ingått ett skriftligt avtal om utförande av arbete med en eller flera andra jordbrukare, eller

3) maskinen eller redskapet skaffas av en jordbrukare som har kommit överens om utbyte av arbete med en eller flera sådana jordbrukare som i stället utför maskinarbete på sökandens gårdsbruksenhet.

När en maskin eller ett redskap anskaffas på ett sätt som avses i 1 mom. för gemensamt bruk är en förutsättning för beviljande av stöd att stödet i stödansökan söks för investeringar som uppgår till minst 9 000 euro och som gäller anskaffning av en eller flera maskiner eller redskap. Det beviljas inte stöd för anskaffningen av en sådan maskin eller ett sådant redskap som anges i 1 mom. och som skall användas på en enda gård, om anskaffningspriset är under 5 000 euro.

I 1 mom. avsett stöd beviljas inte för anskaffning av jordbruks- eller skogstraktorer. Stöd beviljas inte heller för anskaffning av avverkningsmaskiner.

Vid anskaffning av en maskin eller ett redskap för annan maskinentreprenad än sådan som avses i 2 mom. 2 punkten tillämpas bestämmelserna i 23 §.

15 §
Anskaffning av avelsfår

Stöd enligt 5 § 7 punkten kan beviljas för anskaffning av sådana avelsfår med hjälp av vilka i synnerhet djurbeståndets köttegenskaper förbättras.

Stöd kan beviljas för:

1) anskaffning av sådana avelsfår vilkas renrasighet kan visas genom ett officiellt härstamningsbevis,

2) för anskaffning av sådana korsningstackor vilkas fäder och mödrar är av köttras.

Stöd beviljas inte för anskaffning av tackor som har lammat mer än tre gånger.

För att stöd skall beviljas för anskaffning av baggar skall sökanden för avelsändamål ha minst 30 tackor eller sådana tacklamm som är ett år gamla senast den 30 april det år som följer på anhängiggörandet av ansökan. Vid anskaffning av tackor skall hjorden efter anskaffningen omfatta minst 50 tackor som används för avel eller ovan avsedda tacklamm.

Anskaffningen av avelsfår kan beviljas stöd en enda gång under djurets livstid. Beviljandet av stöd förutsätter att baggarna hålls på gårdsbruksenheten i minst ett halvt år och tackorna eller tacklammen under minst en lamning samt under den tid då lammet diar.

Stöd för anskaffning av tackor eller tacklamm beviljas inte, om sökanden under halvåret före anhängiggörandet av ansökan mot vederlag har överlåtit en eller flera tackor eller ett eller flera tacklamm till livs. Ett ytterligare villkor för beviljandet av stöd är att den som får stöd för anskaffning av tackor eller tacklamm inte under det halvår som följer efter det att ansökan har gjorts anhängig säljer en sådan tacka eller ett sådant tacklamm till livs för vars anskaffning stöd inte har beviljats.

Med tillstånd av arbetskrafts- och näringscentralen får ett djur för vilket stöd har beviljats överlåtas på det sätt som bestäms i 46 § 3 mom. 3 punkten finansieringslagen.

Det anskaffningspris som berättigar till stöd är:

1) i fråga om baggar högst 500 euro,

2) i fråga om bagglamm under ett år högst 340 euro,

3) i fråga om tackor högst 270 euro,

4) i fråga om tacklamm under ett år högst 240 euro.

Stöd kan beviljas bara för den del av köpesumman som inte överstiger det maximipris som avses i 3 mom. 1, 2, 3 eller 4 punkten. Om anskaffningspriset är lägre än det maximipris som berättigar till stöd, anses anskaffningspriset ligga till grund för stödet.

De anskaffade tackornas och baggarnas härstamning skall vara känd i minst två generationer bakåt och djuren skall vara registrerade i en i Finland godkänd avelsorganisations officiella register. Beviljande av stöd för djur som importeras till Finland förutsätter att djuren registreras i ovan nämnda register.

Avelsfår av köttras enligt 2 mom. 2 punkten avser får som tillhör följande raser: Dala, Dorset, Oxford down, Rygja, Shropshire och Texel.

16 §
Kraven i hälsoövervakningsprogrammet gällande fårhushållning

Utöver vad som bestäms i 15 § är en förutsättning för beviljande av stöd för anskaffning av avelsfår att säljarens gård i Finland uppfyller kraven i de hälsoövervakningsprogram som kommer att tillämpas. Med hälsoövervakningsprogram avses i denna förordning scrapieövervakningsprogrammet och programmet för bekämpning av maedivisna. Om en hjord omfattar färre än 40 tackor eller getter behöver den inte höra till scrapieövervakningsprogrammet. Däremot skall gården ha status M3 i programmet för bekämpning av Maedivisna

17 §
Anskaffning av avelsnötkreatur

Stöd kan beviljas för anskaffning av avelsnötkreatur som avses i 5 § 7 punkten och som behövs inom sådan nötköttsproduktion som baserar sig på dikor, om:

1) tjuren är av köttras, minst tio månader gammal den dag då hela köpesumman betalas, stambokförd och har ett totalavelsvärde, eller om det saknas, ett väntat värde på minst +5,

2) avelsnötkreaturet av honkön är av köttras, minst sex månader gammalt den dag då hela köpesumman betalas och har kalvat högst tre gånger eller motsvarande nötkreatur som uppkommit genom korsning och som är av köttras till minst 75 procent enligt ett officiellt härstamnings- eller stamboksbevis.

Om ett avelsnötkreatur skaffas från ett annat land än Finland måste sökanden bevisa att djuret fyller de krav som anges i 1 mom. En tjur skall nå upp till den nivå som motsvarar den angivna avelsnivån. För att bevisa detta måste sökanden vid behov begära ett utlåtande från en expert inom nötkreatursavel.

Anskaffningen av avelsnötkreatur kan beviljas stöd en enda gång under djurets livstid. Stödet beviljas för anskaffning av högst en tjur per påbörjat antal av 15 dikor eller kvigor som fyller ett år senast den 31 maj. Beviljandet av stöd förutsätter att tjurarna hålls på gårdsbruksenheten under minst en betesperiod och djuren av honkön under minst en kalvning samt under den tid då kalven diar.

När stöd beviljas för anskaffning av avelsnötkreatur enligt 1 mom. 2 punkten ovan avses med avelsnötkreatur av köttras nötkreatur som tillhör följande raser: Aberdeen Angus, Blonde d'Aquitaine, Charolais, Dexter, Hereford, Highland Cattle, Limousin, Piemontese och Simmental.

Stöd för anskaffning av dikor eller kvigor beviljas inte, om sökanden under det år som föregår anhängiggörandet av ansökan mot vederlag har överlåtit en eller flera dikor eller kvigor till livs. Ett villkor för beviljandet av stöd är dessutom att den som får stöd för anskaffning av nötkreatur av honkön inte under det halvår som följer efter det att ansökan har gjorts anhängig säljer en sådan diko eller kviga till livs, för vars anskaffning stöd inte har beviljats.

Med tillstånd av arbetskrafts- och näringscentralen får ett djur för vilket stöd har beviljats överlåtas på det sätt som bestäms i 46 § 3 mom. 3 punkten finansieringslagen

Det anskaffningspris som berättigar till stöd är:

1) i fråga om tjurar högst 2 500 euro,

2) i fråga om kvigor mellan sex och tolv månader högst 1 000 euro,

3) i fråga om kvigor över tolv månader samt dikor högst 1 350 euro.

Stöd kan beviljas bara för den del av köpesumman som inte överstiger det maximipris som avses i 7 mom. 1, 2 eller 3 punkten. Om anskaffningspriset är lägre än det maximipris som berättigar till stöd, anses anskaffningspriset ligga till grund för stödet.

18 §
Stödobjekt inom trädgårdsodlingen

I 5 § 8 punkten avsett stöd kan beviljas för investeringar i byggande, utvidgning och grundlig reparation som gäller:

1) växthus eller andra produktionsutrymmen som behövs i växthusproduktion eller trädgårdsproduktion på friland,

2) värmecentraler,

3) lager,

4) system för att ta tillvara och recirkulera bevattningsvatten vid växthusföretag samt för därtill hörande vattenreningssystem.

Ett växthus anses inte vara en stödberättigande byggnad om det saknar en fast grund, dess ramkonstruktioner är flyttbara och täckmaterialet är enkel plast och om det varken finns fast uppvärmning eller bevattning i växthuset.

Stöd kan också beviljas för anskaffning av maskiner och redskap som betjänar trädgårdsproduktionen. Stöd kan dock inte beviljas för anskaffning av bilar, traktorer, lastare, mobil bevattningsutrustning eller arbetsmaskiner som används inom trädgårdsproduktion på friland och som kopplas till traktor eller rör sig med egen drivkraft, med undantag för anskaffning av skördemaskiner för trädgårdsväxter på friland.

19 §
Hästhushållning

Med investeringar i hästhushållning avses i 5 § 9 punkten sådana investeringar som behövs vid uppfödning av hästar samt investeringar vilkas huvudsakliga syfte är att främja uppfödningen av hästar. Då hästar används i annan produktions- eller serviceverksamhet tillämpas bestämmelserna i 23 § på investeringsstödet.

20 §
Pälsdjursuppfödning

Stöd enligt 5 § 10 punkten kan beviljas för byggande, grundlig reparation och utvidgning av skugghus, djurhallar och utrymmen för förvaring av foder.

Stöd kan beviljas även för en sådan byggnadsinvestering där pälsdjursfarmen av miljöskyddsskäl flyttas från ett grundvattenområde till en ny plats. För detta ändamål kan stöd som fastställs i bilaga I beviljas endast för den del av de godtagbara kostnaderna som motsvarar pälsdjursfarmens tidigare produktionskapacitet.

Stöd kan dessutom beviljas för omringande av farmen med ett sådant stängsel varmed djuren hindras att rymma från farmen.

21 §
Biodling

Stöd enligt 5 § 11 punkten kan beviljas för anskaffning av bikupor som behövs vid biodling, för byggande, utvidgning och grundlig reparation av behandlingslokaler och lager samt för anskaffning av honungsslungor och andra maskiner och anordningar.

22 §
Andra produktionsinriktningar inom jord- bruket

För i 5 § 12 punkten avsedda investeringar kan beviljas stöd om det gäller investeringar som är nödvändiga inom någon annan form av jordbruk än sedvanlig husdjursproduktion eller sedvanligt åkerbruk.

Sådana andra former av jordbruk som avses i 1 mom. är produktion av gäss, ankor eller motsvarande fjäderfä, svampodling, farmuppfödning av vilt, plockning av vilda bär och svampar, primär förädling av lantbruksprodukter samt annan verksamhet som motsvarar ovan avsedd produktion och verksamhet och som räknas som jordbruk.

Stöd kan dock inte beviljas för en sådan investering som främjar köttproduktion av bison, emu eller struts eller uppfödning av bison, emu eller struts.

23 §
Annan företagsverksamhet på gårdsbruks- enheter

I 5 § 13 punkten avsedd verksamhet för vilken stöd kan beviljas är:

1) torvproduktion,

2) annan maskinentreprenad som bedrivs med gårdsbruksenhetens produktionsredskap eller i övrigt från gården än entreprenad som gäller egentligt jordbruksarbete,

3) serviceproduktion med utnyttjande av jordbrukets produktionsegendom inklusive djur eller av gårdsbruksenhetens bostadsbyggnader,

4) programservice och annan immateriell service där landsbygden utnyttjas,

5) varuproduktion som småskalig företagsverksamhet,

6) annan företagsverksamhet som motsvarar verksamhet enligt 1–5 punkten.

Stöd beviljas dock inte för anskaffning av vare sig jordbruks- eller skogstraktorer eller avverkningsmaskiner.

24 §
Djurens välbefinnande och produktions- hygien

Som stödberättigade investeringar enligt 5 § 14 punkten betraktas de investeringar som avses i 2―4 mom.

I äggproduktionen kan stöd beviljas för investeringar för ersättande av hönsburar med sådana inredda burar som uppfyller kraven i djurskyddslagen och i djurskyddslagen och i djurskyddsförordningen samt i bestämmelser som utfärdats med stöd av djurskyddslagen.

Inom produktionen av smågrisar kan stöd beviljas för sådana byggnadsprojekt som avser suggstallar och där det byggs sådana djurutrymmen som överskrider gällande minimikrav enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning. Förhöjning av stödet tillämpas inte på investeringar som ökar produktionskapaciteten.

Inom pälsdjursuppfödningen kan stöd beviljas för investeringar där mink- och rävburar ersätts med större burar som fyller de krav som ställs i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen samt i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av djurskyddslagen. Stöd kan därtill också beviljas för investeringar som innebär att rävburarna förses med vilohyllor för djuren.

25 §
Miljövård

Stöd enligt 5 § 15 punkten kan beviljas för investeringar som gäller system för att ta tillvara och recirkulera bevattningsvatten vid växthus- eller plantskoleföretag samt för därtill hörande vattenreningssystem. Med plantskoleföretag avses företag som bedriver produktion av plantor till prydnadsträd och prydnadsbuskar, perenner eller plantor till bär- och fruktväxter.

Inom pälsdjursuppfödningen kan stöd beviljas för att förse befintliga skugghus med vattentäta underlag.

26 §
Gårdsbruksenheters värmecentraler

Stöd enligt 5 § 16 punkten kan beviljas för byggande, utvidgning och grundlig reparation av en sådan värmecentral som utnyttjar spillvärme, värme från vattendrag, luften eller marken, trä eller annat förnybart bränsle eller vind eller sol.

I form av delfinansiering kan stöd beviljas endast för sådana värmecentraler som utnyttjar trä.

27 §
Anskaffning av elaggregat

För anskaffnings- och installeringskostnader som uppstår till följd av ett sådant elaggregat som avses i 5 § 6 punkten kan beviljas stöd, om aggregatet införskaffas som ett reservsystem för elproduktion för att kontinuiteten i jordbruksproduktionen skall kunna tryggas.

28 §
Förbättrande av arbetsmiljön

Stöd enligt 5 § 17 punkten kan beviljas för anskaffning av maskiner för rörmjölkning, ensilageskärare och utrustning för utgödsling samt maskiner och utrustning för foderutdelning, dock inte för anskaffning av kompaktlastare eller minitraktorer.

29 §
Utrustning för förvaring och förbränning av döda djur

Stöd kan beviljas för investeringar som gäller utrustning för förvaring och förbränning av döda djur i de områden som närmare fastställs av jord- och skogsbruksministeriet och där kadaver av nötkreatur, får och getter samt svin och fjäderfä samlas in.

30 §
Stöd i form av delfinansiering för investeringar på gårdsbruksenheter

Inom mål 1-området beviljas stöd för i 5 § 1 punkten underpunkt a―d avsedda investeringar i form av delfinansiering.

Stöd för gårdsbruksenheters värmecentraler vilka avses i 26 § samt för investeringar som avses i 22 och 23 § kan inom mål 1-området beviljas i form av delfinansiering om den gårdsbruksenhet som får stöd ligger inom ett sådant landskap vars samarbetsdokument möjliggör beviljandet av stöd och det finns EU-medel för ändamålet. Inom området för landbygdsprogrammet kan stöd beviljas för motsvarande ändamål om landskapets samarbetsgrupps landsbygdssektion vid beslut om styrning av medel och om urvalskriterierna gällande projekten har anvisat medel för ändamålet i fråga.

Stöd för investeringar som avses i 22 och 23 § beviljas bara i form av delfinansierat stöd.

Delfinansierat stöd kan inte erhållas för en sådan del av en investering som inte uppfyller förutsättningarna för delfinansierat stöd eller som inte ingår i vederbörande program.

3 kap.

Investeringar på andra ställen än gårds- bruksenheter

31 §
Verksamhet som stöds

Stöd för investeringar kan beviljas sådana landsbygdsföretag samt sådana i 3 § 2 mom. och 10 § 3 mom. finansieringslagen avsedda företag som bedriver företagsverksamhet utanför gårdsbruksenheten om verksamheten hänför sig till:

1) annan förädling av skogsbruksprodukter än kemisk träförädling,

2) produktion av tjänster eller varor,

3) förmedling och marknadsföring av produkter som anges i 1 och 2 punkten med undantag av minuthandel med jordbruksprodukter,

4) förmedling eller marknadsföring av produkter eller tjänster som anges i 23 §,

5) produktion av företagstjänster,

6) annan med verksamhet enligt 1―5 punkten jämförbar verksamhet som bedrivs i samarbete med landsbygdsföretag.

Vad som bestäms i 30 § 4 mom. tillämpas också på investeringar som avses i 1 mom.

Ett stöd som avses i 1 mom. får inte främja sådana projekt eller åtgärder som det enligt 2 kap. är förbjudet att stöda eller som får stödas i en begränsad omfattning.

Är det fråga om anskaffning av en fastighet för sådan verksamhet som avses i 1 mom., tillämpas 34 § 1 mom. 3 punkten samt 2 och 3 mom. då stöd beviljas. Vid beviljande av stöd för anskaffning av en byggnad på arrendejord iakttas i tillämpliga delar 6 § 1 mom.

Stöd beviljas inte för investeringar för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter. Stöd kan trots allt beviljas ur programmet LEADER + till de företag som avses i 1 mom. Stödet beviljas som delfinansierat bidrag av anslag i statsbudgeten.

4 kap.

Utvecklings- och startstöd för företag

32 §
Utvecklingsstöd för företag

Stöd för utveckling av landsbygdsföretag samt av företag som avses i 3 § 2 mom. och 10 § 3 mom. finansieringslagen kan beviljas för kostnader som avses i 48 § 1 mom. statsrådets förordning om utveckling av landsbygden:

1) till högst 90 procent av de godtagbara kostnader som avses i 48 § 1 mom. 1 punkten statsrådets förordning om utveckling av landsbygden och till högst 50 procent av de godtagbara kostnader som avses i momentets 2―5 punkt,

2) till högst 90 procent av de godtagbara kostnaderna om det gäller stöd för anskaffning av en sådan likviditets- och lönsamhetskalkyl som krävs som bilaga till ansökan om investeringsstöd eller startstöd till unga jordbrukare, eller för uppgörande av en sådan utvecklingsplan där den utvecklingsåtgärd som skall stödas angår jordbruk som idkas på gårdsbruksenheten och om syftet med den är att väsentligt förändra eller förbättra förfaringssätt, produktionsmetoder eller marknadsföring på en gårdsbruksenhet eller utveckla samarbetet mellan landsbygdsföretag, eller för annan rådgivning som gäller uppföljningen av den nämnda kalkylens eller planens utfall än den rådgivning som ges till unga jordbrukare,

3) till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna om den utvecklingsåtgärd som skall stödas gäller utvecklingen i fråga om förädlingen och marknadsföringen av de produkter som avses i bilaga I till EG-fördraget. Stöd beviljas inte för de utvecklingsåtgärder som avses i 48 a § statsrådets förordning om utveckling av landsbygden.

Stöd för anskaffning av en lönsamhets- och likviditetskalkyl enligt 1 mom. 2 punkten kan beviljas för kostnader som uppgår till högst 400 euro och för anskaffning av en utvecklingsplan för kostnader som uppgår till högst 1 500 euro. Uppföljningen av kalkylen eller planen kan stödas en gång under kalkyl- eller planeperioden och i överensstämmelse med kostnader på högst 400 euro.

För stöd som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten tillämpas vad som bestäms i 48 § 5 mom. statsrådets förordning om utveckling av landsbygden.

Stöd för de åtgärder som avses i 1 mom. 1 och 3 punkten kan beviljas endast i delfinansierad form genom att det i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms i 30 § 2 mom. För åtgärder enligt 1 mom. 2 punkten beviljas stödet som bidrag av nationella medel, så att stödet beviljas delfinansierat för åtgärder angående produktion som avses i 22 §. Stöd som finansieras med medel som har anvisats för verkställande av programmet POMO+ beviljas dock enbart av nationella medel.

33 §
Startstöd för företag

Stöd för startande och utvidgning av landsbygdsföretags verksamhet enligt 3 § 1 mom. 4 punkten finansieringslagen samt av företag enligt 3 § 2 mom. och 10 § 3 mom. finansieringslagen kan beviljas enligt 49 § statsrådets förordning om utveckling av landsbygden.

Stöd kan beviljas endast i form av delfinansierat bidrag för kostnader enligt 49 § 1 mom. statsrådets förordning om utveckling av landsbygden med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 30 § 2 mom. Stöd för kostnader enligt 49 § 3 mom. i nämnda förordning beviljas dock av nationella medel som bidrag. Dessutom beviljas stöd som finansieras med medel som har anvisats för verkställande av programmet POMO+ enbart av nationella medel.

5 kap.

Markförvärv

34 §
Stödobjekt inom jord- och skogsbruk

För förvärv av mark och fastigheter som hänför sig till jord- och skogsbruks kan beviljas stöd endast i anslutning till lån. Stöd kan beviljas för:

1) förvärv av tillskottsåker och skogstillskottsområde,

2) anskaffning av en gårdsbruksenhet eller en del därav,

3) anskaffning av en produktionsbyggnad jämte markgrund,

4) anskaffning av en andel i samfälld skog,

5) betalning av inlösningsandel för en gårdsbruksenhet eller en del av den när gårdsbruksenheten på grund av avvittring och arvsskifte förblir i sökandens uteslutande besittning,

6) betalning av utjämning för en gårdsbruksenhet som på grund av avvittring förblir i sökandens uteslutande besittning,

7) betalning av utfyllnad av laglott för en gårdsbruksenhet eller en del av den som testamenterats till sökanden, om hela gårdsbruksenheten förblir i sökandens besittning.

Stöd beviljas inte till den del som det område som skall förvärvas jämte eventuella byggnader är avsett till andra ändamål än gårdsbruk. Om området och de byggnader som är belägna på det huvudsakligen är avsedda att användas för annan verksamhet än gårdsbruk, får inget stöd beviljas. I 1 mom. 3 punkten avsett stöd som hänför sig till markköpslån får inte beviljas för anskaffning av en sådan produktionsbyggnad som ligger på arrendejord. Om stöd som hänför sig till lån som beviljas för ändamålet i fråga föreskrivs i 6 § 1 mom.

Stöd kan beviljas för förvärv av tillskottsjord endast om den köpeskilling som berättigar till stöd är minst 8 400 euro.

Stöd för markförvärv beviljas inte av medel som har anvisats för verkställande av det regionala programmet för utveckling av landsbygden, gemenskapsinitiativprogrammen LEADER+ och INTERREG III och programmet POMO+.

35 §
Godtagbara kostnader för markförvärv

Till stödberättigat vederlag räknas:

1) ett lån som sökanden enligt överlåtelsehandlingen har förbundit sig att betala eller ansvara för och som har beviljats med stöd av finansieringslagen, lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994), landsbygdsnäringslagen (1295/ 1990), lagen om gårdsbruksenheter (188/ 1977) eller annan i 59 § 1 och 2 mom. landsbygdsnäringslagen nämnd lagstiftning, eller motsvarande statens försäljningsprisfordran som har uppstått med stöd av ovan nämnda lagstiftning eller lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966),

2) en annan kredit som gäller den lägenhet som förvärvas och som sökanden enligt överlåtelsehandlingen har förbundit sig att betala eller ansvara för,

3) den köpeskilling eller del av den som skall betalas till säljaren eller till personer som säljaren anger.

Sådana i 1 mom. 1 punkten avsedda lån och försäljningsprisfordringar som med stöd av 18 § statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden (808/2000) inte kan överföras på sökandens ansvar skall betalas senast då det lån som avses i detta kapitel lyfts. Då ett lån som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten lyfts skall företes verifikat enligt vad därom bestäms särskilt i ovan nämnda förordning av statsrådet.

36 §
Maximala kostnader för markförvärv

Stöd kan beviljas endast för sådant markförvärv där priset på åker eller skogsmark som används för gårdsbruksändamål inte överstiger gängse pris på orten. Härvid skall beaktas var det markområde som är föremål för anskaffningen är beläget, storleken, markens beskaffenhet, dikningen, avståndet från driftscentrum och andra med dessa jämförbara omständigheter som inverkar på den produktiva nyttan av området, samt vid förvärv av byggd mark byggnadernas läge, storlek och skick. Sökanden skall förete en aktuell skogsplan över den skogsmark som skall förvärvas eller en annan tillförlitlig uppskattning av markens och trädbeståndets värde för skogsbruksändamål.

Om ett område eller en fastighet anskaffas för något annat ändamål än gårdsbruk skall det gängse priset för området och de eventuella byggnader som finns där bedömas med tanke på det ändamål för vilket de anskaffas.

37 §
Det maximipris för jordbruksmark för vilket lån kan beviljas

Oberoende av att det vederlag som betalas för jordbruksmark uppfyller förutsättningarna enligt 35 och 36 § räknas som anskaffningspris för vilket lån kan beviljas inte den del av anskaffningspriset som överstiger följande maximipriser:

Arbetskrafts- och Maximipris för
näringscentral vilket lån kan beviljas
euro/ha
Södra Österbotten, Birkaland,
Österbotten, Satakunta, Nyland
och Egentliga Finland 6 000
Tavastland, Sydöstra Finland och
Norra Österbotten 5 000
Södra Savolax, Mellersta Finland
och Norra Savolax 3 500
Norra Karelen, Kajanaland
och Lappland 2 500

Om ett område som ingår i samma köp är beläget på två eller flera arbetskrafts- och näringscentralers område avgörs det maximipris för vilket lån kan beviljas på grundval av den arbetskrafts- och näringscentral på vars område huvuddelen av det område som skall förvärvas är beläget.

Lån får inte beviljas till den del anskaffningspriset överstiger den köpeskilling för vilken lån kan beviljas.

6 kap.

Startstöd till unga jordbrukare

38 §
Räntestödslånets belopp

För anskaffning av en gårdsbruksenhet eller en del av den samt jordbrukslösöre kan beviljas räntestödslån till högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna.

39 §
Godtagbara kostnader som föranleds av etableringen

Vad som i 35 § föreskrivs om godtagbara kostnader för markförvärv gäller också den andel av startstödet som beviljas i form av stöd i samband med ränta på lån till den del lånet beviljas för markförvärv.

Godtagbara kostnader för anskaffning av lösöre på grund av etablering är:

1) godtagbara anskaffningskostnader för produktionsdjur som skaffats i samband med förvärvet av gårdsbruksenheten eller under det år som följer på etableringen,

2) anskaffningskostnader för jordbruksmaskiner och redskap som skaffats i samband med förvärvet av gårdsbruksenheten eller under det år som följer på etableringen och som behövs i gårdsbruksenhetens produktion som den unga jordbrukaren börjar driva.

7 kap.

Upprustning av den traditionella miljön och värdefulla byggnader

40 §
Bevarande av den traditionella miljön

I syfte att bevara den traditionella miljön kan stöd beviljas för reparation och förbättring av bland annat väder- och vattenkvarnar, sommarladugårdar, bodar, loft och andra traditionella magasinsbyggnader, landskapsmässigt värdefulla lador, gärdsgårdar och slanstängsel samt båthus. Stöd kan även beviljas för investeringar som behövs för vård av det traditionella landskapet under det första året efter det att vården har börjat. I dessa investeringar kan ingå kostnader bland annat för uppförande av stängsel samt anskaffning av högst tre får som kan beta i den traditionella miljön. Stöd beviljas inte om för åtgärden har beviljats annat stöd eller om vidtagandet av åtgärden är en förutsättning för erhållande av något annat stöd, exempelvis miljöstöd för jordbruket.

Om det är fråga om ett eller högst tre landsbygdsföretags gemensamma anskaffning beviljas stöd med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs om gårdsbruksenheters investeringar. Om investeringen inte gäller egendom som återinsätts i produktionen, om investeringen förbättrar trivseln i bygemenskapen eller området och om utöver landsbygdsföretagen andra instanser deltar i genomförandet av investeringen, tillämpas på investeringarna vad som särskilt bestäms i förordning av jord- och skogsbruksministeriet om godtagbara kostnader för projekt för utveckling av landsbygden, vilken utfärdas med stöd av 7 § finansieringslagen.

41 §
Grundlig reparation av värdefulla byggnader

Stöd kan beviljas för grundlig reparation av arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

8 kap.

Boendestöd

42 §
Bostadsbyggande

Stöd enligt 22 § 1 mom. finansieringslagen kan beviljas för förbättrande av bostadsförhållandena på gårdsbruksenheterna.

9 kap.

Vissa begränsningar av rätten till stöd

43 §
Europeiska gemenskapens bestämmelser om kostnader som berättigar till stöd

Då ovan i 4―22, 24―29 och 34―39 § avsett nationellt stöd beviljas iakttas vad som bestäms om förutsättningarna för beviljande av stöd i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn (2000/C 28/02). Vid beviljandet av ett nationellt eller från EUGFJ delfinansierat i 31 § avsett stöd tillämpas på motsvarande sätt vad som bestäms om förutsättningar för beviljande av stöd i kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag.

När det är fråga om verksamhet som hänför sig till annan produktion än jordbruk och stödet beviljas enligt villkoren för försumbart stöd, kan stödets belopp under de tre år som föregått beviljandet av stödet, inklusive det stöd som beviljats enligt regeln för försumbart stöd, uppgå till högst 100 000 euro. Vid beviljande av stöd iakttas vad som bestäms i kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse.

44 §
Mellanskillnad

Då en maskin eller ett redskap anskaffas så att en del av köpeskillingen kvittas genom att en använd maskin eller ett använt redskap ges som vederlag, anses som stödberättigad kostnad endast skillnaden mellan priset på den maskin eller det redskap som anskaffats och på den maskin eller det redskap som överlåtits.

45 §
Kostnader som inte omfattas av stödet

Stöd beviljas inte för följande kostnader eller kostnadsandelar:

1) kostnader som annars skulle godkännas som en andel av mervärdesskatten, om inte den som ansöker om stödet företer en godtagbar utredning av skattemyndigheten över att det inte är möjligt att erhålla återbäring av mervärdesskatt för kostnader som hänför sig till ifrågavarande verksamhet,

2) kostnader som föranleds av traktering när företaget idkat PR-verksamhet,

3) andra kostnader för verksamheten som föranleds av företagets sedvanliga affärsverksamhet,

4) projekt som direkt hänför sig till export eller import.

46 §
Andelen eget arbete vid byggnads- och annat arbete

Då ett investeringsstöd som beviljats som delfinansierat betalas och övervakas anses som värde av stödtagarens eget arbete 8,50 euro i timmen i sedvanligt arbete och 13,50 euro i timmen om stödtagaren har utbildning eller långvarig arbetserfarenhet i den bransch som arbetet gäller. Som värdet av arbete som utförts med traktor eller en maskin som kan jämföras med en traktor anses 25 euro i timmen och som värdet av arbete som utförts med grävmaskin eller motsvarande maskin 34 euro i timmen. Andelen eget arbete beaktas om en bokföring över antalet arbetstimmar förevisas.

47 §
Användning av egna produktionsinsatser

Då eget virke används beaktas som virkets råvirkespris det rotpris som allmänt tillämpas i området. Virkets värde kan vid betalning och övervakning av stöd beaktas endast om en utomstående, tillräckligt yrkesskicklig person har gett ett intyg över virkets mängd och värde. Om stödtagaren själv har bearbetat råvirke från egen skog genom sågning eller hyvling, är virkets värde anskaffningspriset för motsvarande virke som på gängse villkor allmänt finns att få i området. Över mängden och värdet av sågat och hyvlat virke skall finnas ett intyg som motsvarar intyget över mängden och värdet av råvirket.

Som värdet av andra material och förnödenheter som erhållits från den egna lägenheten anses det försäljningspris som överlåtaren skulle ha fått vid försäljning av dem. I fråga om mängden och värdet av råvaror och produkter som överlåtits krävs ett intyg från en utomstående person enligt 1 mom.

48 §
Offentlig upphandling och konkurrensutsättning

I fråga om åtgärder som uppfyller förutsättningarna i 2 § 1 mom. 5 punkten lagen om offentlig upphandling (1505/1992) skall om upphandling som överstiger tröskelvärdet anbud begäras enligt vad som föreskrivs i nämnda lag och förordningar som givits med stöd av den.

I fråga om åtgärder för vilka kostnaderna understiger de tröskelvärden som avses i 1 mom. skall anbud begäras på ett ändamålsenligt sätt så, att den godtagbara nivån på kostnaderna på orten eller området kan fastställas på ett tillförlitligt sätt.

10 kap.

Formen och maximibeloppet av stöd för investeringar och markförvärv

49 §
Stödformer

Ovan i 2, 7 och 8 kap. avsett stöd beviljas i form av bidrag, räntestöd för räntestödslån eller statsborgen eller som en kombination av dessa, dock med beaktande av vad som föreskrivs i 51-54 §. Stöd för markförvärv beviljas alltid i form av stöd som hänför sig till lån.

Delfinansierat stöd beviljas i form av bidrag med undantag av byggnadsinvesteringar som avses i 5 § 1 punkten underpunkt a―d och i 6 kap. avsett stöd som beviljas för låneandelen av stödet till unga jordbrukare. Vid verkställande av det regionala utvecklingsprogrammet för landsbygden, gemenskapsinitiativprogrammen LEADER+ och INTERREG III samt programmet POMO+ får stöd inte beviljas för sådana ändamål för vilka enbart räntestöd för räntestödslån kan beviljas. Vid verkställande av gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III kan stöd dock beviljas i form av bidrag för gårdsbruksinvesteringar som avses i 6 § 2 mom. och för vilka annars enbart stöd som hänför sig till lån kan beviljas. Bidragets maximibelopp kan inte överstiga motsvarande maximibelopp av stöd som ingår i lån.

50 §
Unga jordbrukare

Unga jordbrukare kan för i 2 kap. avsedda investeringar på gårdsbruksenheter beviljas högre stöd än övriga jordbrukare så som föreskrivs i 51 §.

Som ung jordbrukare betraktas en jordbrukare som inte fyllt 40 år och har inlett driften på gårdsbruksenheten för mindre än fem år sedan. Som tidpunkten för etableringen betraktas den etableringstidpunkt som avses i 36 § statsrådets förordning om utveckling av landsbygden.

51 §
Stödets maximibelopp

Stöd för i 2, 5, 7 och 8 kap. avsedda investeringar och markförvärv, bortsett från stöd enligt 22 och 23 §, kan beviljas med iakttagande av de maximistödbelopp och stödformer som nämns bilaga 1.

Endast bidrag kan beviljas för sådana investeringar på gårdsbruksenheter som finansieras via gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III. Stödet beviljas delfinansierat. Stöd kan beviljas bara för sådana investeringar på gårdsbruksenheter som enligt bilaga 1 annars beviljas enbart stöd i form av lån. Bidragets maximibelopp kan inte överstiga motsvarande maximibelopp av stöd som ingår i lån.

52 §
Stöd som beviljas i form av bidrag

Bidrag får inte beviljas om bidragsbeloppet blir mindre än 840 euro. För de investeringar om vilka det bestäms i 22―25 och 27 §, 32 § 1 mom. 2 punkten samt i 3 kap. kan dock beviljas bidrag som är mindre än vad som ovan anges, men bidragen får trots allt inte understiga 500 euro. I fråga om anskaffning av avelsnötkreatur eller får en utvecklingsåtgärd enligt 32 § 1 mom. 2 punkten tillämpas inte ovan nämnda minimibelopp för bidraget i fråga.

Om den godtagbara totalkostnaden för investeringar som avses i 2 eller 7 kap. understiger 5 000 euro, får inte andelen av ett stöd i form av lån beviljas.

53 §
Stöd som beviljas i form av räntestödlån

Utan hinder av vad som bestäms i 49 och 52 § kan då stöd beviljas för markförvärv enligt 34 § eller för bostadsbyggande enligt 42 § som stödform tillämpas endast räntestöd som hänför sig till räntestödslån.

54 §
Investeringsstödets maximibelopp utanför det egentliga jordbruket

Stöd för i 22 § avsedda investeringar samt för investeringar beträffande småskalig förädling och marknadsföring av skogsbruksprodukter på gårdsbruksenheter kan beviljas:

1) inom mål 1-området till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen,

2) i kommuner på den glest bebyggda och den egentliga landsbygden som ligger utanför mål 1-området och som nämns i bilaga 2 till högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen,

3) i andra kommuner som ligger utanför mål 1-området och som nämns i bilaga 2 än kommuner på den glest bebyggda och den egentliga landsbygden till högst 25 procent av de godtagbara kostnaderna.

Stöd för i 23 § avsedda investeringar kan beviljas:

1) i kommuner inom stödområde I vilka hör till Östra Finlands mål 1-område till högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna,

2) i kommuner inom stödområde II vilka hör till Norra Finlands mål 1-område till högst 34 procent av de godtagbara kostnaderna,

3) i kommuner på den glest bebyggda och den egentliga landsbygden som ligger utanför mål 1-området och som nämns i bilaga 2 till högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen, och

4) i andra kommuner som ligger utanför mål 1-området och som nämns i bilaga 2 än kommuner på den glest bebyggda eller den egentliga landsbygden till högst 25 procent av de godtagbara kostnaderna.

55 §
Investeringsstödets maximibelopp utanför gårdsbruksenheterna

Investeringsstöd kan beviljas för i 3 kap. avsedda investeringar i de kommuner som räknas upp i bilaga 2 som följer:

1) i kommuner inom stödområde I vilka hör till Östra Finlands mål 1-område till högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna,

2) i kommuner inom stödområde II vilka hör till Norra Finlands mål 1-område till högst 34 procent av de godtagbara kostnaderna,

3) i kommuner på den glest bebyggda och den egentliga landsbygden vilka hör till stödområden II och III utanför mål 1-området till högst 25 procent av de godtagbara kostnaderna,

4) i andra än i 3 punkten avsedda kommuner som hör till stödområde II och III utanför mål 1-området till högst 20 procent av de godtagbara kostnaderna,

5) i andra kommuner än sådana som hör till stödområde II och III utanför mål 1-området till högst 15 procent av de godtagbara kostnaderna,

6) för investeringsprojekt som främjar användningen av trä som energikälla på de områden som avses i 4 och 5 punkten till högst 25 procent av de godtagbara kostnaderna.

I följande städer beviljas inte stöd för investeringar som genomförs på övriga planområden än generalplaneområden: Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Kervo, Lahtis, Lojo, Reso, S:t Karins, Kouvola, Kuusankoski, Tammerfors, Träskända, Vanda och Åbo.

56 §
Stödområdesindelning

Vid beviljande av stöd enligt denna förordning avgörs stödnivån utifrån den regionindelning som framgår av bilaga 2 och som för kommunernas del var i kraft den 31 december 2000.

11 kap.

Särskilda bestämmelser

57 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2004.

Denna förordning tillämpas på stödansökningar som gäller i 1 § avsedda åtgärder och som anhängiggjorts den 7 april 2004 eller därefter, dock senast den 31 december 2004.

Åtgärder som verkställandet av denna förordning förutsätter få vidtas innan förordningen utfärdas. Stöd enligt denna förordning beviljas eller betalas dock inte, om Europeiska gemenskapens kommission inte godkänner den anmälan om statligt stöd som gäller investeringsstöd.

I 1 § 1 mom. avsedda bevillningsfullmakter och medel får dessutom användas för sådana ansökningar som anhängiggjorts tidigast den 3 april 2000 och senast den 31 december 2004 med tillämpning av de författningar som var i kraft då ansökan anhängiggjordes.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 10 april 2003 om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2003 (295/2003) jämte ändringar.

Helsingfors den 19 maj 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Hannu Porkola

Bilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.