382/2004

Given i Helsingfors den 13 maj 2004

Statsrådets kanslis förordning om ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets kanslis beslut

upphävs i arbetsordningen för statsrådets kansli av den 28 oktober 2003 (893/2003) 32 och 35 §,

ändras 2 § 1 mom., 5 § 1 mom., 16 § 1 mom. 4 punkten, i 18 § 1 mom. det inledande stycket, 18 § 2 mom., 21 § 3 mom., 30 § 2 punkten, 31 § och 34 § 2 mom. samt

fogas till 18 § 1 mom. en ny 1 a-punkt som följer:

2 §

Statssekreteraren leder och övervakar i egenskap av statsministerns närmaste medhjälpare kansliets verksamhet. Direkt under statssekreteraren lyder i funktionellt hänseende förvaltnings- och utvecklingsenhetens ansvarsområde för sakkunnigtjänsterna för den politiska ledningen, ekonomiska rådets sekretariat, statsrådets informationsenhet och statsrådets EU-sekretariat samt statsrådets beredskapsenhet till den del fråga är om säkerhetstjänsten för statsrådet och statsrådets medlemmar samt statsrådets kansli och justitiekanslersämbetet samt om lägesbilden.


5 §

Statsrådets säkerhetschef deltar i ministeriernas beredskapschefs- och beredskapssekreterarverksamhet samt är statsrådsborgens skyddschef.


16 §

Statsrådets translatorsbyrå handlägger ärenden som gäller


4) officiella översättningar som avses i språklagen (423/2003), samt


18 §

Statsrådets beredskapsenhet handlägger ärenden som gäller


1 a) sammanställandet av en allmän lägesbild av säkerheten,


Statsrådets beredskapsenhets verksamhet leds av byggnadsrådet.

21 §

Körmästaren ger ministrarnas chaufförer reseförordnanden som hänför sig till transportuppgifter.


30 §

Utöver vad som i övrigt har bestämts i denna arbetsordning avgör understatssekreteraren ärenden som gäller


2) de interna anvisningarna och föreskrifterna samt den interna ordningen vid statsrådets kansli,


31 §

Utöver vad som i övrigt föreskrivs avgör förvaltningsdirektören ärenden som gäller

1) uppgifter som ankommer på ministeriet i dess egenskap av räkenskapsverk, om de inte ankommer på någon annan tjänsteman,

2) avtal och bestämmelser som gäller betalningsrörelsen och betalningsmedel,

3) granskning av lös egendom samt ärenden som gäller dem som utför denna granskning,

4) godkännande av reseräkningar och betalning av reseräkningar som företes efter utsatt tid,

5) godkännande av ändringar i avskrivningsplanen,

6) avskrivning av egendom och kontoavskrivningar,

7) tjänstledighet som en tjänsteman enligt lag, förordning eller tjänstekollektivavtal har rätt till,

8) utfärdande av intyg över att en tjänsteman har sagt upp sig och att tjänsteförhållandet har upphört,

9) ålderstillägg, semesterpenningar och semesterersättningar,

10) godkännande av löner för utbetalning samt

11) fastställande av arvoden.

34 §

Användningen av anslag som genom beslut av understatssekreteraren anvisats en verksamhetsenhet eller ett ansvarsområde avgörs av verksamhetsenhetens förman, förmannen för ansvarsområdet eller någon annan ansvarig person. Hit hör också beställningar och leveransavtal. Verksamhetsenhetens förman godkänner enhetens utgifter och inkomster.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2004.

Helsingfors den 13 maj 2004

Statsminister
Matti Vanhanen

Statssekreterare
Risto Volanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.