388/2004

Given i Helsingfors den 19 maj 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning av den 21 juni 2000 om utveckling av landsbygden (609/2000) 11 § 3 mom. 4 punkten, sådan den lyder i förordning 1/2004,

ändras 1 § 5 mom., 2 § 1 mom. 13 punkten, 26 §, 27 § 1 mom., 29―31 §, 33 § 2 mom., 48 § 2 mom., språkdräkten i rubriken för 87 § och 4 mom. och 102 § 1 mom. i förordningen,

av dessa lagrum 2 § 1 mom. 13 punkten sådan den lyder i förordning 93/2002, 26 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 855/2000, 279/2003, 1/2004 och 266/2004, 29 § i nämnda förordning 266/2004, 31 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 855/2000, 48 § 2 mom. i förordning 878/2000 och 87 § 4 mom. i förordning 213/2004,

fogas till 1 § 1 mom., sådan den lyder delvis ändrad i förordning 356/2002, en ny 6 a-punkt, samt till förordningen nya 26 a, 26 b, 26 c, 30 a, 82 a och 88 a § samt bilaga 2 som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på följande åtgärder enligt nedan nämnda lagrum i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), nedan finansieringslagen,


6 a) förhöjt finansieringsstöd enligt 17 §,


Utöver vad som stadgas i finansieringslagen och i denna förordning iakttas vid beviljande och utbetalning av stöd samt vid övervakningen av hur stödet används i tillämpliga delar vad som stadgas i 7 §, 9 § 2 mom., 10 §, 13 § 3 mom. och 22 § 2 mom. i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:


13) multifunktionellt jordbruk ett jordbruk som har som mål att vid sidan av produktionsverksamheten fullgöra samhällsuppgifter som hänför sig till miljön eller landskapsvård eller andra uppgifter som är viktiga för samhället.


26 §
Investeringsstödets maximibelopp vid investeringar på gårdsbruksenheterna

Stöd för investeringar på gårdsbruksenheterna får beviljas till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas inte, om den sökande och investeringen uppfyller förutsättningar för beviljande av stöd enligt 29 §.

En sådan företagare som uppfyller villkoren i artikel 8 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden samt förutsättningarna för beviljande av startstöd till unga jordbrukare i 35―38, 40 och 41 § i denna förordning får beviljas stöd förhöjt med fem procentenheter, om det inte har förflutit fem år sedan etableringen.

Vad som föreskrivs i 1 mom., tillämpas också när stöd beviljas de i 11 § 3 mom. 1 punkten avsedda sammanslutningarna för anskaffning av skogsmark och de i 2―4 punkten i nämnda moment avsedda sammanslutningarna för investeringar som hänför sig till jordbruket. Som investeringar på gårdsbruksenheterna betraktas också i 11 § 3 mom. avsedd anskaffning av en sådan maskin eller ett sådant redskap som lånas eller hyrs ut för användning på en eller flera gårdsbruksenheter eller som används för entreprenader på gårdsbruksenheter som ägs av en eller flera delägare eller medlemmar.

Stöd för investeringar som gäller förädling och marknadsföring av jord- och skogsbruksprodukter får beviljas till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.

Om stödbeloppet överstiger 50 procent av de godtagbara kostnaderna, beviljas stödet under förutsättning att stödmottagaren iakttar vad som föreskrivs i lagen om offentlig upphandling (1505/1992).

26 a §
Maximibeloppet av stödberättigande kostnader för investeringar på gårdsbruksenheterna

Stöd för de godtagbara totalkostnaderna för investeringar enligt 26 § får endast beviljas till den del kostnaderna inte överstiger 550 000 euro per investering eller 840 000 euro då stödet beviljas som delfinansiering för annan än i 29 § avsedd investering.

Maximibeloppet av de stödberättigande kostnaderna kan i fråga om det stöd som hänför sig till lånet höjas 1,5-faldigt, om investeringen genomförs av:

1) två landsbygdsföretag tillsammans,

2) en grupp eller en sammanslutning enligt 11 § 3 mom. 2 punkten med två medlemmar,

3) ett landsbygdsföretag med två delägare eller medlemmar som uppfyller de krav för företagare som ställs i 3 kap.

Maximibeloppet av de stödberättigande kostnaderna kan i fråga om det stöd som hänför sig till lånet höjas till det dubbla, om investeringen genomförs av:

1) minst tre landsbygdsföretag tillsammans,

2) en grupp eller en sammanslutning enligt 11 § 3 mom. 2 punkten med minst tre medlemmar,

3) ett landsbygdsföretag med minst tre delägare eller medlemmar som alla uppfyller de krav för företagare som ställs i 3 kap.

Till maximikostnaderna räknas också de kostnader som motsvarar de andelar som företagarens och dennes makes eller företagarens och dennes minderåriga barn äger i det landsbygdsföretag som stöds. Ett landsbygdsföretag betraktas vid tillämpningen av 1 mom. som ett enda företag oberoende av om makarna verkar på samma gårdsbruksenhet som självständiga företagare.

Vid beräkningen av de stödberättigande maximikostnaderna som avses i 1―4 mom. tillämpas bestämmelserna om makar i 35 § 3 mom.

26 b §
Begränsningar i stödjandet av produktionsbyggnader

Avvikande från vad som bestäms i 26 a 1 mom. kan stöd för byggande, utvidgning och grundlig reparation av ladugårdar, svinhus, fårhus, gethus, häststall, hönsgårdar och produktionsbyggnader för uppfödning av annat fjäderfä, gödselstad, foderförråd samt växthus och utrymmen som direkt hänför sig till växthusodling beviljas endast till den del de sammanlagda godtagbara kostnaderna per landsbygdsföretag inte överstiger 550 000 euro tillsammans med de godtagbara kostnader, för vilka stöd enligt finansieringslagen har beviljats den 24 maj 2004 eller därefter, men senast den 31 december 2007.

Maximibeloppet av de godtagbara kostnaderna kan höjas på det sätt som stadgas i 26 a § 2 mom. 1 och 3 punkten samt 3 mom. 1 och 3 punkten.

Om det för byggande, utvidgning eller grundlig reparation av en byggnad eller flera byggnader som avses i 1 mom. på grund av ansökan som blivit anhängig den 24 maj 2004 eller därefter, men senast den 31 december 2007 beviljats stöd enligt finansieringslagen före utgången av år 2007, räknas de understödda kostnaderna med i totalkostnaderna till den del de motsvarar de andelar som företagaren eller dennes make eller företagarens och dennes makes minderåriga barn direkt eller indirekt ägde i samma eller andra företag som bedriver i 1 mom. avsedd produktion vid den tidpunkt då stödet beviljades.

Vid beräkningen av de stödberättigande maximikostnaderna som avses i 1―3 mom. tillämpas bestämmelserna om makar i 35 § 3 mom.

26 c §
Tilläggsbegränsningar för växthusproduktion

Stöd för byggande av växthus som ökar odlingsarealen för tomat och gurka kan beviljas från den 15 april 2003 till den 31 december 2006, till den del de godtagbara kostnaderna gäller en växthusareal på sammanlagt högst en hektar per företagare. Företagaren och dennes make betraktas då som en person.

Till maximiarealen räknas också den areal som motsvarar företagarens och dennes makes eller företagarens och dennes makes minderåriga barns ägarandel i det landsbygdsföretag som stöds. Till den stödberättigande maximiarealen räknas därtill växthusareal för vars byggande stöd enligt finansieringslagen har beviljats under nämnda tid och som motsvarar de andelar som företagaren och dennes make eller företagarens och dennes makes minderåriga barn direkt eller indirekt äger i samma eller andra företag som bedriver växthusproduktion.

Vid beräkningen av den stödberättigande maximiareal som avses i 1 och 2 mom. tillämpas bestämmelserna om makar i 35 § 3 mom.

27 §
Investeringsstödets maximibelopp vid annan företagsverksamhet

För investeringar som gäller annan än i 26 och 29 § avsedd företagsverksamhet får stöd beviljas till högst 30 procent på det i 7 § 2 mom. i lagen om regional utveckling (1135/1993) avsedda utvecklingsområdets stödområde I, till högst 24 procent på stödområde II, till högst 15 procent på stödområde III och i övriga delar av landet till högst 10 procent av de godtagbara kostnaderna för anläggningstillgångarna. På utvecklingsområdet kan stödet beviljas förhöjt med tio procentenheter och i andra delar av landet med fem procentenheter, om det är motiverat med tanke på investeringens karaktär och betydelse. Investeringsstöd får inte beviljas till maximibelopp, om det med hänsyn till investeringens storlek eller karaktär inte är motiverat att använda maximibeloppet.


29 §
Stöd till fast belopp

Företagare och sammanslutningar som uppfyller villkoren enligt 11 § 1 och 2 mom. beviljas stöd till 50, 60, 65, 70 eller 75 procent av de godtagbara kostnaderna för i bilaga 2 avsedda investeringar på gårdsbruksenheten på det sätt som föreskrivs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 7 § 2 mom. i finansieringslagen.

En förutsättning för att stöd skall beviljas är att villkoren i 12―25 § uppfylls, landsbygdsföretaget är beläget på ett område som avses i bilaga 2 till statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2004 (39/2004) och den sökande är berättigad till det stöd som avses i 6 § 1 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001).

Det stöd som avses i 1 mom. kan också beviljas för sådant landsbygdsföretag som är beläget inom det stödområde C som avses i bilaga 1 till kommissionens beslut om systemet för långsiktigt statligt stöd till jordbruket i de nordliga områdena i Finland (2002/404/EG).

På det stöd som avses i 1 och 3 mom. tillämpas vad som bestäms i 26 § 2 och 5 mom. samt i 26 a, 26 b och 26 c §, dock på så sätt att i 26 § 2 mom. avsedd förhöjning till beloppet av tio procentenheter beaktas i de stödbelopp enligt 1 och 3 mom. som föreskrivs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

30 §
Investeringsprojekt

Vid godkännande av en investering och kostnaderna för investeringen anses de åtgärder som tillsammans bildar en sådan funktionell helhet som är nödvändig för produktionsverksamheten hänföra sig till samma investering. Åtgärder som med avseende på produktionen i väsentlig grad hör samman betraktas höra till samma investering, oberoende om åtgärderna vidtas vid olika tidpunkter. Om en investering består av obetydliga delar med olika användningssyfte, fastställs stödnivån utgående från investeringens huvudsakliga användningsändamål.

30 a §
Finansiering av investeringar

Vid beviljandet av stöd beaktas i stödets maximibelopp sådant stöd för samma investering som tidigare beviljats med stöd av finansieringslagen eller motsvarande tidigare lagstiftning och stöd som beviljats av andra myndigheter.

Om räntestödslån eller någon annan finansiering än sådan offentlig finansiering som avses i denna förordning har beviljats för en investering, får den understödda finansiering som skall beviljas med stöd av denna förordning inte tillsammans med annan offentlig finansiering och ett annat räntestödslån överstiga de godtagbara totalkostnaderna för investeringen.

Det sammanlagda beloppet bidrag och räntestödslån får inte överstiga de godtagbara kostnaderna för investeringen. Med stöd av 7 § 2 mom. i finansieringslagen genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms i vilka fall det gemensamma beloppet lån och bidrag som beviljats med stöd av finansieringslagen helt kan täcka de godtagbara kostnaderna för investeringen.

Vid beviljande av stöd för i 29 § avsedda investeringar får det sammanlagda beloppet av räntestödslånet och bidraget överstiga beloppet av de godtagbara kostnaderna för investeringen. Till den del det sammanlagda stödbeloppet överstiger det maximibelopp för stödet som fastställts i 7 artikeln i EG:s förordning om utveckling av landsbygden, beviljas den överstigande delen som ett separat tilläggsbidrag. I tilläggsbidrag beviljas den andel som överstiger 50 procentenheter och för unga jordbrukare 60 procentenheter av hela stödbeloppet. Stöd beviljas emellertid inte i form av tilläggsbidrag för sådana kostnader för investeringar, för vilka beviljas stöd till 75 procent.

Den offentliga finansieringen får inte överstiga de godtagbara kostnaderna för projektet minskade med andelen för eget arbete och andra egna produktionsinsatser och resurser enligt kostnadsförslaget, med undantag av i 4 momentet avsett stöd.

31 §
Investeringar som kan stödas på gårdsbruksenheter

Stödberättigande är sådana investeringar på gårdsbruksenheter som betjänar produktionen, arbetarskyddet, miljöskyddet, landskapsvården och bevarandet av kulturmiljön och med vilkas hjälp något av målen i artikel 4 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden eftersträvas. När investeringarna ställs i prioritetsordning vid beviljande av i 26 § avsett stöd skall det också tas hänsyn till om investeringen väsentligt befrämjar multifunktionellt jordbruk.

Vid beviljande av stöd enligt 26 § är sådana godtagbara kostnader för investeringar stödberättigande som gäller:

1) byggnader som behövs inom husdjursproduktion och växtproduktion,

2) byggnader som behövs för förädling på första stadiet av jordbruksprodukter enligt bilaga I till anslutningsfördraget eller för bedrivande av annan företagsverksamhet på gårdsbruksenheten,

3) vatten- och avloppsarbeten samt elektrifiering i gårdsbruksenhetens produktionsbyggnader,

4) andra permanenta investeringar på gårdsbruksenheten såsom dikning, väganläggning och andra vatten- och avloppsarbeten samt annan elektrifiering inbegripet anskaffning av elanslutningar,

5) anskaffning av lösöre, såsom maskiner, anordningar, betydande datasystem och dataprogram, samt

6) anläggande av vedartade växtbestånd som i allmänhet består i tio år.

En förutsättning för beviljande av nationellt stöd är att investeringen fyller villkoren i 4 artikeln 4 punkten i kommissionens förordning (EG) nr 1/2004 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter.

Om förutsättningar för beviljande av delfinansierat stöd för anskaffning av begagnade maskiner och anordningar gäller vad som bestäms om stödberättigande i förordningen av Europeiska gemenskapernas kommission.

33 §
Godtagbara kostnader för investeringar i annan företagsverksamhet

Då det gäller begränsningar för anskaffning av begagnade maskiner och anordningar tillämpas på investeringar som avses i 1 mom. 3 och 4 punkten också motsvarande begränsningar som avses i 31 § 3 och 4 momentet i Europeiska kommissionens bestämmelser.

48 §
Godtagbara kostnader och stödnivå för små- skaliga utvecklingsprojekt i företag

Om den åtgärd som skall stödas angår jordbruk eller om stödet beviljas som försumbart stöd kan stödet utan hinder av de procentuella maximibeloppen i 1 mom. beviljas till högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna enligt utvecklingsplanen. Om det åtgärd som skall stödas omfattar en investering inom primärproduktion i jordbruket eller upprättande av utvecklingsplaner för gårdsbruksenheter eller lönsamhets- och likviditetskalkyler beviljas stöd till 90 procent av de godtagbara kostnaderna för tjänster, som angår rådgivning gällande investeringen samt för godtagbara kostnaderner för utvecklingsplaner och lönsamhets- och likviditetskalkyler.


82 a §
Statsborgens inverkan på stödet

Om räntestödslån och statsborgen ansöks för samma ändamål, skall till beslutet om beviljande av statsborgen fogas ett villkor om att det stödbelopp som ingår i den beviljade statsborgen dras av från räntestödets belopp om det beviljadet stödet annars skulle överstiga maximibeloppet av stöd.

Om statsborgen och bidrag ansöks för samma ändamål, skall till beslutet om beviljande av stöd fogas ett villkor om att ett avdrag som motsvarar det i 1 momentet skall göras av från bidragsbeloppet.

I det fall att man utöver statsborgen även ansöker om både räntestödslån och bidrag för samma ändamål, dras det stödbelopp som ingår i statsborgen av från räntestödet.

87 §
Betalning av startstöd till unga jordbrukare

Företagaren skall förete en utredning om utnyttjande av de rådgivningstjänster som avses ovan i 42 § 4 mom. till den arbetskrafts- och näringscentral som beviljat stödet en gång om året under de tre första hela kalenderåren efter etableringen, senast inom utgången av juni det år som följer på respektive kalenderår.

88 a §
Utbetalning av tilläggsbidrag för investering i gårdsbruksenhet

Ovan i 30 a § 4 mom. avsett tilläggsbidrag betalas årligen i fem lika stora rater. Den första raten av det separata bidraget betalas den sista februari eller den sista september efter det att investeringen är genomfört eller projektet genomförts. Utbetalningen av det separata bidragets första rat förutsätter att stödmottagaren senast en månad före tilläggsstödets utbetalningsdag tillställer arbetskrafts- och näringscentralen en godtagbar utredning över att byggnadsprojektet är färdigställt eller att investeringen genomförts för utbetalning av investeringsstödets sista rat.

Stödet utbetalas på tjänstens vägnar. Utbetalningen av stödet förutsätter att stödmottagaren skriftligen i god tid före utbetalningsdagen svarar på förfrågan av arbetskrafts- och näringscentralen om huruvida villkoren om utbetalningen av stödet uppfylls. Tilläggsstöd utbetalas inte innan arbetskrafts- och näringscentralen har fått svaret. Tilläggsbidrag eller en del därav utbetalas inte alls om mottagaren meddelar att förutsättningarna för beviljande av tilläggsbidrag inte längre uppfylls.

102 §
EU-finansiering

Medel ur EUGFJ får användas för stöd som avses i 26―28, 35, 45, 47, 49 och 50 § eller till den del av det stöd enligt 29 § som inte överstiger maximibeloppet som avses i 7 artikeln i EG:s förordning om utveckling av landsbygden.Denna förordning träder i kraft den 24 maj 2004. Förordningens 26 a, 26 b och 26 c §, 29 § 3 mom., 30, 30 a och 31 §, 48 § 2 mom., 82 a och 88 a § samt 102 § 1 mom. träder emellertid i kraft den 15 juli 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den 15 juli 2004. Stöd som avses i denna förordning kan emellertid inte beviljas eller utbetalas, om inte Europeiska gemenskapernas kommission godkänner de förutsättningar och villkor som gäller beviljandet av stöd i denna förordning.

På ansökningar som är anhängiga när förordningen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller när förordningen träder i kraft.

Vad som i 26 b § 1 och 3 mom. bestäms om inverkan av tidigare beviljat stöd på de godtagbara kostnadernas maximibelopp, tillämpas också på sådan ansökan om stöd, på grund av vilket stöd med anledning av ändringssöking beviljas först efter år 2007 och också för tidigare stöd av samma anledning har beviljats efter år 2007.

Helsingfors den 19 maj 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Bilaga 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.