385/2004

Given i Helsingfors den 13 maj 2004

Statsrådets förordning om ändring av 11 och 25 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 29 juni 2000 om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) 11 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. samt 25 § 4 mom. av dem 11 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i förordning 361/2002, som följer:

11 §
Betalning av stöd

Kompensationsbidrag kan betalas för följande åkerarealer, förutsatt att en jordbrukare som har förbundit sig vid kompensationsbidraget har uppgett dem som stödberättigande areal i den årliga stödansökan, de är odlingsbara senast den 1 juni, de är i jordbrukarens besittning året i fråga senast den 15 juni och de har godkänts som stödberättigande:


2) åkerareal som har lagts i träda i enlighet med förordningen om jordbruksgrödor, för åkerareal som tillfälligt inte odlas och inte heller för arealer med energigrödor med vedstam som i den årliga stödansökan har uppgetts i övrig stödanvändning betalas inte kompensationsbidrag.


Miljöstöd kan betalas för motsvarande i 1 mom. 1 och 3 punkten avsedda åkerareal som kompensationsbidrag under förutsättning att en jordbrukare som har förbundit sig vid miljöstödet har uppgett den som stödberättigade areal i den årliga stödansökan och de har godkänts som stödberättigade. För åker som ligger i träda betalas inte annat miljöstöd än sådant stöd enligt 16 § 1 mom. som gäller tilläggsåtgärden mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten i fråga om jordbruksskiften som har uppgetts bli lagda i träda i enlighet med förordningen om jordbruksgrödor. Miljöstöd betalas inte för arealer med energigrödor med vedstam som i den årliga stödansökan har uppgetts i övrig stödanvändning. För ett sådant på åkern anlagt avtalsområde som avses i denna förordning och för ett sådant på åker anlagt avtalsområde som avses i statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket, med undantag av avtal som avses i 22 § och 20-åriga specialstödsavtal, betalas miljöstöd när det gäller ett område avsett i 1 mom.


25 §
Avtal om ekologisk produktion

Jordbrukaren skall förbinda sig att på sin gårdsbruksenhet för det ekologiska åkerbrukets och den ekologiska trädgårdsproduktionens del, med undantag av växthusproduktion, iaktta de produktionsregler för ekologisk produktion som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel. I växthusproduktionen behöver reglerna inte följas, om det i växthus inte odlas samma växtarter och -sorter som på friland.


Denna förordning träder i kraft den 19 maj 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 maj 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Tiina Malm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.