383/2004

Given i Helsingfors den 13 maj 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning 32 § om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 22 februari 2001 om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar (175/2001) 32 § som följer:

32 §
Startstödets belopp

Beloppet av startstöd som beviljas i form av bidrag är högst 25 000 euro.

Statslån för förvärv av en gårdsbruksenhet eller lösöre eller vardera får beviljas till ett belopp av sammanlagt högst 100 000 euro. Stödekvivalenten, med vilket avses det belopp som diskonterats i enlighet med 73 § 2 mom., för ränteförmån och räntefrihet av statslån får vara sammanlagt högst 25 000 euro.

I stödbeloppet i form av lån beaktas som avdrag annat stöd som beviljats eller erhållits för förvärv av samma gårdsbruksenhet eller lösöre. Vid beviljandet av stöd i form av lån beaktas som en faktor som minskar stödet också värdet av befrielsen från överlåtelseskatt i anslutning till lånet.

För investeringar som hänför sig till förvärv av en lägenhet eller utvecklande av företag skall användas 50 procent av det startstöd som beviljas i form av bidrag.


Denna förordning träder i kraft den 19 maj 2004.

På ansökningar som är anhängiga när förordningen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller när förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 maj 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Jukka Mirvo

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.