354/2004

Given i Helsingfors den 7 maj 2004

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 11 kap. 10 § 2 mom. och

fogas till 11 kap. en ny 15 a § som följer:

11 kap.

Bestämmelser om verkställighet

10 §
Återkrav

Återkravet kan frångås helt eller delvis, om detta anses skäligt och om utbetalningen av arbetslöshetsförmånen utan grund inte berodde på svikligt förfarande från förmånstagarens eller dennes företrädares sida eller om det belopp som betalats utan grund är litet. Återkravet kan dessutom frångås helt efter det att beslut om återkrav har givits, om det med beaktande av förmånstagarens ekonomiska situation inte längre är ändamålsenligt att fortsätta återkrävandet eller om det med hänsyn till det förmånsbelopp som inte återkrävts medför oskäliga kostnader att fortsätta återkrävandet.


15 a §
Preskription av fordringar

Beslut om återkrav av ovan i 10, 11 och 12 § avsedda förmåner, stöd eller bidrag som betalats till ett för stort belopp samt den ränta som bestäms med stöd av 11 § skall fattas inom fem år räknat från utbetalningsdagen. En fordran som fastställts genom beslut om återkrav och den dröjsmålsränta på fordran som bestäms med stöd av 11 § preskriberas fem år efter det att beslutet gavs, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Preskriptionen av en fordran som fastställts genom beslut om återkrav och dröjsmålsräntan avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § lagen om preskription av skulder (728/2003). Från detta avbrytande av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004. Den andra meningen i 11 kap. 10 § 2 mom. tillämpas dock först från och med den 1 september 2004.

Lagen tillämpas också på förmåner, stöd och bidrag som betalats till ett för stort belopp och på fordringar som uppkommit före ikraftträdandet av lagen. När preskriptionstiden för sådana fordringar räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande. Fordringarna i fråga preskriberas dock enligt denna lag tidigast tre år efter lagens ikraftträdande, om de inte preskriberas innan dess också enligt de bestämmelser som gällde den 31 december 2003.

RP 158/2003
ShUB 4/2004
RSv 20/2004

Helsingfors den 7 maj 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.